Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Vzdelávanie v oblasti podnikania na vzostupe

Brusel, 13. apríla 2012 – Ako sa uvádza v novej správe, ktorú uverejnila Európska komisia, vo väčšine európskych krajín sa stále viac podporuje vzdelávanie v oblasti podnikania. Osem krajín (Dánsko, Estónsko, Litva, Holandsko, Švédsko, Nórsko, Wales a flámska časť Belgicka) začalo realizovať špecifické stratégie na podporu vzdelávania v oblasti podnikania, zatiaľ čo 13 ďalších krajín (Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Island, Lichtenštajnsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko a Turecko) také vzdelávanie začlenili ako integrálnu súčasť do svojich vnútroštátnych stratégií týkajúcich sa celoživotného vzdelávania, mládeže alebo rastu. Polovica európskych krajín je zapojená do procesu reforiem v oblasti vzdelávania, ktorých súčasťou je aj posilňovanie vzdelávania v oblasti podnikania. Celkovo sa na účely správy nazvanej „Vzdelávanie v oblasti podnikania na školách v Európe“ („Entrepreneurship Education at School in Europe“) vykonal prieskum v 31 európskych krajinách a piatich regiónoch.

Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, uviedla: „Vzdelávanie v oblasti podnikania predstavuje hnaciu silu budúceho rastu a pomôže nám inšpirovať budúcich podnikateľov. Ak chce Európa zostať konkurencieschopnou, musí investovať do svojich ľudí, do ich zručností, ich schopnosti prispôsobiť sa a ich schopnosti inovovať. To znamená, že potrebujeme podporovať skutočnú zmenu zmýšľania v Európe smerujúcu k podnikavosti a začiatkom takej zmeny je postupné vštepovanie ducha podnikavosti už od počiatočného vzdelávania a pokračujúc na neskorších stupňoch vzdelávacieho procesu."

Zo správy vyplýva, že vzdelávanie v oblasti podnikania je výslovne uznané za súčasť učebných osnov primárneho vzdelávania v dvoch tretinách krajín, ktoré boli podrobené prieskumu. Hoci sa na základných školách podnikanie nevyučuje ako samostatný predmet, polovica krajín určila výchovu k podnikavosti a k zručnostiam, akými sú napr. iniciatívnosť, pripravenosť podstupovať riziko a tvorivosť, za vyučovacie ciele.

Pokiaľ ide o sekundárne vzdelávanie, polovica krajín začlenila podnikanie medzi povinné predmety akými sú napr. ekonómia a spoločenské vedy. V dvoch krajinách (Litva a Rumunsko) sa podnikanie vyučuje ako povinný samostatný predmet. Štyri krajiny špecifikovali praktické zručnosti podnikavosti (Litva, Rumunsko, Lichtenštajnsko a Nórsko).

Zo správy vyplýva, že dvanásť krajín podporuje iniciatívy súvisiace so vzdelávaním v oblasti podnikania, ako napr. posilňovanie užšej spolupráce medzi sektorom vzdelávania a podnikateľskou sférou a zakladanie malých firiem, ktoré vedú študenti. V tejto oblasti však osobitná odborná príprava pre vyučujúcich existuje len vo flámskej komunite v Belgicku, v Bulharsku a Holandsku. Iba jedna tretina európskych krajín má celoštátne usmernenia a vyučovacie materiály pre vzdelávanie v oblasti podnikania.

Kontext

Európska únia podporuje podnikanie ako kľúčový faktor konkurencieschopnosti a zdôrazňuje význam pokroku v oblasti európskej kultúry podnikavosti prostredníctvom podporovania správneho zmýšľania a zručností súvisiacich s podnikaním.

V odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady z roku 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie sa podnikavosť uvádza ako jedna z ôsmich kľúčových kompetencií1.

Potrebu zlepšiť schopnosti občanov v oblasti podnikavosti a inovatívnosti zdôrazňujú aj tri hlavné iniciatívy v rámci stratégie Európa 2020 pre zamestnanosť a udržateľný rast: Inovácia v Únii, Mládež v pohybe a Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta.

Posilňovanie tvorivosti a inovácií vrátane podnikavosti, a to na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy, predstavuje tiež dlhodobý cieľ strategického rámca európskej spolupráce Vzdelávanie a odborná príprava 20202 .

Súčasťou uvedeného je pracovná skupina pre vzdelávanie v oblasti podnikania, ktorú v novembri 2011 zriadila Komisia. Túto skupinu tvoria experti z 24 krajín ako aj zástupcovia podnikateľskej sféry a odborov. Cieľom je, aby sa členské štáty usilovali o uskutočňovanie vzdelávania v oblasti podnikania a aby sa poskytlo usmernenie pre činnosť Komisie týkajúcu sa vzdelávania v oblasti podnikania. Skupina vypracuje do konca roku 2013 príručku pre politiku vzdelávania v oblasti podnikania.

Európsky inovačný a technologický inštitút

Európsky inovačný a technologický inštitút (European Institute of Innovation and Technology) (EIT) kladie veľký dôraz na podnikavosť a jeho zámerom je poskytovať vzdelávanie pre budúce generácie mladých podnikateľov. Takisto podnecuje a podporuje jednotlivcov a spoločnosti pri vývoji inovatívnych myšlienok a pri ich uplatňovaní na trhu. Prvé začínajúce spoločnosti založené v rámci znalostných a inovačných spoločenstiev EIT boli nedávno predstavené počas prvého odovzdávania cien EIT za podnikavosť (IP/12/160).

Sieť Eurydice

Sieť Eurydice poskytuje informácie a analýzy o európskych vzdelávacích systémoch a politikách. Pozostáva z 37 národných jednotiek vo všetkých 33 krajinách, ktoré sa zúčastňujú na programe EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania (členské štáty EÚ, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko). Koordinuje a riadi ju Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, ktorá vypracúva pre sieť štúdie a poskytuje celý rad rôznych zdrojov online.

Ďalšie informácie:

Celá správa v anglickom jazyku je k dispozícii na: Entrepreneurship Education at School in Europe.

Európska Komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Príloha

 • Obrázok 1.2: Vnútroštátne/regionálne stratégie a iniciatívy na začlenenie vzdelávania v oblasti podnikania do všeobecného vzdelávania (ISCED 1-3), 2011/2012

 • Podnikanie

  Ekonómia, podniková ekonómia a profesné vzdelávanie

  Spoločenské vedy

  Matematika, prírodné vedy, technika, IKT

  Umenie a hudba

  Obrázok 2.3:. Predmety, ktorými sa začleňuje vzdelávanie v oblasti podnikania do všeobecného nižšieho sekundárneho vzdelávania
  (ISCED 2), 2011/2012

Nepovinné/voliteľné predmety

Povinné predmety pre všetkých

Zdroj: Eurydice.

Poznámka:

Spojené kráľovstvo (Anglicko): Vzdelávanie v oblasti podnikania je súčasťou vzdelávania pokrývajúceho osobné, sociálne, zdravotné a ekonomické aspekty (Personal, Social and Health and Economic Education). Školy nemajú povinnosť tento predmet vyučovať, avšak na väčšine škôl sa vyučuje a je potom pre žiakov povinným predmetom.

 • Obrázok 3.3: Poskytovanie celoštátnych usmernení a materiálov na účely vzdelávania v oblasti podnikania, 2011/2012

Kontaktné osoby :

Dennis Abbott (+32 22959258);

Dina Avraam (+32 22959667)

Wim Vansteenkiste, komunikácia & publikácie, Eurydice (+32 22995058)

Ania Bourgeois, autorka, Eurydice (+32 22964531)

1 :

() http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sk:PDF

2 :

() http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1122_en.htm


Side Bar