Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europakommisjonen - Pressemelding

Økende entreprenørskapsopplæring

Brussel, 13. April 2012 – Entreprenørskapsopplæring blir nå i økende grad promotert i flere europeiske land i følge en ny rapport utgitt av Europakommisjonen. Åtte land (Danmark, Estland, Litauen, Nederland, Sverige, Norge, Wales og den flamske delen av Belgia) har igangsatt konkrete strategier for å fremme entreprenørskapsopplæring, mens 13 andre land (Østerrike, Bulgaria, Tsjekkia, Finland, Hellas, Ungarn, Island, Liechtenstein, Polen, Slovakia, Slovenia, Spania og Tyrkia) har dette inkludert som en del av sine nasjonale strategier for livslang læring, ungdom eller vekst. Halvparten av de europeiske landene er involverte i utdanningsreformer som inkluderer en styrking av entreprenørskapsopplæringen. I alt har 31 europeiske land og fem regioner blitt kartlagt i Kommisjonens rapport "Entreprenørskapsopplæring i europeiske skoler".

Androulla Vassiliou, kommissær for utdanning, kultur, språklig mangfold og ungdom, uttalte - Entreprenørskapsopplæring er drivkraften for framtidig vekst og vil hjelpe oss til å inspirere fremtidens entreprenører. Hvis Europa skal forbli konkurransedyktig må det investere i sitt folk, i deres kompetanse, i deres tilpasningsevner og innovasjonsevner. Dette betyr at vi må oppmuntre til en virkelig holdningsendring i det europeiske tankesettet når det gjelder entreprenørskap og dette begynner ved å innprente en entreprenørskapsånd allerede fra tidlig i utdanningen.

Rapporten viser at entreprenørskapsopplæring er uttrykkelig anerkjent i læreplanen for grunnskolen hos to tredjedeler av landene i undersøkelsen. Selv om entreprenørskap ikke undervises i som et eget fag i grunnskolen, har halvparten av landene angitt læringsmål relatert til holdninger om entreprenørskap og evner som initiativtagning, risikotagning og kreativitet.

I videregående opplæring har halvparten av landene integrert entreprenørskap inn i obligatoriske fag som økonomi og samfunnsfag. I to land (Litauen og Romania) undervises det i entreprenørskap som et selvstendig, obligatorisk fag. Praktiske evner innen entreprenørskap er spesifisert av fire land (Litauen, Romania, Liechtenstein og Norge).

Rapporten viser at et dusin land støtter initiativer relatert til entreprenørskapsopplæring, slik som å fremme tettere samarbeid mellom utdanning og næringsliv, og å opprette småskalabedrifter drevet av studenter. Likevel er det kun i den flamske delen av Belgia, Bulgaria og Nederland at det finnes spesialisert lærerutdanning innen dette feltet. Bare en tredjedel av de europeiske landene tilbyr nasjonale retningslinjer og undervisningsmateriell for entreprenørskapsopplæring.

Bakgrunn

Den europeiske union fremmer entreprenørskap som en nøkkelfaktor for å skape økt konkurranseevne og har trukket frem viktigheten av å fremme en europeisk entreprenørskapskultur ved å understøtte riktig tenkemåte og entreprenørskapsrelaterte evner.

2006-anbefalingen fra Europaparlamentet og Rådet om nøkkelkompetanser for livslang læring inkluderer entreprenørskap som en av åtte nøkkelkompetanser (1).

Behovet for å forbedre gründer- og innovasjonsevnene hos befolkningen er også understreket i tre av flaggskipinitiativene i Europa 2020 strategien for arbeid og bærekraftig vekst: "Innovasjonsunionen" ("Innovation Union"), "Ungdom underveis" ("Youth on the Move") og "Dagsorden for nye kvaliikasjoner og jobber" ("An agenda for new skills and jobs").

Å styrke kreativitet og innovasjon, inkludert entreprenørskap, på alle nivåer innen utdanning og opplæring er også et langsiktig mål for "Utdanning og læring 2020", det strategiske rammeverket for europeisk samarbeid (2).

Som del av dette etablerte Kommisjonen en arbeidsgruppe for entreprenørskapsopplæring i november 2011. Gruppen består av eksperter fra 24 land, i tillegg til representanter for næringslivet og fagforeninger. Målet er å oppmuntre medlemsland til å implementere entreprenørskapsopplæring og å veilede Kommisjonens arbeid med å fremme denne. Gruppen vil produsere en håndbok for entreprenørskapsopplæring innen utgangen av 2013.

Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi

Det Europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) legger stor vekt på entreprenørskap og har som mål å utdanne den neste generasjonen av unge entreprenører. Instituttet oppmuntrer og støtter også enkeltpersoner og selskaper til å utvikle innovative ideer og bringe dem ut på markedet. De første oppstartsbedriftene opprettet innenfor EITs Kunnskaps- og Innovasjonsfellesskap ble nylig vist fram under EITs første Entreprenørskapspris (IP/12/160).

Eurydice

Eurydice-nettverket gir informasjon om og analyser av europeiske utdanningssystemer og -politikk. Det består av 37 nasjonale enheter basert i alle de 33 landene som deltar i EUs program for livslang læring (EUs medlemsland, Kroatia, Island, Liechtenstein, Norge, Sveits og Tyrkia). Nettverket er koordinert og administrert av Forvaltningsbyrået for utdanning, audiovisuelle hjelpemidler og kultur (EU Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) som lager utkast til studiene og tilbyr en rekke nettressurser.

For mer informasjon:

Hele rapporten er tilgjengelig på engelsk her: Entrepreneurship Education at School in Europe.

Europakommisjonen: Education and training

Om EUs utdanningspolitikk og programmer:

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

Vedlegg

  • Figur 1.2: Nasjonale/regionale strategier og initiativer for implementeringen av entreprenørskapsopplæring innenfor allmenutdanning (ISCED 1-3), 2011/12

Spesifikk strategi

Ledd i en bredere strategi

Pågående initiativer

Ingen nåværende strategi eller pågående initiativer

Kilde: Eurydice.

  • Figur 2.3: Fag som integrerer entreprenørskapsopplæring generell grunnskoleopplæring
    (ISCED 2), 2011/12

Entreprenørskap

Økonomi, business-studier og karriereutdanning

Samfunnsvitenskap

Matematikk, naturvitenskap, teknologi, IKT

Kunst og musikk

Ikke obligatorisk/valgfag

Obligatorisk for alle

Kilde: Eurydice.

Landspesifikt notat

Storbritannia (UK-ENG): Utdanning i forretningsvirksomhet undervises som en del av Personlig-, Helse og Sosial- og Økonomiutdanning. Det er ikke et obligatorisk for skolene å undervise i faget, men de fleste skoler underviser i dette og det er dermed obligatorisk for elevene.

  • Figur 3.3: Bestemmelser av sentrale rettningslinjer og materiell for entreprenørskapsopplæring, 2011/12

Sentrale retningslinjer for lærere

Undervisningsmateriell

Ingen sentrale retningslinjer

Kilde: Eurydice.

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) ;

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Wim Vansteenkiste, Communication & Publications, Eurydice (+32 2 299 5058)

Ania Bourgeois, author, Eurydice (+32 2 296 45 31)

1 :

() http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF

2 :

() http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm


Side Bar