Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Životní prostředí: Odpadky jsou zlatý důl aneb jak některé členské státy využívají odpad jako zdroj

Brusel, 16. dubna 2012 – Nejvýkonnější členské státy vykazují 70% míru recyklace a pod zem neukládají takřka žádný odpad, zatímco jiné státy na skládky ukládají stále ještě více než tři čtvrtiny svého odpadu. Jak se těmto nejúspěšnějším zemím podařilo přeměnit problém na zdroj? Z nové zprávy, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, vyplývá, že toho docílily sloučením ekonomických nástrojů. Ukázalo se, že kombinace daní ze skládkování a spalování a zákazu těchto činností, systémů odpovědnosti původce odpadu a plateb podle množství odpadu jsou nejúčinnějším nástrojem k přesměrování toků odpadu k udržitelnějšímu využití. Má-li EU splnit cíle stanovené v plánu účinného využívání zdrojů, tedy nulové skládkování, zvýšení míry recyklace a opětovného využití na maximum – a omezení energetického využití na nerecyklovatelný odpad, bude zapotřebí tyto ekonomické nástroje zavést ve všech členských státech.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Odpad je příliš cenný na vyhození a pokud se s ním správně naloží, je možné tuto hodnotu vrátit do ekonomiky zpět. Šest členských států nyní kombinuje téměř nulové skládkování s vysokou mírou recyklace. Využívají tak nejen hodnotu odpadu, ale vytvořily také prosperující odvětví a mnoho pracovních příležitostí. Z této zprávy je zřejmé, jak se jim to podařilo – s pomocí ekonomických nástrojů učinily prevenci, opětovné využití a recyklaci odpadu zajímavějšími z ekonomického hlediska. Nyní sdílíme odpovědnost s členskými státy a orgány místní správy a musíme zajistit, aby tyto nástroje byly účinně využívány a šířeny po celé EU. To je jedním z hlavních cílů plánu účinného využívání zdrojů.“

Ze zkušeností členských států vyplývá, že lepšího nakládání s odpady lze docílit kombinací těchto nástrojů:

  • Daně ze skládkování a spalování odpadu a zákaz těchto činností – v tomto ohledu jsou výsledky studie jednoznačné: v zemích, kde v důsledku zákazů nebo daní stouply ceny za skládkování a spalování odpadu, se míra skládkování a spalování snížila.

  • Systémy plateb podle množství odpadu se ukázaly jako velmi účinné v prevenci tvorby odpadu a motivují občany k tomu, aby třídili odpad.

  • Systémy odpovědnosti původce odpadu umožnily několika členským státům shromáždit a přerozdělit prostředky potřebné ke zlepšení tříděného sběru a recyklace. Avšak vzhledem k tomu, že efektivnost a transparentnost nákladů se mezi jednotlivými členskými státy a toky odpadu výrazně liší, je nutné tyto systémy pečlivě naplánovat a monitorovat.

Významné rozdíly mezi členskými státy

Způsob, jakým členské státy nakládají s odpady, jsou velmi odlišné. Podle zprávy, kterou dne 27. března zveřejnil Eurostat (viz STAT/12/48), ukládá šest nejvyspělejších členských států – Belgie, Dánsko, Německo, Rakousko, Švédsko a Nizozemsko – méně než 3 % svého komunálního odpadu na skládky. Na druhé straně však devět členských států nadále skládkuje přes 75 % svého komunálního odpadu. Nejnovější statistiky zveřejněné úřadem Eurostat vykazují trvalý pokrok v některých nových členských státech, kde se rychle zvyšuje míra recyklace. V některých členských státech rovněž došlo ke snížení objemu komunálního odpadu, a to zřejmě v důsledku hospodářského poklesu.

Ekonomické nástroje potřebné k dosažení cílů EU

Zavedení těchto nástrojů ve všech členských státech bude nezbytné, má-li EU splnit cíle stanovené v jejích právních předpisech v oblasti nakládání s odpady a cíle pro účinné využívání zdrojů. V rámci přezkumu cílů EU pro oblast nakládání s odpady v roce 2014 se proto zvažuje možnost učinit jejich uplatňování v některých případech právně závaznými. Komise rovněž zařadila environmentálně šetrné nakládání s odpady mezi podmínky pro získání některých finančních prostředků EU (viz IP/11/1159 a MEMO/11/663).

Obchod s odpadem je výnosný

Komise mezitím vyzývá členské státy, aby účinněji prováděly již existující právní předpisy upravující oblast nakládání s odpady. V roce 2008 zaznamenalo odvětví nakládání s odpady a recyklace v EU obrat ve výši 145 miliard eur, což představuje přibližně 2 miliony pracovních míst. Důsledné provedení politiky EU pro oblast nakládání s odpady by v EU přinesla dalších 400 000 pracovních příležitostí a dodatečný roční obrat ve výši 42 miliard eur (viz IP/12/18). Lepší nakládání s odpady by přispělo k dosažení několika všeobecných cílů a rovněž cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní, udržitelný a nevylučující růst.

Další informace

Zpráva a podrobné výsledky pro jednotlivé členské státy:

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Zpráva ESTAT o nakládání s komunálním odpadem:

STAT/12/48

Studie o makroekonomickém modelování udržitelného vývoje a vazbách mezi ekonomikou a životním prostředím:

http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies_modelling/index.htm#macro

Viz rovněž:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar