Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia premieňa základné práva na skutočnosť pre občanov

Brusel 16. apríla 2012 – Charta základných práv EÚ – v súčasnosti v platnosti a právne záväzná už vyše dvoch rokov – slúži ako podklad pri tvorbe práva EÚ od prvotného návrhu až po uverejnenie predpisu. Charta určuje základné práva – napríklad právo na slobodu prejavu a ochranu osobných údajov –, ktoré odrážajú spoločné hodnoty Európy a jej ústavné dedičstvo. Druhá výročná správa Európskej komisie o charte konštatuje, že otázky týkajúce sa základných práv dostávajú čoraz väčší priestor pri tvorbe politík EÚ. Napríklad cestujúci budú mať právo nepodrobiť sa kontrole bezpečnostným skenerom na letiskách EÚ a zvoliť si alternatívnu metódu detekčnej kontroly vďaka opatreniu Komisie, na základe ktorého budú aspekty súkromia riešené novým právnym predpisom EÚ. Súdny dvor EÚ čoraz častejšie odkazuje na chartu, najmä v smerodajných rozhodnutiach o diskriminácii na základe pohlavia a o ochrane súkromia na internete. Dnešná správa je súčasťou úsilia Komisie o zvýšenie informovanosti ľudí o charte, o tom, kedy sa uplatňuje, a o úlohe inštitúcií EÚ v oblasti základných práv.

Mojím hlavným cieľom za posledné dva roky, odkedy sa charta stala právne záväznou, bolo vytvoriť pevnú kultúru základných práv v rámci celej EÚ. Urobila som z charty istý druh kompasu pre všetky politiky, o ktorých sa rozhoduje na úrovni EÚ,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za oblasť spravodlivosti, základných práv a občianstva. Teraz musíme pomôcť občanom uplatňovať svoje práva v praxi prostredníctvom spolupráce s členskými štátmi s cieľom zaručiť, aby ľudia vedeli, kam sa môžu obrátiť, keď sa porušujú ich práva.“

Poslaním charty je najmä zabezpečiť, aby inštitúcie EÚ rešpektovali základné práva pri príprave nových európskych právnych predpisov. Otázky týkajúce sa základných práv sú teraz neoddeliteľnou súčasťou prípravy nových právnych predpisov EÚ. Napríklad v roku 2011 to pomohlo zabezpečiť, aby pravidlá EÚ o používaní bezpečnostných skenerov na letiskách rešpektovali základné práva na ochranu osobných údajov, súkromia a dôstojnosti (IP/11/1343).

Komisia nielen zaručuje, že jej návrhy sú v súlade s chartou, ale zabezpečuje aj to, aby sa charta dodržiavala aj vtedy, keď právne predpisy EÚ uplatňujú členské štáty. V roku 2011 Komisia vyjadrila znepokojenie, pokiaľ išlo o nezávislosť maďarského orgánu pre ochranu údajov a opatrenia týkajúce sa dôchodkového veku sudcov, prokurátorov a notárov. Komisia začala konanie vo veci porušenia predpisov s cieľom dosiahnuť, aby Maďarsko rozptýlilo všetky jej právne pochybnosti (IP/12/222).

Zároveň charta v čoraz väčšej miere pomáha pri tvorbe rozhodnutí súdov. V roku 2011 sa počet rozsudkov, v ktorých sa citovali základné práva ustanovené v charte, zvýšil o 50 %, a to tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Jedno z týchto smerodajných rozhodnutí Súdneho dvora EÚ zdôraznilo právo žiadateľov o azyl na ochranu pred neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním spresnením pravidiel EÚ na určenie štátu, ktorý sa má zaoberať žiadosťou o azyl (MEMO/11/942). Rozhodnutie fakticky zakázalo presun žiadateľov o azyl do krajín, v ktorých by neprimerané podmienky mohli ohroziť ich základné práva. V marci 2011 Súdny dvor vo veci Test-Achats rozhodol, že rôzne poistné pre mužov a ženy predstavuje diskrimináciu na základe pohlavia (MEMO/11/123), a v novembri 2011, že nariadenie poskytovateľovi internetových služieb, aby nainštaloval filtrovací systém zabraňujúci porušovaniu práv duševného vlastníctva porušuje práva zákazníkov prijímať a odosielať informácie (vec Scarlet proti SABAM).

Podľa nového bleskového prieskumu Eurobarometra (Flash EB 340) o Charte základných práv EÚ, ktorý bol uverejnený takisto dnes, sú už občania lepšie informovaní o charte (64 % všetkých Európanov v porovnaní so 48 % v roku 2007). Z listov občanov vo veci základných práv sa 45 % týka situácií, v ktorých by sa charta mohla uplatniť. Podrobné znalosti o tom, kedy sa charta uplatňuje, má stále iba málo ľudí. Približne 65 % Európanov uvádza, že by sa chceli dozvedieť viac o tom, kam sa obrátiť, keď sa porušujú ich práva zakotvené v charte.

Ešte stále dochádza k nedorozumeniam medzi občanmi EÚ, pokiaľ ide o jej účel a situácie, kedy sa charta uplatňuje a kedy nie, ako aj pokiaľ ide o úlohu EÚ. Viac než polovica listov adresovaných Komisii (55 %) v roku 2011 presahovala pôsobnosť právnych predpisov EÚ. Vo verejnosti je rozšírené presvedčenie, že charta dáva Komisii všeobecné právo zasiahnuť v prípadoch, keď je podozrenie, že boli porušené základné práva kdekoľvek v EÚ. No nie je tomu tak. Charta platí pre členské štáty, keď uplatňujú právne predpisy EÚ. Každá krajina EÚ chráni práva prostredníctvom vlastnej národnej ústavy a súdov. Charta ich nenahrádza. V týchto prípadoch, ak určitá osoba má pocit, že jej práva boli porušené, sa musí stále obracať v prvom rade na vnútroštátny súd alebo požiadať o pomoc národného ombudsmana.

Súvislosti

S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa Charta základných práv Európskej únie stala právne záväznou.

V októbri 2010 Komisia prijala dokument s názvom Stratégia účinného uplatňovania Charty základných práv Európskou úniou. Vypracovala „kontrolný zoznam základných práv“ s cieľom posilniť hodnotenie vplyvu jej legislatívnych návrhov na základné práva (pozri prílohu). Komisia sa takisto zaviazala poskytnúť občanom informácie o tom, kedy môže zasiahnuť v otázkach základných práv, a uverejňovať výročnú správu o uplatňovaní charty s cieľom monitorovať dosiahnutý pokrok.

Komisia spolupracuje s príslušnými orgánmi na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ s cieľom lepšie informovať občanov o ich základných právach a o tom, kde získať pomoc, ak sa domnievajú, že ich práva boli porušené. Komisia teraz poskytuje praktické informácie o uplatňovaní práv jednotlivca prostredníctvom európskeho portálu elektronickej justície (e-Justice) a začala dialóg zameraný na riešenie sťažností týkajúcich sa základných práv s ombudsmanmi, orgánmi pre rovnosť príležitostí a inštitúciami pre ľudské práva.

Ďalšie informácie

Európska komisia – Základné práva:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights

Európska komisia – informačné centrum GR pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Bleskový prieskum Eurobarometra o Charte základných práv:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/reding

PRÍLOHA

1. Prehľad listov a otázok týkajúcich sa základných práv

2. Členenie listov podľa jednotlivých tém

3. „Kontrolný zoznam základných práv“ zostavený Komisiou

1. Ktoré základné práva sú dotknuté?

2. Sú predmetné práva absolútne (ktoré nemôžu podliehať obmedzeniam, napríklad právo na ľudskú dôstojnosť a zákaz mučenia)?

3. Aký je vplyv jednotlivých politických možností, ktoré sa v súčasnosti zvažujú, na základné práva? Je vplyv pozitívny (podpora základných práv), alebo negatívny (obmedzovanie základných práv)?

4. Majú jednotlivé možnosti pozitívny aj negatívny vplyv v závislosti od dotknutých základných práv (napríklad negatívny vplyv na slobodu prejavu a pozitívny v oblasti duševného vlastníctva)?

5. Bolo by možné formulovať obmedzenie základných práv zrozumiteľným a predvídateľným spôsobom?

6. Bolo by obmedzenie základných práv:

– nevyhnutné na dosiahnutie cieľa všeobecného záujmu alebo na ochranu práv a slobôd tretích osôb (ktorých)?

– úmerné stanovenému cieľu?

– schopné zachovať podstatu dotknutých základných práv?

4. Vysvetlenie, kedy sa charta uplatňuje a kedy nie

Kontaktné údaje:

Matthew Newman (+32 2 296 2406)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)


Side Bar