Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija praktiškai užtikrina piliečių pagrindines teises

Briuselis, 2012 m. balandžio 16 d. ES teisėkūra – nuo pat pirmojo teisės akto projekto rengimo iki jo skelbimo Oficialiajame leidinyje – grindžiama ES pagrindinių teisių chartija, kuri galioja ir yra teisiškai privaloma jau daugiau kaip dvejus metus. Chartijoje įtvirtintos pagrindinės teisės, kaip antai saviraiškos laisvė ir asmens duomenų apsauga, kurios atspindi bendras Europos vertybes ir jos konstitucinį paveldą. Antrojoje Europos Komisijos metinėje chartijos taikymo ataskaitoje nustatyta, kad su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai vis svarbesni formuojant ES politiką. Pavyzdžiui, Komisijai naujuose ES teisės aktuose atsižvelgus į privatumo klausimą, keliautojai galės atsisakyti kūno skenerio procedūros ES oro uostuose ir būti tikrinami kitais būdais. ES Teisingumo Teismas vis labiau remiasi chartija, pirmiausia precedentiniuose sprendimuose, susijusiuose su diskriminacija dėl lyties ir privatumu internete. Šiandienos ataskaita – tai vienas iš Komisijos veiksmų, kuriais ji siekia suteikti žmonėms daugiau informacijos apie chartiją, jos taikymo atvejus ir ES institucijų vaidmenį pagrindinių teisių srityje.

„Per praėjusius dvejus metus nuo chartijos įsigaliojimo pirmiausia siekiau ugdyti tvirtą ES masto pagrindinių teisių kultūrą. Užtikrinau, kad chartija būtų vadovaujamasi visose ES lygmens politikos srityse, teigė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – „Dabar privalome padėti piliečiams naudotis savo teisėmis praktiškai, todėl turime bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir užtikrinti, kad žmonės žinotų, į ką kreiptis, jeigu jų teisės buvo pažeistos.“

Svarbiausia chartijos paskirtis – užtikrinti, kad ES institucijos, rengdamos naujus Europos Sąjungos teisės aktus, gerbtų pagrindines teises. Dabar rengiant naujus ES teisės aktus visuomet atsižvelgiama į klausimus, susijusius su pagrindinėmis teisėmis. Pavyzdžiui, 2011 m. tai padėjo užtikrinti, kad ES skenerių naudojimo oro uostuose taisyklės nepažeistų pagrindinių teisių į asmens duomenų apsaugą, privatų gyvenimą ir orumą (IP/11/1343).

Komisija ne tik užtikrina, kad jos pasiūlymai atitiktų chartiją, ji taip pat užtikrina, kad chartijos paisytų valstybės narės, įgyvendindamos ES teisę. 2011 m. Komisija išreiškė susirūpinimą dėl Vengrijos duomenų apsaugos institucijos nepriklausomumo ir priemonių, susijusių su teisėjų, prokurorų bei notarų pensiniu amžiumi. Komisija pradėjo pažeidimo tyrimo procedūrą, siekdama užtikrinti, kad Vengrija išspręstų visus jos nurodytus susirūpinimą teisiniu požiūriu keliančius klausimus (IP/12/222).

Teismai savo sprendimuose taip pat vis dažniau remiasi chartija. 2011 m. sprendimų, kuriuose nurodomos chartijoje įtvirtintos pagrindinės tiesės, skaičius tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu padidėjo 50 proc. Viename iš tokių precedentinių sprendimų ES Teisingumo Teismas, išaiškindamas ES taisykles, kuriomis remiantis nustatoma, kuri šalis turėtų nagrinėti prieglobsčio prašymą, pabrėžė prieglobsčio prašytojų teisę į apsaugą nuo nežmoniško ar žeminančio elgesio (MEMO/11/942). Šiuo sprendimu veiksmingai uždrausta perkelti prieglobsčio prašytojus į šalis, kuriose dėl netinkamų sąlygų kiltų pavojus jų pagrindinėms teisėms. 2011 m. kovo mėn. Sprendime TEST-Achats Teismas nurodė, kad skirtingos vyrams ir moterims nustatytos draudimo įmokos yra diskriminacija dėl lyties (MEMO/11/123). Tų pačių metų lapkričio mėn. Teismas priėmė nutartį, pagal kurią interneto prieigos paslaugų teikėjų įpareigojimas įdiegti filtravimo sistemą, kad būtų užkirstas kelias intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui, pažeistų vartotojų teises gauti ir siųsti informaciją (Sprendimas Scarlet prieš SABAM).

Šiandien taip pat skelbiamos greitosios Eurobarometro apklausos „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija“ (greitoji Eurobarometro apklausa Nr. 340) duomenimis vis daugiau piliečių žino apie ES chartiją (64 proc. visų europiečių, palyginti su 48 proc. 2007 m.). 45 proc. piliečių laiškų Komisijai, kuriuose teiraujamasi apie pagrindines teises, susiję su atvejais, kai chartija galėtų būti taikoma. Vis dėlto tik nedaugelio europiečių žinios apie tokius atvejus yra išsamios. 65 proc. ES piliečių teigia, kad norėtų gauti daugiau informacijos apie tai, į ką kreiptis, jei pažeidžiamos chartijoje įtvirtintos jų teisės.

ES piliečiai vis dar dažnai klaidingai suvokia tai, kam chartija skirta, kokiais atvejais ji taikoma ar netaikoma ir koks ES vaidmuo. 2011 m. daugiau kaip pusė (55 proc.) laiškų Komisijai nepateko į ES teisės taikymo sritį. Visuomenė susidariusi nuomonę, kad pagal chartiją Komisijai suteikta bendra teisė įsikišti, jei kyla įtarimas, kad kur nors ES buvo pažeistos pagrindinės teisės. Taip nėra. Valstybėms narėms chartija taikoma, kai šios įgyvendina ES teisę. Teisių apsaugą užtikrina kiekvienos ES valstybės narės nacionalinė konstitucija ir teismai. Chartija jų nepakeičia. Kai asmenys mano, kad buvo pažeistos jų teisės, jie vis tiek pirmiausia turi pareikšti ieškinį nacionaliniame teisme arba kreiptis į nacionalinį ombudsmeną.

Pagrindiniai faktai

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija tapo teisiškai privaloma.

2010 m. spalio mėn. Komisija priėmė strategiją, kad užtikrintų veiksmingą Chartijos įgyvendinimą. Ji parengė pagrindinių teisių kontrolinį sąrašą, kad sustiprintų teisėkūros pasiūlymų poveikio pagrindinėms teisėms vertinimą (žr. priedą). Komisija taip pat įsipareigojo informuoti piliečius, kada ji gali įsikišti sprendžiant pagrindinių teisių klausimus, ir skelbti metinę chartijos taikymo ataskaitą, kurioje apžvelgs pasiektą pažangą.

Komisija bendradarbiauja su atitinkamomis nacionalinėmis, regioninėmis, vietos ir ES institucijomis, kad žmonės būtų geriau informuojami apie jų pagrindines teises ir apie tai, į ką kreiptis, jeigu jų teisės buvo pažeistos. Komisija Europos e. teisingumo portale jau teikia praktinę informaciją apie asmens teisių užtikrinimą ir su ombudsmenu, lygių galimybių tarnybomis ir žmogaus teisių institucijomis pradėjo dialogą, susijusį su skundų dėl pagrindinių teisių pažeidimo nagrinėjimu.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Pagrindinės teisės

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights

Europos Komisija. Teisingumo generalinio direktorato naujienų tarnyba

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Greitoji Eurobarometro apklausa „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija“

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojos, už teisingumą atsakingos ES Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

PRIEDAS

1. Laiškų ir klausimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis, apžvalga

2. Laiškų dalis pagal dalyką

3. Komisijos parengtas pagrindinių teisių kontrolinis sąrašas

1. Kokioms pagrindinėms teisėms daromas poveikis?

2. Ar tai besąlyginės teisės (kurių niekaip negalima apriboti, pvz., žmogaus orumas ir draudimas kankinti)?

3. Koks įvairių numatomų politikos galimybių poveikis pagrindinėms teisėms? Ar jis teigiamas (pagrindinių teisių propagavimas), ar neigiamas (pagrindinių teisių apribojimas)?

4. Ar šių galimybių poveikis kartu gali būti ir teigiamas, ir neigiamas, atsižvelgiant į susijusias pagrindines teises (pvz., neigiamas poveikis žodžio laisvei ir teigiamas intelektinei nuosavybei)?

5. Ar galimi pagrindinių teisių apribojimai išdėstyti aiškiai ir numatomai?

6. Ar pagrindinių teisių apribojimai:

- būtų reikalingi siekiant bendrų interesų arba kitų teisėms ir laisvėms (nurodyti, kokioms) apsaugoti?

- būtų proporcingi siekiamam tikslui?

- nekeistų susijusių pagrindinių teisių esmės?

4. Chartijos taikymo ir netaikymo atvejų aiškinimas

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman, tel. +32 2 296 24 06

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar