Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie – Persbericht

Meer gendergelijkheid stimuleert economische groei, aldus verslag Europese Commissie

Brussel, 16 april 2012 – In haar meest recente jaarverslag over gendergelijkheid noemt de Europese Commissie het verbeteren van de gelijkheid van vrouwen en mannen een sleutelelement in het Europese antwoord op de huidige economische crisis. Dit verslag bevat een weerslag van de vorderingen van het voorbije jaar om de nog aanwezige verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, in de economie en in de samenleving in het algemeen te verkleinen. De bedrijfswereld heeft al enige vooruitgang geboekt om meer vrouwen tot topfuncties te laten doorgroeien en de loonkloof tussen vrouwen en mannen te verkleinen. Toch zijn er nog enorme uitdagingen. Als de lidstaten willen voldoen aan de EU-doelstelling om tegen 2020 een totale arbeidsparticipatie van 75 % te halen, moeten ze meer vrouwen aan een baan helpen. Zorgen voor een beter evenwicht tussen vrouwen en mannen in economische sleutelposities is een van de manieren om Europa concurrerender te maken. Uit onderzoek blijkt dat genderdiversiteit rendeert en dat ondernemingen met meer vrouwen in leidinggevende functies beter resultaten boeken dan ondernemingen met enkel mannen in het bestuur.

"De economische argumenten voor meer vrouwen op de arbeidsmarkt en in topfuncties in de EU zijn onweerlegbaar", aldus Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap. "We halen onze economische en werkgelegenheidsdoelstellingen alleen als we ons arbeidspotentieel ten volle benutten. Dat geldt voor de hele arbeidsmarkt en in het bijzonder voor topfuncties. Dit is een essentieel onderdeel van onze economische herstelplannen."

Het voortgangsverslag over gendergelijkheid in 2011 maakt deel uit van een algemener verslag van de Commissie over de toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het afgelopen jaar (IP/12/370). Dit document licht de belangrijkste ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau toe in vijf kerngebieden van de algemene gendergelijkheidsstrategie van de EU voor 2010-2015: de economie, gelijke beloning, besluitvorming, gendergerelateerd geweld en gendergelijkheid buiten de EU.

De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen bedraagt 62,1 % ten opzichte van 75,1 % voor mannen. De EU kan de Europa 2020-doelstelling voor een arbeidsparticipatiegraad van 75 % dus alleen halen als ze echt werk maakt van gendergelijkheid. De Commissie benadrukt in het kader van de Europa 2020-strategie het belang van een beter evenwicht tussen werk en privéleven, met name door passende kinderopvang en meer flexibele werkregelingen te voorzien en te voorkomen dat belastings- en uitkeringsstelsels tweede verdieners niet straffen (IP/11/685). Dergelijke maatregelen kunnen ertoe bijdragen dat meer vrouwen aan het werk gaan en blijven.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU is lichtjes verkleind. Vrouwen verdienen voor elk gewerkt uur gemiddeld 16,4 % minder dan mannen. Deze loonkloof heeft verschillende oorzaken zoals de segregatie van de arbeidsmarkt en verschillen in onderwijskeuzen. Tijdens de tweede Europese Dag voor gelijke beloning werd aandacht gevraagd voor dit probleem en naar oplossingen gezocht (IP/12/211). Omdat de toetreding van vrouwen tot ondernemingsbesturen maar traag vordert, heeft de Commissie een openbare raadpleging georganiseerd over mogelijke maatregelen op EU-niveau, aangezien deze situatie innovatie en groei in Europa kan afremmen (IP/12/213).

Tot slot heeft de Commissie een belangrijke stap gezet om gendergerelateerd geweld uit te bannen met haar voorstel voor een pakket van maatregelen die de rechten van slachtoffers van misdrijven versterken (IP/11/585). Dit voorstel omvat ook een reeks specifieke maatregelen ter ondersteuning van vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Achtergrond

Meer gelijkheid in de besluitvorming is een van de doelstellingen van het Vrouwenhandvest (zie IP/10/237), dat door voorzitter Barroso en vicevoorzitter Reding in maart 2010 werd gepresenteerd. De Commissie volgde deze doelstelling toen zij in september 2010 haar strategie voor gelijkheid van vrouwen en mannen voor de komende vijf jaar vaststelde (zie IP/10/1149 and MEMO/10/430). Behalve op het vlak van gelijkheid in de besluitvorming, omvat de strategie een reeks maatregelen in vier extra gebieden: gelijke economische zelfstandigheid; gelijke beloning voor gelijkwaardig werk; waardigheid, integriteit en bestrijding van gendergerelateerd geweld; en gendergelijkheid in het buitenlands beleid.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen in de economische besluitvorming belangrijke economische voordelen oplevert. Meer vrouwen in topfuncties kan leiden tot een productiever en innovatiever werkklimaat en een beter bedrijfsresultaat. Dit versterkt het concurrentievermogen. 60 % van de universitair afgestudeerden is vrouw, maar daarvan dringen slechts enkelen door tot de top van het bedrijfsleven. Als topfuncties bereikbaarder worden voor vrouwen, zullen meer vrouwen zich op de arbeidsmarkt begeven en blijven werken, waardoor de arbeidsparticipatie van vrouwen toeneemt en het vrouwelijk deel van het arbeidspotentieel beter wordt benut.

Voor meer informatie

Europese Commissie – Newsroom DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Europese Commissie – Gelijke behandeling van vrouwen en mannen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_nl.htm

Videoclip – loonverschillen tussen vrouwen en mannen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_nl.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contactpersonen:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar