Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Euroopa Komisjoni aruande kohaselt toetab soolise võrdõiguslikkuse edendamine ELi majandust

Brüssel, 16. aprill 2012. Euroopa Komisjoni viimase soolist võrdõiguslikkust käsitleva aastaaruande kohaselt on meeste ja naiste võrdõiguslikkuse parandamine ülimalt oluline selleks, et EL saaks majanduskriisile tulemuslikult reageerida. Aruandes vaadeldakse, milliseid edusamme on viimastel aastatel tehtud, et kõrvaldada naiste ja meeste ebavõrdsust tööhõive, majanduslikul ja kogu ühiskonna tasandil. Kuigi ettevõtete tippametikohtadel naiste arvu suurendamisel ja soolise palgalõhe vähendamisel on saavutatud teatavat edu, on arenguruumi veel küllaga. Kui ELi riigid soovivad täita ELi üldist eesmärki suurendada 2020. aastaks täiskasvanute tööhõivet 75%ni, tuleb naiste osalust tööturul suurendada. Üks võimalus Euroopa konkurentsivõimet suurendada on saavutada majandusotsuseid tegevate naiste ja meeste vahel parem tasakaal. Uuringud on näidanud, et mitmekesisus tasub ära ja ettevõtted, mille juhtkonnas on naiste osakaal suurem, saavutavad paremaid tulemusi kui ainult meestest koosneva juhtkonnaga ettevõtted.

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi sõnul on majanduslikust vaatenurgast hädavajalik kaasata tööhõivesse ning kõrgetele ametikohtadele rohkem naisi. „Suudame oma majanduslikke ja tööhõivega seotud eesmärke saavutada ainult juhul, kui kasutame täielikult ära kõik inimressursid ja seda nii tööturul üldiselt kui ka kõrgetel ametikohtadel. Vaid nii õnnestub meil majanduse elavdamise kavad ellu viia.”

Täna esitatud aruanne, mis käsitleb naiste ja meeste võrdõiguslikkuse vallas 2011. aastal tehtud edusamme, on osa komisjoni laiemast aruandest, mille teema on ELi põhiõiguste harta kohaldamine möödunud aastal (IP/12/370). Aruandes rõhutatakse arengut, mis on toimunud liikmesriikide ja Euroopa tasandil ELi üldise soolise võrdõiguslikkuse strateegia (mis on ette nähtud aastateks 2010–2015) viies peamises valdkonnas, milleks on majandus, võrdne töötasu, otsuste tegemine, sooline vägivald ja sooline võrdõiguslikkus väljaspool ELi.

Tööturul on naiste tööhõive määr 62,1%. Meeste puhul on see näitaja 75,1%, mis tähendab, et EL suudab saavutada strateegia „Euroopa 2020” sihtmäära (75% tööhõive) ainult soolist võrdõiguslikkust edendades. Strateegias „Euroopa 2020” on komisjon rõhutanud vajadust parandada töö- ja eraelu tasakaalu, eelkõige pakkudes piisavaid lastehoiu võimalusi ja paindlikumat töökorraldust ning tagades, et maksu- ja toetussüsteemid ei diskrimineeriks leibkonna teist tuluteenijat (IP/11/685). Vaid nii on võimalik saavutada naiste aktiivsem tööturul osalemine.

Sooline palgalõhe on kogu ELis pisut vähenenud. Naised teenivad iga töötunni eest keskmiselt 16,4% vähem kui mehed. Palgalõhet põhjustavad mitmesugused tegurid, nende hulgas tööturu segregatsioon ja erinevad haridusvalikud. Teisel Euroopa võrdse palga päeval rõhutati seda asjaolu ja pakuti välja võimalikke lahendusi (IP/12/211). Kuna ettevõtete juhatustes soolise ebavõrdsuse vähendamisel ei ole tehtud kiireid edusamme, algatas komisjon üldsusega konsulteerimise, kuidas ELi tasandil probleemi lahendada, sest see ähvardab pärssida Euroopas innovatsiooni ja majanduskasvu (IP/12/213).

Selleks et panna piir soolisele vägivallale, tegi komisjon ettepaneku meetmete paketi kohta, et tugevdada kuriteoohvrite õigusi (IP/11/585). Pakett sisaldab meetmeid, mille eesmärk on aidata naisi, kes on sattunud perevägivalla ohvriks.

Taustteave

Võrdõiguslikkuse edendamine otsustustasandil on üks Euroopa naiste harta (vt IP/10/237) eesmärke. Naiste harta võeti 2010. aasta märtsis vastu president José Manuel Barroso ja asepresident Redingi eestvedamisel. Komisjon võttis 2010. aasta septembris nende eesmärkide täitmiseks vastu viit järgmist aastat käsitleva soolise võrdõiguslikkuse strateegia (vt IP/10/1149 ja MEMO/10/430). Strateegias on lisaks võrdõiguslikkuse edendamisele otsustustasandil ette nähtud meetmed neljas täiendavas valdkonnas: võrdne majanduslik iseseisvus; võrdse töö eest võrde palk; väärikus, isikupuutumatus ja soolise vägivalla lõpetamine ning sooline võrdõiguslikkus välispoliitikas.

Üha rohkem on tõendeid selle kohta, et majandusotsuste tegijate soolise tasakaalu parandamisega kaasneb märkimisväärne majanduslik kasu. Kui tippametikohtadel töötab rohkem naisi, muudab see töökeskkonna tootlikumaks ja innovatiivsemaks ning parandab majandustulemusi. See omakorda soodustab konkurentsivõimet. Naised moodustavad ülikooli lõpetajatest 60%, kuid ainult vähesed neist pääsevad ettevõtete juhtkondadesse. Ukse avamine juhtivatele ametikohtadele annab naistele stiimuli tööturule minekuks ja seal püsimiseks, aidates tõsta naiste tööhõive määra ning kasutades paremini ära nende potentsiaali.

Lisateave

Euroopa Komisjon – õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Euroopa Komisjon – sooline võrdõiguslikkus:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality

Videoklipp – sooline palgalõhe:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar