Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Miljö: Skräpet blir till guld – vissa gör avfall till en tillgång

Bryssel den 16 april 2012 – De medlemsländer som har högst miljöprestanda återvinner upp till 70 % av sitt avfall och gräver ner så gott som ingenting, medan andra fortfarande gräver ner mer än tre fjärdedelar. Hur har en del länder kunnat göra avfall till en tillgång istället för ett problem? En ny rapport från EU-kommissionen i dag förklarar att det är genom en kombination av ekonomiska styrmedel. Att beskatta och förbjuda nedgrävning och förbränning av avfall, införa producentansvar och ha enhetsbaserad prissättning (pay-as-you throw) har visat sig vara det mest effektiva sättet att leda strömmen av avfall i en mer hållbar riktning. Dessa ekonomiska styrmedel måste spridas till alla medlemsländer om EU ska kunna möta de mål som satts upp i färdplanen för resurseffektivitet (ingen nedgrävning av sopor, maximerad återvinning och återanvändning samt begränsning av energiutvinning till icke återvinnbart avfall).

– Avfall är för värdefullt för att bara kastas bort. Om du hanterar det rätt kan dess värde återföras till ekonomin, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Det finns sex medlemsländer som använder sig av en kombination av praktiskt taget ingen nedgrävning och hög materialåtervinningsgrad. De utnyttjar inte bara avfallets värde, utan de har också lyckats skapa blomstrande industrier och många jobb längs vägen. Denna rapport visar hur de lyckats med det: genom ett urval av ekonomiska styrmedel har man gjort förebyggande åtgärder, återanvändning och återvinning mer tilltalande ekonomiskt. Tillsammans med medlemsländerna och lokala myndigheter har vi nu ett gemensamt ansvar för att säkerställa att dessa styrmedel används effektivt och sprids i EU. Det är ett av de centrala målen för färdplanen för resurseffektivitet.

Erfarenhet från medlemsländerna visar att en kombination av följande styrmedel är det bästa sättet att förbättra avfallshanteringen:

  • Beskattning av eller förbud mot nedgrävning och förbränning – resultaten från studien är entydiga: Nedgrävningen och förbränningen av avfall har minskat i länder där förbud eller skatter har drivit upp kostnaderna.

  • Enhetsbaserad prissättning har visat sig vara väldigt effektivt när det gäller att minska mängden avfall och har uppmuntrat invånare att delta i separat insamling av avfall.

  • System för producentansvar har gjort de möjligt för flera medlemsländer att samla in och omfördela de medel som behövs för att förbättra separat insamling och återvinning. Men det är stor variation i kostnadseffektiviteten och överskådligheten mellan medlemsländer och avfallsströmmar, så dessa åtgärder kräver noggrann planering och övervakning.

Betydande skillnader medlemsländer emellan

Det finns avsevärda skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller avfallshantering. Enligt en rapport som publicerades av Eurostat den 27 mars (se STAT/12/48), gräver de medlemsländer som är främst inom avfallshantering (Belgien, Danmark, Tyskland, Österrike, Sverige och Nederländerna) ner mindre än 3 % av sitt avfall. I andra änden av skalan hittar man nio medlemsländer som fortfarande gräver ner mer än 75 % av sitt kommunala avfall. Aktuell statistik från Eurostat tyder på att vissa nya medlemsländer gör framsteg, eftersom återvinningsgraden ökar snabbt. Mängden kommunalt avfall har också minskat i flera medlemsländer, antagligen på grund av konjunkturnedgången.

Ekonomiska styrmedel behövs för att nå målen

Man kommer att behöva införa dessa styrmedel i alla medlemsländer för att EU ska kunna uppnå de mål som satts upp i avfallslagarna och i målen för resurseffektivitet. När EU:s mål för avfall omprövas 2014 kommer man därför att utvärdera om det är möjligt att göra delar av dem obligatoriska. EU-kommissionen inkluderar även miljövänlig avfallshantering i kraven för att få vissa typer av EU-stöd (se IP/11/1159 och MEMO/11/663).

Avfall är en bra affär

Samtidigt uppmuntrar EU-kommissionen medlemsländerna att följa de befintliga avfallslagarna mer effektivt. Industrierna som sköter avfallshantering och återvinning i EU hade en omsättning på 145 miljarder euro 2008, vilket motsvarar cirka 2 miljoner jobb. Om EU:s avfallspolitik skulle efterföljas överallt skulle det skapa 400 000 fler jobb inom EU och ge en omsättning på 42 miljarder euro (se IP/12/18). Förbättrad avfallshantering skulle medföra att flera mål i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla skulle kunna uppnås.

er information

Rapporten och närmare uppgifter för varje medlemsland:

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Eurostat-rapport om kommunal avfallshantering:

STAT/12/48

En studie om makroekonomiska modeller för hållbar utveckling och sambandet mellan ekonomi och miljö:

http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies_modelling/index.htm#macro

Se även

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar