Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Напредъкът по отношение на равенството между половете води до икономически растеж, се казва в доклад на Европейската комисия

Брюксел, 16 април 2012 г. – По-голямото равенство между мъжете и жените е от първостепенно значение за намиране на отговор на ЕС на сегашната икономическа криза, както се посочва в последния годишен доклад на Европейската комисия относно равенството между половете. В доклада се разглежда напредъкът през последната година в преодоляването на все още съществуващите разлики в третирането на жените и мъжете в сферата на заетостта, икономиката и обществото като цяло. Въпреки че е постигнат известен напредък в по-доброто представяне на жените на ръководни длъжности в предприятията и за намаляване на разликата в заплащането между половете, все още съществуват значителни предизвикателства. Държавите от ЕС трябва да засилят участието на жените на пазара на труда, за да се постигне общата цел на ЕС за дял на трудовата заетост от 75 % до 2020 г. Един от начините за подобряване на конкурентоспособността на Европа е постигането на по-добро равновесие между броя на жените и мъжете на постове, на които се вземат икономическите решения. Проучванията показват, че представителството и на двата пола дава резултати, а предприятията с голям дял на жените в управителните съвети са по-успешни в сравнение с предприятията, където в съветите са представени предимно мъже.

Икономическите доказателства за необходимостта от по-широко присъствие на жените на пазара на труда и на ръководни позиции в ЕС са необорими“, заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за правосъдието, основните права и гражданството. „Можем да постигнем поставените икономически цели и целите за трудова заетост само ако използваме в пълна степен всички наши човешки ресурси както на пазара на труда като цяло, така и на неговите ръководни равнища. Това е съществена част от нашите планове за икономическо възстановяване.“

Днешният доклад за постигнатия през 2011 г. напредък относно равенството между жените и мъжете е част от по-широкообхватния доклад на Комисията относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС през изминалата година (IP/12/370). В него се очертават основните промени на национално и на европейско равнище в пет ключови области от цялостната стратегия за равенство между жените и мъжете (2010―2015 г.), а именно в икономиката, равното заплащане, вземането на решения, насилието, основаващо се на пола, и равенството на половете отвъд границите на ЕС.

На пазара на труда делът на заетостта сред жените е 62 % в сравнение със 75,1 % за мъжете, което означава, че ЕС може да постигне заложената в стратегията „Европа 2020“ цел за 75 % трудова заетост единствено чрез твърда ангажираност по отношение на равнопоставеността между половете. В рамките на стратегия „Европа 2020“ Комисията подчерта необходимостта да се насърчава по-доброто равновесие между професионалния и личния живот, по-специално чрез подходящи детски грижи, по-широк достъп до гъвкави схеми на работа, както и да се гарантира, че данъчните и осигурителните системи не санкционират втория работещ член в домакинството (IP/11/685). Всички тези елементи могат да спомогнат да се гарантира, че повече жени навлизат и остават на пазара на труда.

Разликата в заплащането на мъжете и жените е намаляла незначително в ЕС. Жените получават средно 16,4 % по-малко от мъжете за всеки изработен час. Тази разлика в заплащането се дължи на многобройни фактори, като сегрегацията на пазара на труда или разликата в избора на образование. Този проблем, както и възможни решения бяха очертани на втория Европейски ден на равното заплащане (IP/12/211). Бавният напредък за намаляване на неравнопоставеността между половете в управлението на предприятията бе причина Комисията да започне публична консултация за възможните мерки на равнище ЕС за решаване на този проблем, който рискува да възпрепятства иновациите и растежа в Европа (IP/12/213).

Накрая, Комисията предприе важна стъпка към постигане на целта за прекратяване на насилието, основаващо се на пола, като предложи пакет от мерки за укрепване на правата на жертвите на престъпления (IP/11/585). В него бяха включени редица мерки специално насочени към подпомагането на жени, жертви на домашно насилие.

Контекст

Насърчаването на по-голяма равнопоставеност при вземането на решения е една от целите, заложени в европейската Харта на жените (вж. IP/10/237), чието начало беше поставено от председателя Жозе Мануел Барозу и заместник-председателя Рединг през март 2010 г. Комисията продължи тези ангажименти като през септември 2010 г. прие стратегия за равенство между половете за следващите пет години (вж. IP/10/1149 и MEMO/10/430). В стратегията се определят редица действия в четири допълнителни области освен равнопоставеността при вземане на решения: равна степен на икономическа независимост, равно заплащане за труд с равна стойност, достойнство, неприкосновеност на личността и прекратяване на насилието, основаващо се на пола, и равенство на половете във външните политики.

Все по-голям брой доказателства подчертават значителните икономически ползи, които могат да се извлекат от по-балансирано представителство на жените и мъжете при вземането на икономически решения. Наличието на повече жени на високи ръководни позиции може да допринесе за по-продуктивна и новаторска работна среда и като цяло за по-добри резултати на предприятията. Това засилва конкурентоспособността. Жените представляват 60 % от новодипломираните студенти, но малко са тези от тях, които достигат до най-високите ръководни позиции в предприятията. Предоставянето на възможност за заемане на висши ръководни длъжности представлява стимул за жените да навлязат на пазара на труда и да продължат да работят, което спомага за увеличаване на заетостта сред тях и за по-добро използване на потенциала им като работна сила.

За повече информация

Европейска комисия — новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Европейска комисия — равенство между половете:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_bg.htm

Видеоклип — разлика в заплащането на двата пола:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_bg.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar