Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Sukupuolten tasa-arvon kohentaminen tärkeää EU:n talouskasvulle

Bryssel 16. huhtikuuta 2012 – Sukupuolten tasa-arvon parantaminen on tärkeä osa EU:n ratkaisua tämänhetkisen talouskriisin selättämiseksi. Tämä ilmenee viimeisimmästä Euroopan komission naisten ja miesten tasa-arvoa Euroopan unionissa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta. Siinä tarkastellaan, kuinka hyvin viime vuosina on pystytty kuromaan umpeen naisten ja miesten välistä kuilua työllisyyden ja talouden alalla sekä yhteiskunnassa yleensä. Vaikka yritysmaailman huipulla olevien naisten määrä onkin jossakin määrin lisääntynyt ja sukupuolten väliset tuloerot kaventuneet, ratkaistavana on edelleen suuria haasteita. EU on asettanut aikuisväestön työllisyystavoitteeksi 75 prosentin työllisyysasteen vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on saatava enenemän naisia työmarkkinoilleen. Yksi keino parantaa EU:n kilpailukykyä on saavuttaa tasaisempi sukupuolijakauma taloudellisissa päätöksentekotehtävissä. Tutkimukset osoittavat, että yritysmaailmassa sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta on hyötyä, ja yritykset, joiden johtokunnissa on tavallista enemmän naisia, tuottavat parempaa tulosta kuin yritykset, joiden johtokunnissa on ainoastaan miehiä.

On kiistattomia taloudellisia perusteita sille, että työvoiman joukkoon ja huippupaikoille Euroopan unionin maissa on saatava enemmän naisia”, sanoi komission varapuheenjohtaja ja oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Viviane Reding. ”Voimme saavuttaa talous- ja työllisyystavoitteemme vain hyödyntämällä täysimääräisesti kaikkia henkilöresurssejamme sekä työmarkkinoilla yleensä että yritysmaailman huipulla. Tämä kuuluu tärkeänä osana talouden elvytyssuunnitelmiimme.”

Tämänpäiväinen kertomus sukupuolten tasa-arvon alalla vuonna 2011 saavutetusta edistyksestä on osa laajempaan kertomusta, jonka komissio on antanut EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta vuonna 2011 (IP/12/370). Siinä tuodaan esiin tärkeimmät kansallisen ja Euroopan tason kehityskulut sukupuolten tasa-arvoa koskevaan kokonaisstrategiaan vuosiksi 2010–2015 kuuluvalla viidellä keskeisellä alalla, jotka ovat talous, samapalkkaisuus, päätöksenteko, sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuminen ja sukupuolten tasa-arvo EU:n ulkopuolella.

Työmarkkinoilla naisten työllisyysaste on 62,1 prosenttia, kun se on miehillä 75,1 prosenttia. Tämä merkitsee, että EU voi saavuttaa Eurooppa 2020 ‑strategiaan kuuluvan 75 prosentin työllisyyttä koskevan yleistavoitteen ainoastaan, jos se sitoutuu vahvasti sukupuolten tasa-arvoon. Eurooppa 2020 -strategiassa komissio korosti tarvetta edistää parempaa tasapainoa työ- ja yksityiselämän välillä. Keinoja tähän ovat erityisesti asianmukainen lastenhoito, joustavien työjärjestelyjen asettaminen helpommin saataville ja sen varmistaminen, ettei vero- ja etuusjärjestelmillä nakerreta toisen tulonsaajan työn kannattavuutta (IP/11/685). Kyseiset toimet auttavat varmistamaan, että työmarkkinoille tulee enemmän naisia ja että he myös pysyvät töissä.

Sukupuolten välinen palkkakuilu EU:ssa on hieman kaventunut. Naiset ansaitsevat keskimäärin 16,4 prosenttia vähemmän työtuntia kohti kuin miehet. Palkkakuilu selittyy monenlaisilla tekijöillä, kuten työmarkkinoiden eriytymisellä ja koulutusvalintoihin liittyvillä eroilla. Toista kertaa vietetyn Euroopan palkkatasa-arvon päivän avulla tuotiin esiin tätä kysymystä ja mahdollisia ratkaisuja siihen (IP/12/211). Koska naisten määrän lisääminen yritysten johtokunnissa on edennyt hitaasti, komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen EU:n tason toimista, joilla olisi mahdollista puuttua tähän ongelmaan, joka on vaarassa jarruttaa innovaatiota ja kasvua Euroopassa (IP/12/213).

Komissio on myös ottanut tärkeän askeleen kohti sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettamista ehdottamalla toimenpidepakettia, jolla vahvistetaan rikoksen uhrien oikeuksia (IP/11/585). Siihen sisältyy joukko toimenpiteitä, jotka on erityisesti suunniteltu perheväkivallan uhriksi joutuvien naisten auttamiseksi.

Tausta

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen päätöksenteossa on yksi tavoitteista, jotka asetettiin komission puheenjohtajan José Manuel Barroson ja varapuheenjohtajan Viviane Redingin aloitteesta maaliskuussa 2010 esitetyssä eurooppalaisessa naisten peruskirjassa (katso IP/10/237). Komissio jatkoi näitä sitoumuksiaan hyväksymällä syyskuussa 2010 seuraaville viidelle vuodelle strategian sukupuolten tasa-arvosta (katso IP/10/1149 ja MEMO/10/430). Strategiassa esitetään joukko toimia, jotka koskevat paitsi tasa-arvon lisäämistä päätöksenteossa myös seuraavaa neljää alaa: naisten ja miesten yhdenvertainen taloudellinen riippumattomuus; sama palkka samanarvoisesta työstä; ihmisarvo ja koskemattomuus sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettaminen; ja sukupuolten tasa-arvo ulkopolitiikassa.

Yhä runsaampi todistusaineisto viittaa siihen, että tasaisemmasta sukupuolijakaumasta taloudellisessa päätöksenteossa koituu huomattavaa taloudellista etua. Se, että naiset ovat paremmin edustettuina huippuasemissa, voi luoda tuottavamman ja innovatiivisemman työympäristön ja parantaa yrityksen kokonaissuoriutumista. Yliopistosta valmistuvista 60 prosenttia on nykyään naisia, mutta harvat heistä päätyvät huippuyrityksiin. Kun naisille avataan ovia johtaviin asemiin, tämä toimii samalla kannustimena astua työelämään ja pysyä siellä. Näin naisten työllisyysaste paranee ja heidän osaamisensa saadaan paremmin hyödynnettyä.

Lisätietoja

Euroopan komissio – Oikeusasioiden pääosaston uutishuone:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Euroopan komissio – Tasa-arvoasiat:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality

Video – Sukupuolten välinen palkkakuilu:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap

Komission varapuheenjohtajan ja oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivut:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar