Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Napredek v enakosti spolov vodi h gospodarski rasti

Bruselj, 16. aprila 2012 – V skladu z zadnjim letnim poročilom Evropske komisije o enakosti spolov je izboljšanje enakosti med ženskami in moškimi bistveno za rešitev sedanje gospodarske krize. Poročilo obravnava napredek v zadnjem letu glede odprave še vedno obstoječih razlik v položaju žensk in moških na področju zaposlovanja, gospodarstva in družbe na splošno. Čeprav je bil storjen napredek glede dviga števila žensk na vodilnih mestih v podjetjih in glede zmanjšanja razlike v plačilu med spoloma, še vedno ostajajo ključne težave. Države EU morajo na trg dela vključiti več žensk, da bi izpolnile splošni cilj zaposlovanja EU, namreč 75-odstotno stopnjo zaposlenosti aktivnega prebivalstva do leta 2020. Eden od načinov izboljšanja konkurenčnosti Evrope je boljša uravnoteženost med ženskami in moškimi na vodilnih položajih v gospodarstvu. Študije kažejo, da je zastopanost obeh spolov koristna in da so podjetja z višjim odstotkom žensk v upravnih odborih bolj uspešna od tistih, ki imajo v upravnih odborih le moške.

„Gospodarski pomen vključevanja več žensk na trg dela in vodilne položaje v EU je ogromen,“ je rekla Viviane Reding, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „Gospodarske in zaposlovalne cilje lahko dosežemo le s polno uporabo vseh človeških virov – tako na splošnem trgu dela kot v sektorju vodstvenih delavcev. To je bistveni del naših načrtov za oživitev gospodarstva.“

Današnje poročilo o napredku v letu 2011 glede enakosti med spoloma je del širšega poročila Komisije o izvajanju Listine EU o temeljnih pravicah v preteklem letu (IP/12/370). Poročilo poudarja glavna dogajanja na nacionalni in evropski ravni na petih ključnih področjih celovite strategije EU o enakosti spolov za obdobje 2010–2015: gospodarstvo, enako plačilo, postopek odločanja, nasilje na podlagi spola in enakost spolov prek meja EU.

Na trgu dela je stopnja zaposlenosti žensk 62,1 %, za moške pa 75,1 %. To pomeni, da lahko EU skupno 75-odstotno stopnjo zaposlenosti, ki je cilj strategije Evropa 2020, doseže le z doslednim uveljavljanjem enakosti spolov. Komisija je v okviru strategije Evropa 2020 poudarila potrebo po spodbujanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, zlasti z ustreznim varstvom in nego otrok, večjo dostopnostjo gibljivega delovnega časa in z zagotavljanjem, da davčni sistemi in sistemi socialnih prejemkov ne bremenijo oseb, katerih dohodki predstavljajo drugi vir prihodka v gospodinjstvu (IP/11/685). Vse to lahko pripomore k večjemu vključevanju žensk na trg dela in njihovi delovni aktivnosti.

Razlika v plačilu med spoloma se je v EU nekoliko zmanjšala. V povprečju so ženske za uro dela plačane 16,4 % manj kot moški. Razliko v plačilu med spoloma povzročajo številni dejavniki, kot je razlikovanje med spoloma na trgu dela in razlike pri izbiri izobraževanja. Na drugem evropskem dnevu enakega plačila je bila poudarjena ta težava in morebitne rešitve (IP/12/211). Počasen napredek pri zmanjševanju razlike v plačilu med spoloma za osebe na vodilnih položajih je spodbudil Komisijo k začetku javnih posvetovanj o mogočih ukrepih za rešitev težave na ravni EU, saj ta težava lahko zavira inovativnost in gospodarsko rast v Evropi (IP/12/213).

Komisija je predlagala sklop ukrepov za okrepitev pravic žrtev kaznivih dejanj (IP/11/585) in tako naredila pomemben korak h koncu nasilja na podlagi spola. To je bilo storjeno s sprejetjem več ukrepov, posebej namenjenih pomoči ženskam, ki so žrtve nasilja v družini.

Ozadje

Spodbujanje večje enakosti spolov na vodilnih položajih je eden izmed ciljev Evropske listine žensk (glej IP/10/237), za katero sta marca 2010 dala pobudo predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso in podpredsednica Viviane Reding. Komisija je te obveznosti izpolnila tako, da je septembra 2010 sprejela petletno strategijo o enakosti spolov (glej IP/10/1149 in MEMO/10/430). Strategija poleg enakosti v postopku odločanja določa več ukrepov na dodatnih štirih področjih: enaka ekonomska neodvisnost, enako plačilo za delo enake vrednosti, dostojanstvo, integriteta in konec nasilja na podlagi spola ter enakost med spoloma v zunanjih politikah.

Vse več je dokazov o velikih gospodarskih koristih bolj uravnotežene zastopanosti spolov pri odločanju v gospodarstvu. Večje število žensk na vodilnih položajih lahko prispeva k bolj produktivnemu in inovativnemu delovnemu okolju ter večji splošni uspešnosti podjetij, s tem pa se spodbuja tudi konkurenčnost. Čeprav je med novimi univerzitetnimi diplomanti 60 % žensk, jih le malo zasede vodilna mesta v podjetjih. Možnost zasedanja višjih položajev ženske spodbuja, da vstopijo na trg dela in ostanejo delovno aktivne ter tako prispevajo k rasti stopnje zaposlenosti žensk in boljši izrabi ženskega potenciala v smislu človeških virov.

Dodatne informacije

Evropska komisija – novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Evropska komisija – enakost med spoloma:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality

Video – razlika v plačilu med ženskami in moškimi:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap

Spletišče podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Matthew Newman (+32 22962406)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar