Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Saskaņā ar Eiropas Komisijas ziņojumu dzimumu līdztiesības jautājumā gūtais progress rada ekonomikas izaugsmi

Briselē, 2012. gada 16. aprīlī. Saskaņā ar Eiropas Komisijas jaunāko gada ziņojumu par dzimumu līdztiesību ES reakcijā uz pašreizējo ekonomikas krīzi būtiska nozīme ir labākas līdztiesības nodrošināšanai starp vīriešiem un sievietēm. Šajā ziņojumā ir aplūkots pēdējā gadā sasniegtais progress saistībā ar joprojām esošo nepilnību novēršanu starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā, ekonomikā un sabiedrībā kopumā. Lai arī zināms progress ir gūts attiecībā uz sieviešu skaita palielināšanu uzņēmumu vadošajos amatos un attiecībā uz atalgojuma atšķirību starp dzimumiem samazināšanu, tomēr joprojām pastāv lielas problēmas. Lai ES valstis sasniegtu ES vispārējo mērķi, proti, ka 2020. gadā būtu nodarbināti 75 % pieaugušo, tām jāpanāk, lai darba tirgū būtu lielāks skaits sieviešu. Viens no veidiem, kā uzlabot Eiropas konkurētspēju, ir panākt labāku līdzsvaru starp sievietēm un vīriešiem amatos, kuros tiek pieņemti lēmumi ekonomikas jomā. Pētījumi liecina, ka dzimumu pārstāvētība dod labus rezultātus un tiem uzņēmumiem, kuru valdē ir lielāks sieviešu īpatsvars, ir labāki darbības rādītāji nekā uzņēmumiem, kuru valdē ir vienīgi vīrieši.

"Pastāv spēcīgi ekonomiskie argumenti tam, lai darba tirgū būtu lielāks skaits sieviešu un lai vairāk sieviešu ieņemtu vadošos amatus ES", sacīja Viviāna Redinga, Komisijas priekšsēdētāja vietniece un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre. "Vienīgais veids, kā sasniegt mūsu noteiktos ekonomikas un nodarbinātības mērķus, ir pilnībā izmantot mūsu cilvēkresursus – gan darba tirgū kopumā, gan vadošajos amatos. Tā ir būtiska daļa no mūsu ekonomikas atveseļošanas plāniem."

Šodien publicētais ziņojums par progresu 2011. gadā sieviešu un vīriešu līdztiesības jautājumā ir daļa no Komisijas vispārējā ziņojuma par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu pagājušajā gadā (IP/12/370). Tajā akcentēti galvenie notikumi gan valstu, gan Eiropas līmenī piecās galvenajās jomās ES vispārējā dzimumu līdztiesības stratēģijā 2010.-2015. gadam. Šīs jomas ir ekonomika, vienāds atalgojums, lēmumu pieņemšana, ar dzimumu saistīta vardarbība un dzimumu līdztiesība ārpus ES.

Darba tirgū nodarbinātības līmenis sievietēm ir 62,1 % salīdzinājumā ar 75,1 % vīriešiem, kas nozīmē, ka ES var sasniegt stratēģijā "Eiropa 2020" noteikto vispārējo mērķi, proti, 75 % nodarbinātība, tikai tad, ja tā lielu uzmanību pievērš dzimumu līdztiesībai. Stratēģijā "Eiropa 2020" Komisija ir uzsvērusi vajadzību sekmēt labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru, jo īpaši, nodrošinot atbilstošu bērnu aprūpi, plašākā mērā piedāvājot elastīgus darba nosacījumus un pārliecinoties, ka ar nodokļu un pabalstu sistēmām otrie pelnītāji neatrodas neizdevīgākā situācijā (IP/11/685). Visi iepriekšminētie nosacījumi var palīdzēt nodrošināt, lai darba tirgū ienāktu un paliktu lielāks skaits sieviešu.

Atalgojuma atšķirība starp dzimumiem ir nedaudz samazinājusies visā ES. Sievietes par katru nostrādāto stundu pelna vidēji par 16,4 % mazāk nekā vīrieši. Atalgojuma atšķirību starp dzimumiem rada daudzi faktori, piemēram, darba tirgus segregācija un atšķirīgas izvēles saistībā ar izglītību. Otrajā Eiropas vienlīdzīgas darba samaksas dienā tika norādīts uz šo problēmu un tās iespējamajiem risinājumiem (IP/12/211). Tā kā attiecībā uz sieviešu skaita palielināšanu uzņēmumu valdēs ir panākts neliels progress, Komisija sāka sabiedrisko apspriešanu par iespējamiem pasākumiem ES līmenī, lai risinātu šo problēmu, kas draud kavēt inovāciju un izaugsmi Eiropā (IP/12/213).

Visbeidzot, Komisija spēra būtisku soli, lai sasniegtu mērķi, proti, apkarotu ar dzimumu saistītu vardarbību, ierosinot pasākumu kopumu, kas stiprina noziegumos cietušo tiesības (IP/11/585). Tas ietvēra vairākus pasākumus, kas ir īpaši paredzēti sievietēm, kuras cieš no vardarbības ģimenē.

Priekšvēsture

Lielākas līdztiesības veicināšana lēmumu pieņemšanā ir viens no mērķiem Eiropas Sieviešu hartā (skatīt IP/10/237), kuras iniciatori 2010. gada martā bija Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga. Komisija īstenoja šīs saistības, 2010. gada septembrī pieņemot stratēģiju nākamajiem pieciem gadiem par dzimumu līdztiesību (skatīt IP/10/1149 un MEMO/10/430). Šajā stratēģijā noteikti vairāki pasākumi četrās jomās papildus līdztiesībai lēmumu pieņemšanā: vienlīdzīga ekonomiskā neatkarība, vienāds atalgojums par vienādu darbu, cieņa, personas neaizskaramība un ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošana, un dzimumu līdztiesība ārpus ES.

Arvien vairāk pierādījumu liecina par būtiskiem saimnieciskiem ieguvumiem, ko dod labāks dzimumu līdzsvars ekonomikas lēmumu pieņemšanas procesā. Lielāks sieviešu skaits vadošos amatos var sekmēt produktīvāku un inovatīvāku darba vidi un uzlabot uzņēmuma vispārējo sniegumu. Tas stiprina konkurētspēju. 60 % no jaunajiem universitāšu absolventiem ir sievietes, bet tikai dažas no viņām nonāk uzņēmumu vadošajos amatos. Iespēju pavēršana ieņemt vadošos amatus ir veicinošs faktors sievietēm iekļauties darba tirgū un palikt tajā, kas palīdz palielināt sieviešu nodarbinātības līmeni un labāk izmantot sieviešu kā cilvēkresursu potenciālu.

Papildu informācija

Eiropas Komisija – Tieslietu ģenerāldirektorāta ziņas:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Eiropas Komisija – dzimumu līdztiesība:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_lv.htm

Videoklips ‑ atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_lv.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar