Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio toteuttaa kansalaisten perusoikeuksia

Bryssel 16.4.2012 – Komissio on tänään julkaissut toisen vuosikertomuksensa EU:n perusoikeuskirjasta. Jo yli kaksi vuotta voimassa ollut perusoikeuskirja on ohjannut EU:n lainsäädäntötyötä siitä lähtien, kun perusoikeuskirjaa vasta luonnosteltiin. Vuosikertomuksella halutaan tuoda perusoikeuskirjaa, sen soveltamista ja EU:n toimielinten perusoikeuksiin liittyvää roolia yleisön tietoon. Perusoikeuskirjassa vahvistetaan Euroopan yhteisiin arvoihin ja sen perustuslakiperinteeseen pohjautuvat perusoikeudet, kuten sananvapaus tai henkilötietojen suoja. Vuosikertomuksessa todetaan, että perusoikeusnäkökohdat sisältyvät nykyään entistä syvällisemmin EU-politiikkojen suunnitteluun. Esimerkiksi matkustajat saavat oikeuden kieltäytyä EU:n lentokenttien turvaskannauksesta ja valita toisenlaisen tarkastustavan sen ansiosta, että komissio on ottanut uudessa lainsäädännössä yksityisyyden suojan paremmin huomioon. EU:n tuomioistuin viittaa yhä useammin perusoikeuskirjaan etenkin ennakkotapauksissa, jotka koskevat sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja oikeutta yksityisyyteen internetissä.

Ensisijainen tavoitteeni kahden viime vuoden aikana, jolloin perusoikeuskirja on ollut oikeudellisesti sitova, on ollut vankan perusoikeuskulttuurin luominen koko unioniin. Perusoikeuskirjasta onkin tullut kompassi, jonka avulla EU:n tasolla päätettävissä poliittisissa linjauksissa suunnistetaan,” toteaa komission varapuheenjohtaja Viviane Reding, joka vastaa oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista. ”Seuraavaksi meidän on autettava kansalaisia käyttämään oikeuksiaan käytännössä. Meidän on varmistettava yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että kansalaiset tietävät, mihin he voivat ottaa yhteyttä, jos heidän oikeuksiaan ei kunnioiteta.”

Perusoikeuskirjalla pyritään ensisijaisesti takaamaan, että EU:n toimielimet kunnioittavat perusoikeuksia uutta EU-lainsäädäntöä valmistellessaan. Perusoikeuksiin kiinnitetäänkin nyt automaattisesti huomiota, kun uutta lainsäädäntöä valmistellaan. Tämän ansiosta esimerkiksi vuonna 2011 laadituissa lentokenttien turvaskannauksia koskevissa EU:n säännöissä on kiinnitetty erityistä huomiota henkilötietojen, yksityiselämän ja ihmisarvon suojeluun (IP/11/1343).

Sen lisäksi, että komissio takaa omien säädösehdotustensa olevan perusoikeuskirjan mukaisia, se myös valvoo perusoikeuskirjan noudattamista jäsenvaltioiden soveltaessa EU:n lainsäädäntöä. Komissio ilmaisi vuonna 2011 huolensa Unkarin tietosuojaviranomaisen riippumattomuudesta sekä toimenpiteistä, jotka koskivat tuomareiden, syyttäjien ja julkisten notaarien eläkeikää. Komissio käynnisti ns. rikkomismenettelyn Unkaria vastaan näiden oikeudellisten ongelmien korjaamiseksi (IP/12/222).

Perusoikeuskirja auttaa myös tuomioistuimia. Vuonna 2011 niiden EU:n ja kansallisten tuomioistuimien päätösten määrä, joissa viitattiin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin oikeuksiin, kasvoi 50 prosenttia. Yhdessä merkittävässä EU:n tuomioistuimen päätöksessä korostettiin turvapaikanhakijoiden oikeutta suojeluun epäinhimilliseltä tai alentavalta kohtelulta ja selvennettiin EU:n sääntöjä, joiden mukaan määräytyy, minkä maan käsiteltäväksi turvapaikkahakemus kuuluu (MEMO/11/942). Päätös käytännössä kieltää turvapaikanhakijoiden siirtämisen maihin, joiden riittämättömät valmiudet vaarantaisivat heidän perusoikeutensa. Maaliskuussa 2011 EU:n tuomioistuin antoi Test-Achat -asiassa tuomion, jonka mukaan vakuutusmaksujen eriyttäminen sukupuolen mukaan on sukupuoleen perustuvaa syrjintää (MEMO/11/123). Lisäksi se päätti marraskuussa 2011, että internetpalveluntarjoajan määrääminen asentamaan suodatin tekijänoikeusrikkomusten estämiseksi rikkoo asiakkaan oikeutta vastaanottaa ja lähettää tietoa (asia Scarlet vs. SABAM).

Myös tänään julkaistun viimeisimmän Flash-eurobarometritutkimuksen (Flash EB 340) mukaan entistä useammat kansalaiset tietävät perusoikeuskirjasta (64 prosenttia kaikista eurooppalaisista, kun osuus oli 48 prosenttia vuonna 2007). Perusoikeuksia koskevista kansalaisten kirjeistä komissiolle 45 prosenttia koski tilanteita, joissa perusoikeuskirjaa voidaan soveltaa. Harvat kansalaiset kuitenkaan tuntevat kovin tarkkaan, missä tilanteissa perusoikeuskirjaa sovelletaan. Eurooppalaisista 65 prosenttia haluaisi lisätietoa siitä, mistä he saavat apua, jos heidän perusoikeuksiaan rikotaan.

Kansalaisilla on paljon vääriä käsityksiä perusoikeuskirjan tarkoituksesta ja siitä, missä tilanteissa sitä sovelletaan, samoin kuin EU:n roolista. Yli puolet (55 prosenttia) komissiolle vuonna 2011 lähetetyistä kansalaiskirjeistä koski asioita, jotka eivät kuulu EU:n lainsäädännön piiriin. Toisin kuin yleisesti luullaan, komissiolla ei ole perusoikeuskirjan nojalla yleistä oikeutta puuttua mihin tahansa perusoikeuksien loukkausepäilyihin unionissa, vaan perusoikeuskirjaa sovelletaan silloin, kun jäsenvaltiot panevat täytäntöön EU:n lainsäädäntöä. Jokainen jäsenvaltio suojelee kansalaisten oikeuksia oman peruslakinsa ja oikeuslaitoksensa avulla eikä perusoikeuskirja korvaa niitä. Jos kansalainen kokee oikeuksiaan loukatun, hänen onkin ensisijaisesti esitettävä asiansa kansallisille tuomioistuimille tai oikeusasiamiehelle.

Tausta

Kun Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009, Euroopan unionin perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova.

Komissio otti lokakuussa 2010 käyttöön strategian perusoikeuskirjan tosiasiallisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Se laati tarkistuslistan tueksi arvioitaessa komission säädösehdotusten vaikutusta perusoikeuksiin (ks. liite). Komissio on myös sitoutunut tiedottamaan kansalaisille siitä, missä tapauksissa se voi puuttua perusoikeusasioihin, ja julkaisemaan vuosittain kertomuksen, jossa seurataan edistymistä perusoikeuskirjan soveltamisessa.

Komissio tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa kansallisella, alueellisella ja paikallisella sekä EU:n tasolla informoidakseen kansalaisia paremmin heidän perusoikeuksistaan ja siitä, mistä he saavat apua, jos kokevat oikeuksiaan loukatun. Käytännön tietoa yksilön oikeuksista on saatavissa Euroopan oikeusportaalista. Lisäksi komissio käy oikeusasiamiesten, tasa-arvoelinten ja ihmisoikeusinstituutioiden kanssa vuoropuhelua perusoikeuksia koskevien valitusten käsittelystä.

Lisätietoa

Euroopan komissio – Perusoikeudet:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights

Euroopan komissio – Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Flash-eurobarometri perusoikeuskirjasta:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Varapuheenjohtaja, oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

LIITE

1. Perusoikeuksia koskevat kirjeet ja tiedustelut

2. Kirjeiden jakauma aiheittain

3. Perusoikeuksia koskeva komission tarkistuslista

1. Mihin perusoikeuksiin ehdotettu säädös vaikuttaa?

2. Ovatko kyseiset oikeudet absoluuttisia (joita ei voida rajoittaa, esim. ihmisarvo ja kidutuskielto)?

3. Mikä vaikutus harkittavilla eri vaihtoehdoilla on perusoikeuksiin? Onko vaikutus myönteinen (edistää perusoikeuksia) vai kielteinen (rajoittaa niitä)?

4. Onko eri vaihtoehdoilla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia perusoikeuksiin (esim. kielteinen vaikutus sananvapauteen ja myönteinen vaikutus immateriaalioikeuksiin)?

5. Voidaanko perusoikeuksien rajoitukset ilmaista selkeästi sellaisella tavalla, että ne voidaan ennakoida?

6. Jos perusoikeuksia rajoitetaan,

- onko rajoitus välttämätön yleisen edun tavoitteen saavuttamiseksi tai muiden (kenen?) oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi?

- onko rajoitus oikeassa suhteessa tavoitteeseen nähden?

- säilyykö kyseisen perusoikeuden keskeinen sisältö?

4. Missä tilanteissa perusoikeuskirjaa sovelletaan

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56


Side Bar