Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Podjetniško izobraževanje v porastu

Bruselj, 13. aprila 2012 – Podjetniško izobraževanje se v večini evropskih držav vse bolj spodbuja, kaže novo poročilo Evropske komisije. Osem držav (Danska, Estonija, Litva, Nizozemska, Švedska, Norveška, Wales in flamski del Belgije) je oblikovalo posebne strategije za spodbujanje podjetniškega izobraževanja, trinajst držav (Avstrija, Bolgarija, Češka, Finska, Grčija, Madžarska, Islandija, Lihtenštajn, Poljska, Slovaška, Slovenija, Španija in Turčija) pa je podjetniško izobraževanje vključilo v nacionalne strategije za vseživljenjsko učenje, mlade ali rast. Polovica evropskih držav je sredi izobraževalnih reform, ki vključujejo okrepitev podjetniškega izobraževanja. V poročilo o podjetniškem izobraževanju v evropskih šolah (Entrepreneurship Education at School in Europe) je bilo zajetih 31 evropskih držav in 5 regij.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je dejala: „Podjetniško izobraževanje je gonilo prihodnje rasti in bo pomagalo navdihniti podjetnike prihodnosti. Če želi Evropa ostati konkurenčna, mora vlagati v svoje prebivalce, njihove spretnosti ter zmožnosti prilagajanja in inovacij. To pomeni, da si moramo prizadevati za resnično spremembo mišljenja o podjetništvu v Evropi ter z ozaveščanjem o podjetništvu začeti že na začetku šolanja.“

Poročilo kaže, da je podjetniško izobraževanje v učnem načrtu za osnovnošolsko izobraževanje izrecno priznano v dveh tretjinah zajetih držav. Podjetništvo se v osnovnih šolah sicer ne poučuje kot ločeni predmet, vendar je polovica držav opredelila učne izide, ki so povezani s podjetniško miselnostjo in spretnostmi, kot so na primer samoiniciativnost, tveganje in ustvarjalnost.

V sekundarnem izobraževanju je v polovici držav podjetništvo vključeno v obvezne predmete, kot sta ekonomija in družboslovje, v dveh državah (Litvi in Romuniji) pa je ločeni obvezni predmet. Praktične podjetniške spretnosti so natančno opredelile štiri države (Litva, Romunija, Lihtenštajn in Norveška).

Poročilo še kaže, da dvanajst držav podpira pobude v zvezi s podjetniškim izobraževanjem, na primer spodbujanje tesnejšega sodelovanja med izobraževanjem in podjetji ter ustanavljanje manjših podjetij pod vodstvom študentov. Posebno usposabljanje učiteljev na tem področju pa je na voljo samo v flamski skupnosti v Belgiji, v Bolgariji in na Nizozemskem. Samo tretjina evropskih držav ima osnovne smernice in gradivo za podjetniško izobraževanje.

Ozadje

Evropska unija spodbuja podjetništvo kot osrednji dejavnik konkurenčnosti ter poudarja pomen razvoja evropske podjetniške kulture s spodbujanjem pravega razmišljanja in spretnosti, povezanih s podjetništvom.

V Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje iz leta 2006 (1) je podjetnost ena od osmih ključnih kompetenc.

Potrebo po izboljšanju podjetniških in inovacijskih zmožnosti državljanov poudarjajo tudi tri vodilne pobude iz strategije Evropa 2020 za delovna mesta in trajnostno rast: „Unija inovacij“, „Mladi in mobilnost“ ter „Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta“.

Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno s podjetništvom, na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja je tudi dolgoročni cilj strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju „ET 2020“ (2).

Na podlagi tega je Komisija novembra 2011 ustanovila delovno skupino o podjetniškem izobraževanju. Skupino sestavljajo strokovnjaki iz 24 držav ter predstavniki podjetij in sindikatov. Njen cilj je podpreti prizadevanja držav članic za izvajanje podjetniškega izobraževanja ter usmerjati delo Komisije pri spodbujanju takega izobraževanja. Skupina bo do konca leta 2013 pripravila priročnik o politiki podjetniškega izobraževanja.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) zelo poudarja pomen podjetništva, njegov namen pa je izobraziti naslednjo generacijo mladih podjetnikov. Poleg tega spodbuja in podpira posameznike in podjetja pri razvoju in trženju inovativnih idej. Prva novoustanovljena podjetja, ki so nastala v okviru skupnosti znanj in inovacij EIT, so bila nedavno predstavljena na prvi podelitvi nagrad EIT za podjetništvo (IP/12/160).

Eurydice

Mreža Eurydice zagotavlja informacije in analize o evropskih izobraževalnih sistemih in politikah. Sestavlja jo 37 nacionalnih enot s sedeži v vseh 33 državah, ki sodelujejo v programu EU Vseživljenjsko učenje (države članice EU, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija). Mrežo koordinira in upravlja Izvajalska agencija EU za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, ki pripravlja študije in ponuja vrsto spletnih virov.

Več informacij:

Celotno poročilo v angleščini: Podjetniško izobraževanje v evropskih šolah

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Priloga

  • Slika 1.2: Nacionalne/regionalne strategije in pobude za izvajanje podjetniškega izobraževanja v splošnem izobraževanju (ISCED 1–3), 2011/2012

  • Slika 2.3: Predmeti s podjetniškim izobraževanjem v nižjem splošnem sekundarnem izobraževanju (ISCED 2), 2011/2012

Podjetništvo

Ekonomija, poslovne študije, poklicno usmerjanje

Družboslovje

Matematika, naravoslovje, tehnologija, informacijske in komunikacijske tehnologije

Likovna umetnost in glasba

Neobvezni/izbirni predmeti

Obvezni predmeti za vse

Vir: Eurydice.

Opomba za posamezno državo

Združeno kraljestvo (UK-ENG): Podjetniško izobraževanje se poučuje v okviru osebnega, družbenega, zdravstvenega in ekonomskega izobraževanja. Predmet v šolah ni obvezen, vendar se poučuje v večini šol in je v tem primeru za učence obvezen.

  • Slika 3.3: Zagotavljanje osnovnih smernic in gradiva za podjetniško izobraževanje, 2011/2012

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Dina Avraam (+32 22959667)

Wim Vansteenkiste, komuniciranje in publikacije, Eurydice (+32 22995058)

Ania Bourgeois, avtorica, Eurydice (+32 22964531)

1 :

() http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sl:PDF.

2 :

() http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm


Side Bar