Navigation path

Left navigation

Additional tools

EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρόοδος στην ισότητα των φύλων οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη

Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2012 – Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ισότητα των φύλων, η βελτίωση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης από την ΕΕ. Η έκθεση εξετάζει την πρόοδο που σημειώθηκε κατά το προηγούμενο έτος στην αντιμετώπιση των απομενουσών διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών στην απασχόληση, την οικονομία και γενικότερα την κοινωνία. Ενώ σημειώθηκε κάποια πρόοδος στην αύξηση του αριθμού των γυναικών σε ηγετικές θέσεις επιχειρήσεων και στη μείωση των μισθολογικών διαφορών, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να αυξήσουν τον αριθμό των γυναικών στην αγορά εργασίας, εάν θέλουν να επιτύχουν έως το 2020 τον συνολικό στόχο της ΕΕ για ποσοστό απασχόλησης 75% όλων των ενηλίκων. Ένας από τους τρόπους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης είναι η επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε θέσεις λήψης αποφάσεων στον οικονομικό τομέα. Προέκυψε από σχετικές μελέτες ότι η διαφοροποίηση των φύλων αποδίδει και ότι οι επιχειρήσεις με υψηλότερα ποσοστά γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια λειτουργούν καλύτερα από εκείνες με διοικητικά συμβούλια αποτελούμενα αποκλειστικά από άνδρες.

«Οι οικονομικοί λόγοι για τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στο εργατικό δυναμικό και περισσότερων γυναικών στις ηγετικές θέσεις εργασίας στην ΕΕ είναι προφανείς» είπε η κα Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την Ιθαγένεια. «Μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας στην οικονομία και στην απασχόληση μόνον χρησιμοποιώντας στο έπακρο όλους τους ανθρώπινους πόρους μας – τόσο στο σύνολο της αγοράς εργασίας όσο και στις ηγετικές θέσεις. Πρόκειται για ουσιώδες στοιχείο των σχεδίων μας για οικονομική ανάκαμψη».

Η σημερινή έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 2011 στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά το παρελθόν έτος (IP/12/370). Υπογραμμίζει τις βασικές εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους πέντε καίριους τομείς της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, που καλύπτει την περίοδο 2010-2015, ήτοι: την οικονομία, την ισότητα μισθών, την ισότητα στη λήψη αποφάσεων, τη σεξιστική βία και την ισότητα των φύλων πέραν της ΕΕ.

Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι 62,1%, σε σύγκριση με το 75,1% των ανδρών, που σημαίνει ότι η ΕΕ θα μπορέσει να επιτύχει τον συνολικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ποσοστό απασχόλησης 75% μόνον με ισχυρή δέσμευση όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Βάσει της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή υπογράμμισε την ανάγκη βελτίωσης του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, ιδίως μέσω κατάλληλης παιδικής μέριμνας, μεγαλύτερης πρόσβασης σε ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, και εξασφαλίζοντας ότι το φορολογικό σύστημα και το σύστημα παροχών δεν θα επιβαρύνει το δεύτερο επαγγελματικά ενεργό μέλος της οικογένειας (IP/11/685). Όλα αυτά μπορούν να συμβάλουν στο να εξασφαλιστεί ότι περισσότερες γυναίκες θα εισέλθουν και θα παραμείνουν στην αγορά εργασίας.

Οι διαφορές των αποδοχών μεταξύ των φύλων μειώθηκαν ελαφρά σε ολόκληρη την ΕΕ. Κατά μέσο όρο, οι αποδοχές των γυναικών είναι κατά 16,4% χαμηλότερες από αυτές των ανδρών ανά ώρα εργασίας. Οι διαφορές των αποδοχών ανάλογα με το φύλο απορρέουν από πολλούς παράγοντες, όπως τα στεγανά στην αγορά εργασίας και οι διαφορές στις επιλογές σπουδών. Στη δεύτερη ευρωπαϊκή ημέρα ισότητας των μισθών υπογραμμίστηκε το ζήτημα αυτό και προτάθηκαν πιθανές λύσεις (IP/12/211). Η βραδεία πρόοδος στη μείωση των διαφορών όσον αφορά την παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια ώθησε την Επιτροπή να ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα πιθανά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο κινδυνεύει να υπονομεύσει την καινοτομία και την ανάπτυξη στην Ευρώπη (IP/12/213).

Τέλος, η Επιτροπή έκανε σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης της σεξιστικής βίας, προτείνοντας μια δέσμη μέτρων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (IP/11/585). Η δέσμη αυτή περιλαμβάνει σειρά μέτρων που στοχεύουν ειδικά στο να βοηθήσουν τις γυναίκες που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Ιστορικό

Η προώθηση της ισότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί έναν από τους στόχους που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τα Δικαιώματα των Γυναικών (βλ. IP/10/237), τον οποίον εισήγαγαν ο Πρόεδρος κ. José Manuel Barroso και η Αντιπρόεδρος κα Reding, τον Μάρτιο του 2010. Η Επιτροπή συνέχισε τις δεσμεύσεις αυτές, εγκρίνοντας, τον Σεπτέμβριο του 2010, στρατηγική για την ισότητα των φύλων για τα πέντε προσεχή έτη (βλ. IP/10/1149 και MEMO/10/430). Η στρατηγική αυτή θεσπίζει μια σειρά δράσεων για τέσσερις περαιτέρω τομείς, πέραν της ισότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων: ίση οικονομική ανεξαρτησία· ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας· αξιοπρέπεια, ακεραιότητα και εξάλειψη της σεξιστικής βίας· επίσης, ισότητα των φύλων στις εξωτερικές πολιτικές.

Όλο και περισσότερα στοιχεία καταδεικνύουν τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που απορρέουν από μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων. Το να κατέχουν περισσότερες γυναίκες ηγετικές θέσεις απασχόλησης μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο παραγωγικού και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος και στη συνολική βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα. Το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των νέων πτυχιούχων πανεπιστημίων ανέρχεται σε 60%, αλλά λίγες κατορθώνουν να ανέλθουν σε ηγετικές θέσεις σε επιχειρήσεις. Η πρόσβαση σε ανώτερες θέσεις λειτουργεί ως κίνητρο για τις γυναίκες για να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, αυξάνοντας τα ποσοστά γυναικείας απασχόλησης και αξιοποιώντας καλύτερα το γυναικείο δυναμικό, στο πλαίσιο των ανθρώπινων πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αίθουσα τύπου της ΓΔ Δικαιοσύνης :

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ισότητα των φύλων :

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_el.htm

Βιντεοκλίπ – διαφορά αμοιβής μεταξύ των φύλων:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_el.htm

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar