Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Entreprenörskapsutbildning allt vanligare

Bryssel den 13 april 2012 – Enligt en ny rapport från EU-kommissionen främjas entreprenörskapsutbildning allt mer i de flesta europeiska länder. Åtta länder (Danmark, Estland, Litauen, Nederländerna, Sverige, Norge, Wales och den flamländska delen av Belgien) har lanserat särskilda strategier för att främja entreprenörskapsutbildning, medan 13 andra (Bulgarien, Finland, Grekland, Island, Liechtenstein, Polen, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Ungern och Österrike) inkluderar den i sina nationella strategier för livslångt lärande, unga eller tillväxt. I hälften av länderna i Europa pågår utbildningsreformer som bland annat har som mål att förstärka entreprenörskapsutbildningen. Sammanlagt 31 europeiska länder och fem regioner har kartlagts för rapporten Entrepreneurship Education at School in Europe.

Entreprenörskapsutbildningen är en drivkraft för framtida tillväxt och kommer att hjälpa oss att inspirera morgondagens entreprenörer, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom. Om Europa vill förbli konkurrenskraftigt måste man investera i människor och deras färdigheter och förmåga att anpassa och förnya sig. Detta innebär att vi måste uppmuntra ett nytt tänkesätt när det gäller entreprenörskap i Europa, och det börjar med att man väcker företagarandan redan under den tidiga utbildningen.

Rapporten visar att entreprenörskapsutbildning uttryckligen erkänns i läroplanen för den grundläggande utbildningen i två tredjedelar av de länder som kartlagts. Även om entreprenörskap inte undervisas som ett separat ämne i grundskolorna har hälften av länderna angett inlärningsresultat som har att göra med företagsanda och entreprenörskunskaper såsom initiativförmåga, risktagande och kreativitet.

I hälften av länderna ingår entreprenörskap i obligatoriska ämnen såsom ekonomi och samhällsvetenskap i högstadiet och gymnasiet. I två länder (Litauen och Rumänien) undervisas entreprenörskap som ett separat obligatoriskt ämne. Fyra länder specificerar praktiska entreprenörsfärdigheter (Litauen, Rumänien, Liechtenstein och Norge).

Rapporten visar att ett dussin länder stöder initiativ för undervisning i entreprenörskap såsom närmare samarbete mellan skola och näringsliv samt genom att starta småföretag som drivs av skolelever. Det är dock bara i den flamländska gemenskapen i Belgien, i Bulgarien och i Nederländerna som det finns lärarutbildning inom detta område. Bara en tredjedel av länderna i Europa tillhandahåller centrala riktlinjer och undervisningsmaterial för entreprenörskapsutbildning.

Bakgrund

EU främjar entreprenörskap som en nyckelfaktor för konkurrenskraft och betonar hur viktigt det är utveckla den europeiska entreprenörskulturen genom att gynna rätt tänkesätt och entreprenörsrelaterade färdigheter.

I Europaparlamentets och rådets rekommendation från 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande finns entreprenörskap med som en av åtta nyckelkompetenser(1).

Behovet av att förbättra förmågan till entreprenörskap och nyskapande hos invånarna betonas också i tre av initiativen i Europa 2020-strategin för arbete och hållbar utveckling: Innovationsunionen, Unga på väg och En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen.

Att stärka kreativitet och nytänkande, inklusive entreprenörskap, på alla utbildningsnivåer är även ett långsiktigt mål för Utbildning 2020, den strategiska ramen för europeiskt samarbete(2).

Som ett led i detta tillsatte EU-kommissionen i november 2011 en arbetsgrupp för entreprenörskapsutbildning. Gruppen består av experter från 24 länder samt representanter från näringsliv och fackförbund. Målet är att få medlemsländerna att genomföra entreprenörskapsutbildningar och att vägleda EU-kommissionens arbete med att främja sådan utbildning. Gruppen kommer att sammanställa en handbok med riktlinjer för entreprenörskapsutbildning före slutet av 2013.

Europeiska institutet för innovation och teknik

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) betonar entreprenörskap starkt och har som målsättning att utbilda nästa generation unga entreprenörer. Institutet uppmuntrar och stöder även individer och företag i utveckling och marknadsföring av innovativa idéer. De första unga företag som startats inom ramen för EIT:s kunskaps- och innovationsgemenskaper presenterades nyligen då EIT:s entreprenörspris delades ut för första gången (IP/12/160).

Eurydice

Eurydice-nätverket tillhandahåller information om och analyser av europeiska utbildningssystem och europeisk utbildningspolitik. Det består av 37 nationella enheter som finns i alla de 33 länder som deltar i EU:s program för livslångt lärande (EU-medlemsländerna, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet). Det koordineras och leds av EU:s genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur, som gör nätverkets utredningar och tillhandahåller en rad resurser online.

Mer information:

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på engelska här:

Entrepreneurship Education at School in Europe.

Europeiska kommissionen: Utbildning

Bilaga

  • Bild 1.2: Nationella/regionala strategier och initiativ för att införa entreprenörskapsutbildning i den allmänna utbildningen (ISCED 1–3), 2011/12

  • Bild 2.3: Ämnen som omfattar entreprenörskapsutbildning i den allmänna högstadieutbildningen
    (ISCED 2), 2011/12

Entreprenörskap

Ekonomi, företagsekonomi och karriärsutbildning

Samhällsvetenskap

Matematik, naturvetenskap, teknik, IKT

Konst och musik

Icke-obligatoriskt/valfritt

Obligatoriskt för alla

Källa: Eurydice.

Landsspecifik kommentar

Storbritannien (UK-ENG): Företagarutbildningen är en del av utbildningen på områdena personal, samhällsvetenskap, hälsovård och ekonomi. Det är inte obligatoriskt för skolor att undervisa i ämnet, men det förekommer i de flesta skolor och är då obligatoriskt för eleverna.

  • Bild 3.3: Tillhandahållande av centrala riktlinjer och material för entreprenörskapsutbildning, 2011/12

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Wim Vansteenkiste, kommunikation & publikationer, Eurydice (+32 2 299 5058)

Ania Bourgeois, författare, Eurydice (+32 2 296 45 31)

1 :

() http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sv:PDF

2 :

() http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm


Side Bar