Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

EU-kommissionen gör grundläggande rättigheter till verklighet för alla medborgare

Bryssel den 16 april 2012 – EU-stadgan om grundläggande rättigheter som nu har varit gällande och rättsligt bindande i mer än två år, har väglett EU-lagstiftningen hela vägen från det första utkastet fram till den skriftliga lagstiftningen. Stadgan fastställer grundläggande rättigheter såsom yttrandefrihet och skydd av personuppgifter, vilka återspeglar Europas gemensamma värderingar och dess konstitutionella arv. EU-kommissionens andra årsrapport om stadgan visar att hänsyn till grundläggande rättigheter är alltmer integrerat i EU:s politik. Exempelvis kommer resenärer att kunna välja bort säkerhetsskannrarna på flygplatser inom EU och kontrolleras genom andra säkerhetsmetoder, tack vare kommissionens beslut att införa personlig integritet i en ny EU-lag. EU-domstolen hänvisar i allt större grad till stadgan, särskilt i principavgörande beslut om könsdiskriminering och integritetsskydd på internet. Dagens rapport utgör en del av kommissionens arbete för att öka människors kunskap om stadgan, när den gäller och EU-institutionernas roll inom området för grundläggande rättigheter.

- Mitt främsta mål de senaste två åren sedan stadgan blev rättsligt bindande, har varit att skapa en stark EU-omfattande kultur för grundläggande rättigheter. Jag har gjort stadgan till en vägvisare för alla policys som beslutas på EU-nivå, säger Vivian Reding, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap. Nu behöver vi hjälpa människor att utnyttja sina rättigheter i praktiken och arbeta med medlemsstaterna för att se till att människor vet vart de kan vända sig om deras rättigheter kränks.

Stadgans främsta mål är att garantera att EU-institutionerna respekterar de grundläggande rättigheterna när de förbereder nya lagar. Hänsyn till de grundläggande rättigheterna är nu ett naturligt inslag i förberedelsearbetet inför ny EU-lagstiftning. Det bidrog till exempel förra året till att EU-lagstiftningen om användandet av säkerhetsskannrar på flygplatser respekterar de grundläggande rättigheterna skydd av personuppgifter, privatliv och värdighet (IP/11/1343).

Kommissionen garanterar inte bara att dess förslag är förenliga med stadgan, utan ser också till att stadgan respekteras när medlemsstater tillämpar EU-lagstiftningen. Förra året uttryckte kommissionen sin oro över Ungerns dataskyddsmyndighets självständighet och åtgärder rörande pensionsåldern för domare, åklagare och notarier. Kommissionen inledde överträdelseförfaranden mot Ungern för att försäkra att landet uppfyller alla sina juridiska skyldigheter (IP/12/222).

Samtidigt hjälper stadgan alltmer till att forma domstolars beslut. Under 2011 ökade antalet domar som hänvisar till de grundläggande rättigheter som fastställts i stadgan med 50 % på både EU-nivå och nationell nivå. En av EU-domstolens sådana principiellt avgörande domar betonade asylsökandes rätt att skyddas från omänsklig eller förnedrande behandling då man fastställer i vilken medlemsstat asylansökan ska behandlas (MEMO/11/942). Beslutet förbjöd fullständigt förflyttningar av asylsökande till länder där bristfälliga förhållanden skulle kränka deras grundläggande rättigheter. I mars 2011 dömde domstolen i målet Test-Achat att olika premier för män och kvinnor är könsdiskriminering (MEMO/11/123). I november samma år dömdes att det kränker kundernas rättigheter att ta emot och skicka information att beordra en internetleverantör att installera filtreringssystem för att förhindra att de immateriella rättigheterna inskränks (målet Scarlet mot SABAM).

Enligt en ny Flash Eurobarometerundersökning (Flash EB 340) om EU-stadgan om grundläggande rättigheter, som också utkom idag, är människor mer medvetna om stadgan (64 % av alla européer jämfört med 48 % 2007). 45 % av alla brev kommissionen får från medborgare angående grundläggande rättigheter berör situationer där stadgan kan tillämpas. Dock är detaljerad kunskap om när stadgan gäller fortfarande begränsad. 65 % av Europas befolkning uppger att de skulle vilja veta mer om vart de kan vända sig ifall deras rättigheter enligt stadgan kränks.

Det råder fortfarande en bred missuppfattning bland EU-medborgare om stadgans syfte och i vilka situationer den gäller, liksom om EU:s roll. Över hälften av breven till kommissionen (55 %) 2011 handlade om frågor utanför ramen av EU-politikens ansvarsområde. Det råder också en allmän uppfattning om att stadgan ger kommissionen en generell rätt att ingripa när den misstänker att grundläggande rättigheter har kränkts någonstans inom EU. Detta stämmer inte. Stadgan är tillämplig på medlemsstaterna när de genomför EU-lagstiftningen. Varje EU-land skyddar rättigheter genom sin egen nationella författning och sina egna domstolar. Stadgan ersätter inte dessa. I fall där människor känner att de fått sina rättigheter kränkta, måste de i första hand vända sig till en nationell domstol eller söka hjälp från en nationell ombudsman.

Bakgrund

När Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 blev Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande.

I oktober 2010 antog kommissionen en strategi för att se till att stadgan tillämpas i praktiken. Den utformade en ”Checklista för de grundläggande rättigheterna” för att stärka utvärderingen av hur lagförslagen påverkar de grundläggande rättigheterna (se bilagan). Kommissionen förband sig också att informera allmänheten om när den kan ingripa i ärenden som rör grundläggande rättigheter och att offentliggöra en årlig rapport om hur stadgan tillämpas för att övervaka vilka framsteg som görs.

Kommissionen arbetar med behöriga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, samt på EU-nivå för att bättre kunna informera människor om deras grundläggande rättigheter och vart de kan vända sig om deras rättigheter har blivit kränkta. Kommissionen erbjuder nu praktisk information via e-juridikportalen om hur man kan göra sina rättigheter gällande och har inlett en dialog om hanteringen av klagomål som rör grundläggande rättigheter med ombudsmän, jämställdhetsorgan och människorättsorganisationer.

Närmare upplysningar:

Europeiska kommissionen – grundläggande rättigheter:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights

Europeiska kommissionen – nyhetssida för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Rapport från Flash Eurobarometerundersökningen om stadgan om grundläggande rättigheter:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Hemsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

BILAGA

1. Översikt över brev och förfrågningar om grundläggande rättigheter

2. Andel brev indelat efter ämne

3. Kommissionens ”Checklista för de grundläggande rättigheterna”

1. Vilka grundläggande rättigheter berörs?

2. Rör det sig om absoluta rättigheter (som inte får inskränkas – till exempel den mänskliga värdigheten eller förbudet mot tortyr)?

3. Vilka konsekvenser får de olika politiska alternativen för de grundläggande rättigheterna? Är konsekvenserna positiva (för de grundläggande rättigheterna) eller negativa (inskränkning av de grundläggande rättigheterna)?

4. Har alternativen både positiva och negativa konsekvenser för de grundläggande rättigheterna (till exempel att yttrandefriheten påverkas negativt men de immateriella rättigheterna påverkas positivt)?

5. Är eventuella inskränkningar av de grundläggande rättigheterna tydligt och rättssäkert formulerade?

6. Är de eventuella inskränkningarna av de grundläggande rättigheterna:

- nödvändiga för att nå ett mål av allmänt intresse eller för att skydda andras fri- och rättigheter (ange vilka)?

- proportionerliga med tanke på det eftersträvade målet?

- förenliga med den huvudsakliga innebörden i de berörda grundläggande rättigheterna?

4. Förklaring på när stadgan gäller och inte gäller

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar