Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Околна среда: „златните“ отпадъци или как някои държави членки превръщат отпадъците в ресурс

Брюксел, 16 април 2012 г. — Държавите членки с най-добри резултати рециклират до 70 % от отпадъците и практически не погребват нищо в депа, докато други все още депонират над три четвърти от отпадъците си. Как държавите отличнички са превърнали отпадъците от проблем в ресурс? В днешния нов доклад на Европейската комисия се обяснява, че това става чрез съчетаване на икономически инструменти. Комбинация от данъци и забрани по отношение на депонирането и изгарянето, схеми за отговорност на производителите и схеми за плащане въз основа на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“ се оказват най-ефективните инструменти за пренасочване на потоците отпадъци към по-устойчиви пътища. Тези икономически инструменти ще трябва да се въведат по-широко във всички държави членки, ако ЕС иска да постигне целите, определени в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите, а именно нулево депониране, максимално рециклиране и повторна употреба, както и ограничаване на енергийното оползотворяване до неподлежащите на рециклиране отпадъци.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: Отпадъците са твърде ценни, за да бъдат изхвърляни, и ако се управляват правилно, съдържащата се в тях стойност може да се върне обратно в икономиката. Шест държави членки вече съчетават практически нулевото депониране и висок процент на рециклиране. Те не само използват стойността, съдържаща се в отпадъците, а и в хода на този процес са създали процъфтяващи индустрии и много работни места. Докладът показва как са постигнали това — като чрез подбрана съвкупност от икономически инструменти са направили предотвратяването, повторната употреба и рециклирането на отпадъци икономически по-привлекателно. Сега нашата обща отговорност с държавите членки и местните органи е да гарантираме ефективното използване и разпространението на тези инструменти в целия ЕС. Това е една от главните цели на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите.

Опитът в държавите членки показва, че най-добрият начин за подобряване на управлението на отпадъците се състои в съчетаване на следните инструменти:

  • Данъци и/или забрани по отношение на депонирането и изгарянето — резултатите от проучването са недвусмислени: процентите на депониране и изгаряне са намалели в страните, където разходите за депониране и изгаряне са се увеличили вследствие на забрани или данъци.

  • Схемите за плащане въз основа на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“ се оказаха много ефикасни за предотвратяване на образуването на отпадъци и за насърчаване на гражданите да участват в разделното събиране на отпадъци.

  • Схемите за отговорност на производителите дадоха възможност на няколко държави членки да събират и преразпределят средствата, необходими за подобряване на разделното събиране и рециклирането. Разходната ефективност и прозрачността обаче силно се различават в отделните държави членки и при различните потоци отпадъци, затова е необходимо внимателно планиране и наблюдение на тези схеми.

Значителни различия между държавите членки

Между отделните държави членки има значителни различия в управлението на отпадъците. Съгласно доклад, публикуван от Евростат на 27 март (вж. STAT/12/48), шестте най-напреднали държави членки — Белгия, Дания, Германия, Австрия, Швеция и Нидерландия — депонират по-малко от 3 % от битовите си отпадъци. На другия полюс 9 държави членки все още депонират над 75 % от битовите си отпадъци. Неотдавнашните статистически данни, публикувани от Евростат, показват непрекъснат напредък в някои от новите държави членки, в които процентите на рециклиране бързо нарастват. Образуването на битови отпадъци също намаля в няколко държави членки, вероятно поради икономическия спад.

Икономически инструменти, необходими за постигане на целите на ЕС

Ще бъде необходимо тези инструменти да навлязат във всички държави членки, за да може ЕС да изпълни целите, определени в неговото законодателство в областта на отпадъците, както и целите за ефективно използване на ресурсите. Ето защо в предстоящия през 2014 г. преглед на целите на ЕС в областта на отпадъците ще бъде направена оценка на възможността използването на тези инструменти да стане правнообвързващо в някои случаи. Комисията също така включва доброто управление на отпадъците като едно от условията за получаване на средства от някои европейски фондове (вж. IP/11/1159 и MEMO/11/663).

Отпадъците са добър бизнес

Междувременно Комисията насърчава държавите членки да прилагат по-ефективно съществуващото законодателство в областта на отпадъците. През 2008 г. отраслите, свързани с управлението и рециклирането на отпадъци в ЕС, са имали 145 милиарда EUR оборот, което представлява около 2 милиона работни места. Пълното спазване на политиката на ЕС в областта на отпадъците би могло да създаде още 400 000 допълнителни работни места в рамките на ЕС, както и допълнителен годишен оборот, възлизащ на 42 милиарда EUR (вж. IP/12/18). По-доброто управление на отпадъците ще допринесе за постигането на няколко общи и специфични цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

За повече информация:

Докладът и подробни резултати за всяка държава членка:

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Докладът на Евростат относно управлението на битовите отпадъци:

STAT/12/48

Проучване на макроикономическото моделиране на устойчивото развитие и връзките между икономиката и околната среда:

http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies_modelling/index.htm#macro

Вж. също:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar