Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Zpráva Evropské komise potvrzuje: rovnost žen a mužů přispívá k hospodářskému růstu

Brusel 16. dubna 2012 – Podle poslední výroční zprávy Evropské komise o rovnosti žen a mužů se EU v rámci své reakce na současnou hospodářskou krizi neobejde bez větší rovnosti mezi pohlavími. Zpráva zkoumá pokrok, jehož bylo v minulém roce dosaženo při odstraňování nedostatků, jež v oblasti rovnosti žen a mužů nadále panují v zaměstnání, ekonomice a obecně ve společnosti. Třebaže se částečně pokročilo při zvyšování počtu žen ve vedoucích funkcích a snižování rozdílů v odměňování žen a mužů, zásadní výzvy přetrvávají. Ke splnění obecného cíle, tedy dosažení 75% zaměstnanosti u všech dospělých osob do roku 2020, je třeba, aby se v zemích EU zvýšila přítomnost žen na trhu práce. Jedním ze způsobů, jak zvýšit konkurenceschopnost Evropy, je dosáhnout vyváženějšího zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích. Různé studie potvrdily, že různorodost se vyplácí a že společnosti s větším podílem žen ve správních radách vykazují lepší výsledky než podniky, v jejichž řídících orgánech jsou zastoupeni pouze muži.

„Ekonomické argumenty pro větší zaměstnanost žen a vyšší zastoupení žen ve vysokých funkcích jsou více než pádné,“ říká Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství, a dodává: „Stanovených cílů v oblasti hospodářství a zaměstnanosti můžeme dosáhnout pouze tehdy, budeme-li plně využívat všech našich lidských zdrojů, a to jak na trhu práce jako celku, tak ve vrcholných pozicích. Jedná se o podstatný prvek našich plánů hospodářské obnovy.“

Dnešní zpráva o pokroku dosaženém v roce 2011 v oblasti rovnosti žen a mužů je součástí rozsáhlejší zprávy Komise o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v minulém roce (IP/12/370). Zpráva pojednává o hlavních bodech vývoje situace – jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni – v pěti základních oblastech stanovených v obecné strategii pro rovnost žen a mužů na období 2010–2015. Jsou to: ekonomická nezávislost, stejná odměna za práci, zastoupení ve vedoucích pozicích, genderové násilí a rovnost žen a mužů mimo EU.

Na trhu práce činí míra zaměstnanosti žen 62,1 %, u mužů pak 75,1%. Z toho vyplývá, že EU může obecný cíl strategie Evropa 2020, tj. 75% zaměstnanost, splnit pouze tehdy, bude-li se o rovnost žen a mužů odhodlaně zasazovat. V rámci strategie Evropa 2020 Komise zdůraznila potřebu podporovat lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, zejména díky adekvátním službám péče o děti a větší dostupnosti flexibilních pracovních úvazků. Také je třeba zajistit, aby systémy daní a dávek nepoškozovaly druhého výdělečně činného partnera (IP/11/685). Toto vše může přispět k tomu, aby na trh práce vstoupilo a zůstalo na něm více žen.

Rozdíly v odměňování žen a mužů se v EU mírně snížily. V průměru dostávají ženy za každou odpracovanou hodinu o 16,4 % nižší odměnu než muži. Rozdíly v platech způsobuje řada faktorů, jako je např. segregace na trhu práce či různá nabídka možností vzdělávání. Na tento problém a jeho možná řešení byla zaměřena pozornost u příležitosti druhého Evropského dne rovného odměňování (IP/12/211). Pomalý pokrok při snižování rozdílů v odměňování mužů a žen ve správních radách podniků přiměl Komisi k zahájení veřejné konzultace o možných opatřeních na úrovni EU, jež by tento problém, který ve svém důsledku ohrožuje inovace a růst v Evropě, řešila (IP/12/213).

V neposlední řadě Komise navrhla soubor opatření k posílení práv obětí trestných činů (IP/11/585), a tím učinila důležitý krok ke splnění cíle, jímž je ukončení genderového násilí. Mezi uvedená opatření patří i pomoc specificky zaměřená na ženy, jež se stanou oběťmi domácího násilí.

Souvislosti

Podpora větší rovnosti ve vedoucích funkcích je jedním z cílů stanovených v evropské Chartě žen (viz IP/10/237), kterou v březnu 2010 iniciovali předseda Komise José Manuel Barroso a místopředsedkyně Viviane Redingová. Komise v zájmu plnění těchto závazků přijala v září 2010 strategii pro rovnost žen a mužů na období nadcházejících pěti let (viz IP/10/1149 a MEMO/10/430). Kromě vyváženého zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích obsahuje strategie sérii opatření ve čtyřech dalších oblastech: stejná ekonomická nezávislost, stejná odměna za rovnocennou práci, dále pak důstojnost, integrita a konec genderovému násilí a konečně rovnost žen a mužů v rámci vnějších politik.

Přibývá důkazů o tom, že vyváženější zastoupení žen a mužů v ekonomickém rozhodování má výrazný hospodářský přínos. Větší počet žen ve vrcholných pozicích může přispět k produktivnějšímu a inovativnějšímu pracovnímu prostředí a zlepšit celkovou výkonnost dané společnosti, a tím zvýšit její konkurenceschopnost. I když je však mezi novými absolventy vysokých škol 60 % žen, pozici ve vedení společností získá jen jejich malá část. Přitom možnost pracovat ve vrcholných manažerských pozicích je podnětem k tomu, aby byly ženy ekonomicky aktivní, od čehož se pak odvíjí zvyšování míry zaměstnanosti žen a lepší využití potenciálu žen z hlediska lidských zdrojů.

Další informace:

Evropská komise – Aktuální zprávy GŘ pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Evropská komise – Rovnost žen a mužů:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality

Video: Rozdíly v odměňování žen a mužů:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_cs.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar