Navigation path

Left navigation

Additional tools

AVRUPA KOMİSYONU – BASIN AÇIKLAMASI

Girişimcilik eğitimleri artıyor

Brüksel, 13 Nisan 2012 – Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Avrupa ülkelerinin birçoğunda girişimcilik eğitimi her geçen gün daha fazla desteklenmektedir. Sekiz ülke (Danimarka, Estonya, Litvanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Galler ve Belçika’nın Flaman kısmı) girişimcilik eğitiminin geliştirilmesi amacıyla özel stratejiler uygulamaya koymuş 13 ülke ise (Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, Lihtenştayn, Polonya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve Türkiye) bu eğitimleri ulusal yaşam boyu öğrenme, gençlik ya da büyüme stratejilerinin bir parçası olarak uygulamaktadır. Avrupa ülkelerinin yarısı, girişimcilik eğitiminin güçlendirilmesini de kapsayan bir eğitim reformu sürecine girmiştir. “Avrupa’da Okul Çağında Girişimcilik Eğitimi” başlıklı rapor için toplam 31 Avrupa ülkesi ve 5 bölgede anketler yapılmıştır.

Eğitim, Kültür, Çok dillilik ve Gençlik konularından sorumlu Komisyon Üyesi Androulla Vassiliou şunları söyledi; " Büyüme için bir itici güç teşkil eden girişimcilik eğitimi yarının girişimcilerine ilham kaynağı olmamıza yardım edecektir. Avrupa rekabet edebilir yapısını korumak istiyorsa insanlarına, insanlarının becerilerine, uyum sağlama ve yenilikçilik yeteneklerine yatırım yapmalıdır. Bu da Avrupa’daki mevcut bakış açısında girişimcilik faaliyetleri yönünde gerçek bir değişikliği teşvik etmemiz gerektiğini göstermektedir. Bunun için de başlangıç noktası eğitimin erken aşamalarından itibaren girişimcilik ruhunun aşılanmasıdır.”

Rapor, girişimcilik eğitiminin ankete katılan ülkelerin üçte ikisinde ilköğrenim müfredatında açıkça yer aldığını göstermektedir. Girişimcilik ilkokullarda ayrı bir ders olarak öğretilmemekle birlikte söz konusu ülkelerin yarısında inisiyatif alma, risk alma ve yaratıcılık gibi girişimcilik davranış ve becerileriyle ilişkili sonuçlara öğretim hedefleri arasında yer verilmiştir.

Orta öğretimde, ülkelerin yarısı girişimciliği ekonomi ve sosyal bilimler gibi zorunlu derslere dahil etmişlerdir. İki ülke (Litvanya ve Romanya) girişimciliği kendi başına zorunlu bir ders olarak vermektedir. Ayrıca, dört ülke tarafından pratik girişimcilik becerileri tanımlanmıştır (Litvanya, Romanya, Lihtenştayn ve Norveç).

Rapor, eğitim ve iş dünyası arasında daha yakın bir ilişkinin tesis edilmesi ve öğrenciler tarafından işletilen küçük ölçekli firmaların kurulması gibi alanlarda yürütülen girişimcilik eğitimi çalışmalarının on iki ülke tarafından desteklendiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, bu alana özel öğretmen eğitimi sadece Belçika’daki Flaman toplumunda, Bulgaristan’da ve Hollanda’da verilmektedir. Avrupa ülkelerinin sadece üçte biri girişimcilik eğitimi konusunda temel kılavuzlar ve öğretim materyalleri sağlamaktadır.

Arka plan

Avrupa Birliği rekabetin kilit bir unsuru olarak girişimciliği desteklemekte ve doğru zihniyetin ve girişimcilik becerilerinin pekiştirilmesi suretiyle Avrupa’da müteşebbis ruhun geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in yaşam boyu öğrenme konusundaki kilit becerilere ilişkin 2006 Tavsiyeleri, girişimciliği sekiz kilit beceriden biri olarak belirtmektedir (1).

Vatandaşların girişimcilik ve yenilikçilik alanındaki becerilerini geliştirme ihtiyacı, iş ve sürdürülebilir büyümeye yönelik Avrupa 2020 stratejisinin temel üç girişiminde vurgulanmaktadır: “Yenilikçi Birlik”, “Gençlik Seferber” (Youth on the Move) ve “Yeni beceriler ve iş gündemi”.

Girişimcilik dahil, yaratıcılık ve yenilikçiliğin eğitim ve öğretimin her seviyesinde arttırılması aynı zamanda Avrupa’da işbirliğinin stratejik çerçevesini oluşturan “Eğitim ve Öğretim 2020”nin de uzun vadeli hedeflerinden birini oluşturmaktadır.

Bunun bir parçası olarak Komisyon Kasım 2011'de, 24 ülkeden gelen uzmanların yanı sıra iş dünyası ve birlik temsilcilerinin katılımıyla girişimcilik eğitimi konulu bir çalışma grubu oluşturdu. Bu grubun amacı, Üye Devletlerin girişimcilik eğitimi verilmesi yönündeki çabalarını desteklemek ve bu alanda Komisyon tarafından yapılacak çalışmalara rehberlik etmektir. Çalışma Grubu, 2013 sona ermeden girişimcilik eğitimi politikası konulu bir el kitapçığı hazırlayacaktır.

Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of Innovation and Technology)

European Institute of Innovation and Technology (EIT) girişimciliğe büyük bir önem atfetmekte olup yeni nesil genç girişimcilerin eğitimini amaçlamaktadır. Bununla birlikte Enstitü, birey ve şirketleri yenilikçi fikirler geliştirmeleri ve bu fikirleri piyasaya sunmaları yönünde de teşvik edip desteklemektedir. EIT'nin Bilgi ve Yenilik Toplulukları (Knowledge and Innovation Communities) kapsamında kurulan ilk yenilikçi şirketler kısa bir süre önce ilki düzenlenen EIT Girişimcilik Ödülleri [töreninde] görücüye çıkmıştır (IP/12/160).

Eurydice

Eurydice Network (Eurydice Ağı) Avrupa'daki eğitim sistem ve politikalarını inceleyerek ve onlar hakkında bilgi sağlamaktadır. AB'nin Hayatboyu Öğrenme Programı'na katılan 33 ülkede (AB'ye üye ülkelerle birlikte Hırvatistan, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Türkiye) yerleşik 37 ulusal birimden teşkil olan Ağ, AB'nin eğitim, görsel-işitsel ve kültürel konulardaki idari kurumu olan; Ağ'ın çalışma taslaklarını hazırlayan ve Ağ'a web temelli birçok kaynak sağlayan EU Education, Audiovisual and Culture Executive Agency tarafından koordine edilmekte ve yönetilmektedir.

Daha fazla bilgi için:

İngilizce olarak raporun tamamı için:

Entrepreneurship Education at School in Europe.

Avrupa Komisyonu eğitim ve öğretim konuları için: Education and training

Ek

  • Şekil 1.2: Girişimcilik eğitiminin genel eğitimin bir parçası olarak uygulanmasına yönelik ulusal/bölgesel stratejiler ve girişimler (ISCED 1-3), 2011/12

Özel bir strateji olarak

Daha geniş bir stratejinin parçası olarak

Devam eden girişimler

Hiçbir strateji veya girişim söz konusu değil

Kaynak: Eurydice.

  • Şekil 2.3: Genel orta öğretimin alt aşamalarında girişimcilik eğitimini bünyesine alan konular
    (ISCED 2), 2011/12

Girişimcilik

İktisat, işletme ve kariyer eğitimi

Sosyal bilimler

Matematik, fen bilimleri, teknoloji, enformasyon teknolojileri (ICT)

Sanat ve müzik

Zorunlu olmayan / seçmeli dallar

Herkes için zorunlu

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özel not

Birleşik Krallık (UK-İng): Girişimcilik eğitimi Kişisel eğitim, Sosyal ve Sağlık eğitimi ile İktisat eğitiminin bir parçası olarak verilmektedir. Zorunlu olmasa da birçok okul bu eğitimi vermekte olduğundan konu, bir bakıma öğrenciler için zorunlu hale gelmektedir.

  • Şekil 3.3: Girişimcilik eğitimine yönelik temel ilke kuralları ve eğitim materyallerinin temini, 2011/12

Öğretmenlere yönelik temel ilke kuralları

Öğretim materyalleri

Temel ilke kurallarının bulunmadığı yerler

Kaynak: Eurydice.

İrtibat :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) ; Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Wim Vansteenkiste, İletişim ve Yayın, Eurydice (+32 2 299 5058)

Ania Bourgeois, yazar, Eurydice (+32 2 296 45 31)

1 :

() http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF


Side Bar