Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ökad jämställdhet leder till ekonomisk tillväxt, enligt en rapport från EU-kommissionen

Bryssel den 16 april 2012 – Ökad jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig del av EU:s svar på dagens ekonomiska kris, enligt EU-kommissionens senaste årsrapport om jämställdhet mellan könen. Rapporten analyserar förra årets framsteg inom hanteringen av de kvarstående skillnaderna mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden, i ekonomin och i samhället generellt. Medan vissa framsteg har gjorts i att öka andelen kvinnor i toppbefattningar i näringslivet och i att minska löneskillnaderna mellan könen, återstår ändå stora utmaningar. Medlemsländerna behöver få in fler kvinnor på arbetsmarknaden om de ska möta EU:s övergripande mål för 2020 som är en sysselsättningsnivå på 75 % av den vuxna befolkningen. Ett sätt att förbättra Europas konkurrenskraft är en bättre balans mellan kvinnor och män i beslutsfattande positioner. Undersökningar har visat att en jämlik könsfördelning lönar sig och att företag med en hög andel kvinnor i styrelsen presterar bättre än de med enbart män i styrelsen.

– Det ekonomiska argumentet för att få in fler kvinnor på arbetsmarknaden och i höga tjänster i Europa är överväldigande, säger Viviane Reding, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap. Endast genom att utnyttja våra mänskliga resurser fullt ut kan vi nå våra ekonomiska mål och sysselsättningsmål, både på arbetsmarknaden som helhet och på toppnivå. Detta är en väsentlig del av våra ekonomiska återhämtningsplaner.

Dagens rapport om framsteg som gjorts under 2011 inom jämställdheten mellan kvinnor och män är en del av kommissionens bredare rapport om tillämpningen av EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna under förra året (IP/12/370). Den framhäver den huvudsakliga utvecklingen på både nationell nivå och EU-nivå inom fem nyckelområden i EU:s övergripande jämställdhetsstrategi för 2012–2015, dvs. ekonomin, lika lön, beslutsfattande, könsrelaterat våld och jämställdhet utanför EU.

arbetsmarknaden är sysselsättningsnivån 62,1% för kvinnor, jämfört med 75,1% för män, vilket betyder att EU endast kan nå det övergripande Europa 2020-målet med en sysselsättningsnivå på 75 % genom ett starkt engagemang till jämställdhet mellan könen. I Europa 2020-strategin har kommissionen betonat behovet av att främja en bättre balans mellan arbets- och privatliv, särskilt genom lämplig barnomsorg, bättre möjligheter till flexibla arbetsvillkor, och genom att se till att skatte- och bidragssystemen inte straffar den andra försörjaren (IP/11/685). Allt detta kan göra att kvinnor kommer in och stannar kvar på arbetsmarknaden.

Löneskillnaden mellan män och kvinnor har gått ned något i hela EU. I genomsnitt tjänar kvinnor 16,4 % mindre än män per timme. Denna löneskillnad beror på flera faktorer, såsom arbetsmarknadssegregation och skillnader i val av utbildning. Detta problem samt dess möjliga lösningar betonades då Europadagen för lika lön arrangerades för andra gången (IP/12/211). Att den stora klyftan mellan könen i företagsstyrelser har minskat i så långsam takt ledde till att kommissionen startade ett offentligt samråd om möjliga åtgärder på EU-nivå för att lösa problemet, vilket riskerar att återhålla innovation och tillväxt i Europa (IP/12/213).

Slutligen tog kommissionen ett viktigt steg mot målet att få slut på könsrelaterat våld, genom att föreslå ett åtgärdspaket för att förstärka brottsoffers rättigheter (IP/11/585). Detta innefattar en rad åtgärder som specifikt syftar till att hjälpa kvinnor som blir utsatta för våld i hemmet.

Bakgrund

Att främja ökad jämställdhet i beslutsfattandet är ett av de mål som fastställts i kvinnostadgan (se IP/10/237), vilken infördes på initiativ av President José Manuel Barroso and vice ordförande Viviane Reding i mars 2010. Kommissionen har fullföljt dessa åtaganden genom att anta en jämställdhetsstrategi i september 2010 för de kommande fem åren (se IP/10/1149 och MEMO/10/430). Strategin fastställer åtgärder inom fyra ytterligare områden i tillägg till jämställdhet i beslutsfattandet, nämligen samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika lön för lika arbete, värdighet, integritet och ett slut på könsrelaterat våld, samt jämställdhet inom utrikespolitiken.

Det finns allt tydligare bevis för att en bättre balans mellan kvinnor och män i beslutsfattandet leder till betydliga ekonomiska fördelar. Fler kvinnor i toppbefattningar kan bidra till en mer produktiv och innovativ arbetsmiljö och förbättrade företagsresultat överlag. Det stärker också konkurrenskraften. Kvinnor utgör 60 % av de nyutexaminerade från universiteten, men få av dem når toppositioner inom företagen. Att öppna kvinnors möjligheter att nå ledande befattningar fungerar som ett incitament för dem att gå in och stanna kvar på arbetsmarknaden, bidrar till att höja sysselsättningsgraden bland kvinnor och bättre utnyttja deras potential.

För närmare upplysningar

Europeiska kommissionen – Nyhetssidan för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Europeiska kommissionen – jämställdhet

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality

Videoklipp – löneskillnaden mellan kvinnor och män:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap

Hemsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar