Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Podľa správy Európskej komisie vedie pokrok v oblasti rodovej rovnosti k hospodárskemu rastu

Brusel 16. apríla 2012 – Podľa najnovšej výročnej správy Európskej komisie o rodovej rovnosti je zlepšenie rovnosti medzi ženami a mužmi dôležitou súčasťou odpovede EÚ na súčasnú hospodársku krízu. V správe sa skúma pokrok dosiahnutý v priebehu minulého roka pri odstraňovaní zostávajúcich rozdielov medzi ženami a mužmi, pokiaľ ide o zamestnanosť, hospodárstvo a spoločnosť vo všeobecnosti. Hoci sa už pokročilo pri zvyšovaní počtu žien vo vedúcich funkciách v podnikoch a pri znižovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, hlavné výzvy naďalej pretrvávajú. Členské štáty EÚ musia zvýšiť zastúpenie žien na trhu práce, aby dosiahli všeobecný cieľ EÚ, ktorým je 75 % miera zamestnanosti aktívneho obyvateľstva do roku 2020. Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť konkurencieschopnosť Európy, je zabezpečiť lepšiu rovnováhu medzi ženami a mužmi na vedúcich pozíciách v hospodárstve. Rôzne štúdie ukázali, že rodová rôznorodosť prináša prospech a podniky s vyšším zastúpením žien v predstavenstvách sú úspešnejšie ako tie, ktoré majú v predstavenstvách len mužov.

Ekonomické argumenty v prospech väčšej zamestnanosti žien a väčšieho zastúpenia žien vo vedúcich funkciách v EÚ sú jednoznačné,“ hovorí Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za oblasť spravodlivosti, základných práv a občianstva. „Naše ciele v oblasti hospodárstva a zamestnanosti môžeme dosiahnuť len vtedy, keď budeme naplno využívať naše ľudské zdroje, a to na trhu práce ako celku, ako aj vo vrcholových pozíciách. Toto predstavuje podstatný prvok našich plánov hospodárskej obnovy.“

Dnešná správa o pokroku dosiahnutom v roku 2011 v oblasti rovnosti žien a mužov je súčasťou rozsiahlejšej správy Komisie o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie v priebehu minulého roka (IP/12/IP/12/370). V správe sa poukazuje na hlavné udalosti na vnútroštátnej aj európskej úrovni v piatich základných oblastiach všeobecnej stratégie EÚ pre rodovú rovnosť na obdobie rokov 2010 – 2015, ktorými sú: hospodárstvo, rovnosť odmeňovania, rozhodovací proces, násilie založené na rodovej príslušnosti a rodová rovnosť mimo EÚ.

Na trhu práce je miera zamestnanosti žien 62,1 %, v prípade mužov je to 75,1 %. Z toho vyplýva, že EÚ môže dosiahnuť celkovú mieru zamestnanosti 75 %, ako sa stanovuje v stratégii Európa 2020, len dôslednou podporou rovnosti žien a mužov. V rámci stratégie Európa 2020 Komisia zdôraznila potrebu podporovať lepšie zosúladenie pracovného a súkromného života, najmä prostredníctvom primeraných služieb starostlivosti o deti, zlepšenia dostupnosti pružných pracovných úväzkov a zabezpečením toho, aby systémy daní a dávok nepoškodzovali druhého zárobkovo činného partnera (IP/11/685). Toto všetko môže prispieť k tomu, aby na trh práce vstúpilo a ostalo na ňom viac žien.

Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v EÚ sa mierne zmenšili. V priemere ženy zarobia za každú odpracovanú hodinu o 16,4 % menej než muži. Tieto rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sú spôsobené mnohými faktormi, ako sú napríklad segregácia na trhu práce a odlišnosti vo výbere vzdelania. Na túto problematiku a možné riešenia sa poukázalo počas druhého Európskeho dňa rovnosti odmeňovania (IP/12/211). Pomalé napredovanie v zmenšovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov vo vedúcich funkciách podnikov viedlo Komisiu k tomu, aby začala verejnú konzultáciu o možných opatreniach na úrovni EÚ s cieľom vyriešiť tento problém, ktorý by mohol spomaľovať inovácie a rast v Európe (IP/12/213).

Nakoniec Komisia urobila dôležitý krok k splneniu cieľa, ktorým je ukončenie násilia založeného na rodovej príslušnosti, a to prostredníctvom návrhu balíka opatrení zameraných na posilnenie práv obetí trestných činov (IP/11/585). Jeho súčasťou bol celý rad opatrení, ktoré sú osobitne zamerané na poskytovanie pomoci ženám, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia.

Kontext

Podpora väčšej rovnosti v rozhodovacom procese je jedným z cieľov stanovených v európskej charte žien (pozri IP/10/237), ktorú v marci 2010 iniciovali predseda Komisie José Manuel Barroso a podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová. Uvedené záväzky potom Komisia plnila prijatím stratégie rovnosti žien a mužov v septembri 2010 na nasledujúcich päť rokov (pozri IP/10/1149MEMO/10/430). V stratégii sa stanovuje rad opatrení nielen v súvislosti s rovnosťou v rozhodovacom procese, ale aj v štyroch ďalších oblastiach, ktorými sú: rovnaká ekonomická nezávislosť, rovnaká odmena za prácu rovnakej hodnoty, dôstojnosť, nedotknuteľnosť osôb a koniec násilia založeného na rodovej príslušnosti a rodová rovnosť vo vonkajších politikách.

Narastajúce množstvo dôkazov poukazuje na skutočnosť, že lepšia rodová vyváženosť v procese hospodárskeho rozhodovania prináša značný hospodársky prospech. Viac žien vo vedúcich pozíciách môže prispieť k produktívnejšiemu a inovatívnejšiemu pracovnému prostrediu a zlepšiť celkovú výkonnosť spoločnosti. To podporuje konkurencieschopnosť. Aj keď ženy tvoria 60 % nových absolventov univerzít, len máloktoré z nich sa dostanú do vedúcich pozícií spoločností. Otvorenie dverí k vyšším pozíciám motivuje ženy, aby sa zapojili do pracovného procesu a ostali v ňom, aby pomohli zvýšiť mieru zamestnanosti žien a zlepšili využitie potenciálu žien z hľadiska ľudských zdrojov.

Ďalšie informácie

Európska komisia – Informačná stránka GR pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Európska komisia – Rodová rovnosť:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality

Videoklip – rozdiely v odmeňovaní žien a mužov:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar