Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия превръща основните права в реалност за гражданите

Брюксел, 16 април 2012 г. – Хартата на основните права на ЕС, която е в сила вече над две години и е правно обвързваща, направлява законотворчеството в ЕС от най-ранните му етапи до окончателния законов текст. В Хартата са заложени основни права, като например свободата на изразяване и защитата на личните данни, които са отражение на общите ценности и конституционното наследство на Европа. Във втория годишен доклад на Европейската комисия относно Хартата се стига до заключението, че въпросите, свързани с основните права, намират във все по-голяма степен своето място при изработването на политики на ЕС. Така например сега пътниците по летищата на ЕС имат правото да откажат процедури за проверка със скенери за целите на сигурността и да бъдат проверени по друг начин благодарение на действията на Комисията да бъдат взети предвид значителните опасения за неприкосновеността на личния живот в рамките на ново законодателство на ЕС. Съдът на ЕС все по-често се позовава на Хартата, по-специално във важни решения относно дискриминацията на полова основа или неприкосновеността на личния живот в интернет. Днешният доклад е част от усилията на Комисията за повишаване на информираността на хората за Хартата, за случаите, когато тя е приложима, както и за ролята на институциите на ЕС в сферата на основните права.

„Моята основна цел през последните две години, откакто Хартата е правно обвързваща, бе създаването на стабилна култура на зачитане на основните права в целия ЕС. Превърнах Хартата в ориентир за всички политики, за които се взима решение на равнище ЕС“, заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за правосъдието, основните права и гражданството. „Сега задачата ни е да улесним гражданите да упражняват своите права на практика, като работим с държавите членки, за да гарантираме, че хората знаят към кого да се обърнат в случай на нарушаване на техните права.

Основната роля на Хартата е да гарантира, че институциите на ЕС спазват основните права при изготвянето на нови европейски закони. Въпросите, свързани с основните права, вече са неделима част от изготвянето на новите закони на ЕС. Например през 2011 г. това обстоятелство спомогна да се гарантира, че правилата на ЕС за използването на скенери за целите на сигурността на летищата съблюдават основните права за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот и достойнството (IP/11/1343).

Комисията не само осигурява съответствие на своите предложения с Хартата, но и гарантира съблюдаване на Хартата при прилагане на законодателството на ЕС от страна на държавите членки. През 2011 г. Комисията изрази своето безпокойство по отношение на независимостта на органа за защита на данните в Унгария и относно мерките, свързани с пенсионната възраст на съдиите, прокурорите и нотариусите. Комисията започна процедури за нарушение, с което да гарантира задоволителен отговор от страна на Унгария на всички правни съмнения

(IP/12/222).

Същевременно все по-често Хартата служи за ориентир при постановяването на решения от страна на съдилищата. През 2011 г. броят на решенията, в които се цитират основните права, заложени в Хартата, нарасна с 50 % както на равнище ЕС, така и на национално равнище. Така например във важно решение на Съда на ЕС бе подчертано правото на кандидатите за убежище на защита от нечовешко или унизително отношение, при изясняване на правилата на ЕС за определяне на държавата, която следва да разгледа молбата за убежище (MEMO/11/942). С това решение на практика бе забранено прехвърлянето на кандидати за убежище към държави, където липсата на подходящи условия би накърнила съблюдаването на техните основни права. През март 2011 г. в делото Test-Achats Съдът реши, че съществуването на различни премии за мъжете и жените представлява дискриминация, основана на пола (MEMO/11/123), а през ноември 2011 г. постанови, че налагането на изискване на доставчик на интернет да инсталира филтрираща система за предотвратяване нарушаването на правата върху интелектуалната собственост би нарушило правата на потребителите да получават и изпращат информация (Scarlet v. SABAM).

Според експресно проучване на Евробарометър (Flash EB 340), също публикувано днес, гражданите са по-добре осведомени за Хартата (64 % от всички европейци, в сравнение с 48 % през 2007 г.). Около 45 % от въпросите на гражданите, отправени към Комисията във връзка с основните права, се отнасят до ситуации, в които Хартата би могла да се приложи. Въпреки това гражданите все още не познават добре случаите, когато Хартата се прилага. 65 % от европейците споделят, че биха желали да научат повече за това към кого да се обърнат, ако техните права, заложени в Хартата, са нарушени.

Често гражданите на ЕС не разбират предназначението на Хартата, ситуациите, при които тя е приложима, или ролята на ЕС. Над половината от писмата, адресирани до Комисията (55 %) през 2011 г., са били извън обхвата на правото на ЕС. В обществото съществува общо впечатление, че Хартата дава на Комисията общовалидно право за намеса в случаи, когато има подозрения за нарушение на основните права където и да било в ЕС. Това не е вярно. Хартата се прилага спрямо държавите членки, когато те прилагат законодателството на ЕС. Всяка държава от ЕС защитава правата чрез своята конституция и своите национални съдилища. Хартата не ги замества. Ако гражданите смятат своите права за нарушение, на първо място те следва да отнесат случая към националния съд или да потърсят помощ от национален омбудсман.

Контекст

С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно обвързваща.

През октомври 2010 г. Комисията прие стратегия за ефективно прилагане на Хартата. Тя разработи „Контролен списък „Основни права“, за да засили оценката на въздействието на нейните законодателни предложения върху основните права (вж. приложението). Освен това Комисията се ангажира да информира гражданите за това кога може да се намесва по въпроси, свързани с основните права, и да публикува годишен доклад за прилагането на Хартата, за да следи постигнатия напредък.

Комисията работи заедно със съответните органи на национално, регионално и местно равнище, както и на равнище ЕС, за по-добро информиране на хората за техните основни права и за това към кого да се обърнат за помощ, ако смятат, че техните права са нарушени. Чрез Европейския портал за електронно правосъдие Комисията предоставя практическа информация за прилагането на правата на гражданите, а паралелно с това установи диалог с институции на омбудсмани, органи, занимаващи се с въпросите на равното третиране, и институции за защита на правата на човека относно обработването на жалби за нарушаване на основните права.

За повече информация

Европейска комисия – основни права:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_bg.htm

Европейска комисия — новини от Генерална дирекция „Правосъдие“

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Експресно издание на Евробарометър относно Хартата на основните права:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Преглед на писма и въпроси относно основните права

2. Дял на писмата по тема

3. Контролен списък „Основни права“ на Комисията

1. Кои основни права са засегнати?

2. Дали въпросните права са абсолютни права (не могат да бъдат ограничавани, например човешкото достойнство или забраната за подлагане на изтезания)?

3. Какво е въздействието на различните обсъждани варианти на политиката върху основните права? Дали въздействието е положително (утвърждаване на основните права) или отрицателно (ограничаване на основните права)?

4. Дали вариантите имат едновременно положително и отрицателно въздействие в зависимост от основните права (например отрицателно въздействие върху свободата на изразяване и положително върху правото на интелектуална собственост)?

5. Дали всяко ограничение на основните права се формулира по ясен и предвидим начин?

6. Дали всяко ограничение на основните права:

- е необходимо за постигането на цел от общ интерес или за защитата на правата и свободите на други хора (кои)?

- е пропорционално на преследваната цел?

- зачита същността на въпросните основни права?

4. Обяснения за случаите, когато Хартата се прилага и за тези, когато не се прилага

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar