Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Okolje: dragocene smeti ali kako nekatere države članice odpadke spreminjajo v vir

Bruselj, 16. aprila 2012 – Najuspešnejše države članice reciklirajo tudi do 70 % odpadkov in ne zavržejo praktično ničesar, medtem ko v drugih več kot tri četrtine odpadkov še vedno konča na odlagališčih. Kako je najuspešnejšim državam uspelo odpadke iz problema spremeniti v vir? Današnje poročilo Evropske komisije kaže, da s kombinacijo različnih gospodarskih instrumentov. Mešanica obdavčitev in prepovedi odlaganja in sežiganja, programov za spodbujanje odgovornosti proizvajalcev ter sistemov „plačaj, ko odvržeš“ se je izkazala za najučinkovitejše orodje za preusmeritev tokov odpadkov v trajnostnejšo smer. Če EU želi uresničiti cilje iz Časovnega okvira za Evropo, gospodarno z viri (tj. odpraviti odlaganje odpadkov na odlagališčih, karseda povečati obseg recikliranja in ponovne uporabe ter omejiti pridobivanje energije iz odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati), bo treba te gospodarske instrumente obširneje uvesti v vseh državah članicah.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Odpadki so preveč dragoceni, da bi jih preprosto odvrgli, in če z njimi ustrezno ravnaš, lahko njihovo vrednost preusmeriš nazaj v gospodarstvo. Šest držav članic že združuje skoraj nično stopnjo odlaganja z velikim obsegom recikliranja. S tem ne le izkoriščajo vrednost odpadkov, temveč so tudi ustvarile cvetočo industrijsko panogo in številna delovna mesta. Glede na to poročilo jim je to uspelo tako, da so preprečevanje nastajanja, ponovno uporabo in recikliranje odpadkov s pomočjo izbranih gospodarskih instrumentov naredile ekonomsko privlačnejše. Z državami članicami in lokalnimi organi si zdaj delimo odgovornost, da zagotovimo učinkovito uporabo teh instrumentov in jih razširimo po vsej EU. To je eden ključnih ciljev časovnega okvira za Evropo, gospodarno z viri.

Izkušnje v državah članicah kažejo, da je za izboljšanje ravnanja z odpadki najboljša kombinacija naslednjih instrumentov:

  • Obdavčitve in/ali prepovedi odlaganja in sežiganja – izsledki raziskave so nedvoumni: v državah članicah, kjer so se zaradi prepovedi ali obdavčitev povišali stroški odlaganja ali sežiganja, se je obseg odlaganja in sežiganja odpadkov zmanjšal.

  • Sistemi „plačaj, ko odvržeš“ so se izkazali za zelo učinkovit način preprečevanja nastajanja odpadkov in spodbujanja državljanov k ločenemu zbiranju odpadkov.

  • Programi za spodbujanje odgovornosti proizvajalcev so številnim državam članicam omogočili, da so zbrale in prerazporedile finančna sredstva, potrebna za izboljšanje ločenega zbiranja in recikliranja odpadkov. Ravni stroškovne učinkovitosti in preglednosti pa se med državami članicami ter posameznimi tokovi odpadkov zelo razlikujejo, zato je te sisteme treba zelo skrbno načrtovati in spremljati.

Velike razlike med državami članicami

Na področju ravnanja z odpadki so med državami članicami velike razlike. Eurostat je 27. marca objavil poročilo (glej STAT/12/48), ki kaže, da je najuspešnejših šest držav članic – to so Belgija, Danska, Nemčija, Avstrija, Švedska in Nizozemska – na odlagališča odvrglo manj kot 3 % svojih komunalnih odpadkov. Na drugi strani pa v devetih državah članicah več kot 75 % odpadkov še vedno konča na odlagališčih. Najnovejši statistični podatki, ki jih je objavil Eurostat, kažejo stalen napredek v nekaterih novih državah članicah, v katerih se obseg recikliranja hitro povečuje. V številnih državah članicah se je zmanjšala tudi količina nastalih komunalnih odpadkov, najverjetneje zaradi gospodarske krize.

Gospodarski instrumenti, potrebni za izpolnitev ciljev EU

Te instrumente bo potrebno uvesti v vseh državah članicah, če EU želi izpolniti cilje iz svoje zakonodaje s področja odpadkov in cilje za učinkovitost virov. Zato se bo leta 2014 ob reviziji ciljev EU glede odpadkov ocenila tudi možnosti, da bi uporaba teh instrumentov postala pravno zavezujoča. Komisija ustrezno ravnanje z odpadki vključuje tudi med pogoje za prejemanje sredstev iz določenih evropskih skladov (glej IP/11/1159 in MEMO/11/663).

Odpadki so dobra poslovna priložnost

Komisija medtem spodbuja države članice k učinkovitejšemu izvajanju obstoječe zakonodaje s področja odpadkov. Sektor za ravnanje z odpadki in njihovo recikliranje v EU je leta 2008 ustvaril 145 milijard EUR prihodkov in zaposloval približno 2 milijona ljudi. Ob doslednem izvajanju politike EU o odpadkih bi lahko v EU ustvarili še dodatnih 400 000 delovnih mest in nadaljnjih 42 milijard EUR prihodkov (glej IP/12/18). Boljše ravnanje z odpadki bi olajšalo tudi uresničevanje številnih ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Dodatne informacije

Poročilo in podrobni rezultati za vsako državo članico:

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Poročilo ESTAT-a o upravljanju komunalnih odpadkov:

STAT/12/48

Raziskava o makroekonomskem modeliranju trajnostnega razvoja in povezavah med gospodarstvom in okoljem:

http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies_modelling/index.htm#macro

Glej tudi:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren(+32 22991830)


Side Bar