Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Didesnė lyčių lygybė skatina ekonomikos augimą, rašoma Europos Komisijos ataskaitoje

Briuselis, 2012 m. balandžio 16 d. Naujausioje Europos Komisijos lyčių lygybės klausimui skirtoje metinėje ataskaitoje rašoma, jog labai svarbi ES atsako į dabartinę ekonomikos krizę dalis – didinti moterų ir vyrų lygybę. Ataskaitoje apžvelgiama praėjusiais metais padaryta pažanga mažinant moterų ir vyrų nelygybę užimtumo ir ekonomikos srityse bei apskritai visuomenėje. Nors padaryta šiokia tokia pažanga didinant vadovaujamąsias pareigas bendrovėse užimančių moterų skaičių ir mažinant vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus, dar yra didelių problemų. Norint, kad iki 2020 m. būtų pasiektas bendras visų suaugusiųjų 75 proc. užimtumo lygis, ES šalys turi užtikrinti, kad daugiau moterų patektų į darbo rinką. Vienas iš būdų, kaip padidinti Europos konkurencingumą, – užtikrinti didesnę lyčių pusiausvyrą pareigose, kurias einant priimami ekonominiai sprendimai. Tyrimais įrodyta, jog lyčių įvairovė yra naudinga ir kad bendrovės, kurių valdybose didesnė procentinė dalis moterų, pasiekia geresnių rezultatų, nei bendrovės, kurių valdybose vien vyrai.

Ekonominės priežastys į ES darbo rinką įtraukti daugiau moterų ir skatinti daugiau moterų užimti vadovaujamąsias pareigas yra akivaizdžios, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Ekonominius ir užimtumo tikslus galime pasiekti tik jei išnaudosime visus žmogiškuosius išteklius – tiek visos darbo rinkos, tiek aukščiausių pareigų. Tai esminė mūsų ekonomikos atkūrimo planų dalis“.

Šiandienos ataskaita apie 2011 m. padarytą pažangą moterų ir vyrų lygybės srityje – dalis Komisijos bendros ataskaitos apie ES pagrindinių teisių chartijos taikymą per praėjusius metus (IP/12/370). Joje pabrėžiami pagrindiniai pokyčiai nacionaliniu ir Europos lygmeniu, susiję su penkiomis svarbiausiomis 2010–2015 m. ES bendrojoje lyčių lygybės strategijoje nustatytomis sritimis, t. y. ekonomikos, vienodo darbo užmokesčio, sprendimų priėmimo, smurto dėl lyties ir lyčių lygybės už ES ribų.

Moterų užimtumo lygis darbo rinkoje siekia 62,1 proc. (vyrų – 75,1 proc.) – tai reiškia, kad ES gali pasiekti bendrą strategijoje „Europa 2020“ numatytą 75 proc. užimtumo lygį tik jei tvirtai įsipareigos siekti lyčių lygybės. Vadovaudamasi strategija „Europa 2020“ Komisija pabrėžė būtinybę skatinti didesnę profesinės veiklos ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, visų pirma sudarant sąlygas naudotis tinkamomis vaikų priežiūros paslaugomis ir lanksčiais darbo susitarimais bei užtikrinant, kad mokesčių ir išmokų sistemos nesudarytų nepalankesnių sąlygų antrajam pajamas gaunančiam šeimos nariui (IP/11/685). Visos šios priemonės gali padėti daugiau moterų patekti į darbo rinką ir joje likti.

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ES šiek tiek sumažėjo. Vidutiniškai moterys už darbo valandą uždirba 16,4 proc. mažiau už vyrus. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą lemia daug veiksnių, kaip antai darbo rinkos susiskaldymas ir išsilavinimo pasirinkimo skirtumai. Ši problema nagrinėta per antrąją Europos vienodo darbo užmokesčio dieną, taip pat pasiūlyta galimų jos sprendimų (IP/12/211). Lėta pažanga mažinant lyčių nelygybę bendrovių valdybose paskatino Komisiją pradėti viešas konsultacijas dėl priemonių, kuriomis būtų galima ES lygiu spręsti šią problemą, dėl kurios Europoje stringa naujovės ir kuri kenkia ekonomikos augimui (IP/12/213).

Galiausiai Komisija pasiūlė priemonių, kuriomis stiprinamos nusikaltimų aukų teisės, rinkinį (IP/11/585) – tai svarbus žingsnis kovojant su smurtu dėl lyties. Priemonių rinkinyje numatyta keletas specialių priemonių, kurių tikslas – padėti moterims, šeiminio smurto aukoms.

Pagrindiniai faktai

Vienas iš Europos moterų chartijos (žr. IP/10/237), kurią 2010 m. kovo mėn. inicijavo Komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso ir Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding, tikslų – skatinti didesnę lygybę priimant sprendimus. Siekdama šio tikslo, Komisija 2010 m. rugsėjo mėn. priėmė lyčių lygybės strategiją ateinantiems penkeriems metams (žr. IP/10/1149 ir MEMO/10/430). Strategijoje nustatomi veiksmai, kuriais, be siekio didinti lygybę priimant sprendimus, taip pat siekiama skatinti vienodą ekonominę nepriklausomybę, vienodą užmokestį už vienodos vertės darbą, užtikrinti orumą, neliečiamumą ir smurto dėl lyties panaikinimą bei lyčių lygybę išorės politikoje.

Turima vis daugiau įrodymų, kad kai ekonominiai sprendimai priimami didesnės lyčių pusiausvyros aplinkoje, pasiekiama geresnių ekonominių rezultatų. Jeigu būtų daugiau vadovaujamąsias pareigas užimančių moterų, tikėtina, kad būtų sukurta veiksmingesnė ir labiau naujovėms palanki darbo aplinka ir bendrovės pasiektų geresnių veiklos rezultatų. Šie veiksniai didina konkurencingumą. Šiuo metu 60 proc. visų universitetų absolventų yra moterys, tačiau tik nedaugelis jų vėliau užima aukščiausio lygio vadovaujamąsias pareigas bendrovėse. Sudarius sąlygas moterims užimti aukštas pareigas, jos būtų skatinamos įsitraukti į darbo rinką ir joje likti – tai leistų didinti moterų užimtumo rodiklius ir geriau išnaudoti moterų, kaip žmogiškųjų išteklių, potencialą.

Daugiau informacijos

Europos Komisija – Teisingumo generalinio direktorato naujienų tarnyba

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Europos Komisija. Lyčių lygybė

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality

Vaizdo įrašas apie moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar