Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Uzņēmējdarbības izglītība tiek sekmēta arvien vairāk

Briselē, 2012. gada 13. aprīlī. Saskaņā ar jaunu Eiropas Komisijas publicētu ziņojumu lielākajā daļā Eiropas valstu tiek arvien vairāk sekmēta izglītība uzņēmējdarbības jomā. Astoņas valstis un reģioni (Dānija, Igaunija, Lietuva, Nīderlande, Zviedrija, Norvēģija, Velsa un Beļģijas flāmu daļa) ir sākušas īstenot īpašas stratēģijas uzņēmējdarbības izglītības veicināšanai, savukārt 13 citas valstis (Austrija, Bulgārija, Čehija, Somija, Grieķija, Ungārija, Islande, Lihtenšteina, Polija, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Turcija) ir iekļāvušas šādu izglītību savas valsts mūžizglītības, jaunatnes vai izaugsmes stratēģijās. Puse Eiropas valstu ir iesaistījušās izglītības reformu procesā, kurā paredzēts nostiprināt uzņēmējdarbības izglītību. Lai sagatavotu ziņojumu “Uzņēmējdarbības izglītība Eiropas skolās”, tika veikts apsekojums 31 Eiropas valstī un 5 reģionos.

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu sacīja: “Uzņēmējdarbības izglītība ir turpmākās izaugsmes dzinulis, un tā palīdzēs iedvesmot nākotnes uzņēmējus. Ja Eiropa vēlas saglabāt konkurētspēju, tai ir jāiegulda cilvēkos, viņu prasmēs, spējā pielāgoties un ieviest jauninājumus. Proti, mums jāsekmē īstenas pārmaiņas eiropiešu mentalitātē attiecībā uz uzņēmējdarbību, un pirmais solis uz to ir audzināt uzņēmējdarbības garu jau no agrīna izglītības posma.”

Kā norādīts ziņojumā, uzņēmējdarbības izglītība ir skaidri atzīta pamatizglītības programmā divās trešdaļās apsekoto valstu. Kaut arī uzņēmējdarbība netiek mācīta pamatskolā kā atsevišķs mācību priekšmets, puse valstu ir formulējušas mācību rezultātus, kas saistīti ar uzņēmējdarbībai nepieciešamu attieksmi un prasmēm, piemēram, pašiniciatīva, riska uzņemšanās un radošums.

Pusē valstu vidējās izglītības posmā uzņēmējdarbības zinības tiek integrētas tādos obligātajos mācību priekšmetos kā ekonomika un sociālās zinības. Divās valstīs (Lietuvā un Rumānijā) uzņēmējdarbība tiek mācīta kā atsevišķs obligāts mācību priekšmets. Četras valstis (Lietuva, Rumānija, Lihtenšteina un Norvēģija) ir definējušas praktiskas uzņēmējdarbības iemaņas.

Ziņojums liecina, ka divpadsmit valstis atbalsta iniciatīvas saistībā ar uzņēmējdarbības izglītību, piemēram, lai sekmētu ciešāku sadarbību starp izglītības un uzņēmējdarbība jomu un izveidotu mazus uzņēmumus, kurus vada audzēkņi. Tomēr īpašas skolotāju apmācības šajā jomā ir ieviestas tikai Beļģijas flāmu kopienā, Bulgārijā un Nīderlandē. Tikai trešdaļa Eiropas valstu nodrošina vispārējas pamatnostādnes un mācību materiālus uzņēmējdarbības izglītības jomā.

Vispārīga informācija

Eiropas Savienība popularizē uzņēmējdarbību kā galveno konkurētspējas faktoru, un tā ir uzsvērusi, ka svarīgi ir attīstīt Eiropas uzņēmējdarbības kultūru, sekmējot pareizu domāšanas veidu un ar uzņēmējdarbību saistītas prasmes.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada ieteikumā par pamatprasmēm mūžizglītībā uzņēmējdarbība ir noteikta par vienu no astoņām pamatprasmēm (1).

Vajadzība pilnveidot pilsoņu uzņēmējdarbības un inovācijas prasmes ir uzsvērta arī trijās nodarbinātības un izaugsmes stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās: “Inovācijas savienība”, “Jaunatne kustībā” un “Jaunu prasmju un darba vietu programma”.

Novatorisma un jaunrades, tostarp uzņēmējdarbības gara, veicināšana visos izglītības un apmācības līmeņos ir arī viens no ilgtermiņa mērķiem, kas ietverts stratēģiskajā sistēmā Eiropas sadarbībai “Izglītība un apmācība 2020” (2).

Šajā sakarā Komisija 2011. gada novembrī izveidoja uzņēmējdarbības izglītības darba grupu. Grupā piedalās eksperti no 24 valstīm, kā arī uzņēmumu un arodbiedrību pārstāvji. Tās mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus uzņēmējdarbības izglītības īstenošanā un virzīt Komisijas darbu, kas veltīts šādas izglītības sekmēšanai. Darba grupa līdz 2013. gada beigām sagatavos politikas rokasgrāmatu par uzņēmējdarbības izglītību.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) īpašu uzmanību veltī uzņēmējdarbībai, un tā mērķis ir izglītot nākamo gados jaunu uzņēmēju paaudzi. Tas arī rosina un atbalsta privātpersonas un uzņēmumus attīstīt un praksē īstenot novatoriskas idejas. Pirmie jaundibinātie uzņēmumi, kas izveidoti EIT zināšanu un inovāciju kopienu ietvaros, nesen tika cildināti pirmajā EIT Uzņēmējdarbības balvu pasniegšanas pasākumā (IP/12/160).

Eurydice

Tīkls Eurydice sniedz informāciju un veido analītiskus apskatus par Eiropas izglītības sistēmām un politiku. Tīklā darbojas 37 nacionālās nodaļas visās 33 valstīs, kuras piedalās ES Mūžizglītības programmā (ES dalībvalstis, Horvātija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice un Turcija). Tīkla darbību koordinē un vada ES Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra, kas sagatavo pētījumus un nodrošina dažādu informācijas resursu pieejamību internetā.

Papildu informācija:

Pilnīgs ziņojuma teksts angļu valodā:

Entrepreneurship Education at School in Europe.

Eiropas Komisija: Izglītība un apmācība

Pielikums

  • 1.2. attēls. Valstu/reģionu stratēģijas un iniciatīvas uzņēmējdarbības izglītības īstenošanai vispārējā izglītībā (ISCED 1-3), 2011./2012. gads

  • 2.3. attēls. Mācību priekšmeti, ar kuriem integrē uzņēmējdarbības izglītību pamatizglītības otrajā posmā
    (ISCED 2), 2011./2012. gads

Uzņēmējdarbība

Ekonomika, uzņēmējdarbības mācības un karjeras izglītība

Sociālās zinības

Matemātika, dabaszinības, tehnoloģijas, IKT

Māksla un mūzika

Neobligāti/izvēles priekšmeti

Obligāti visiem

Avots: Eurydice.

Piezīme par konkrētu valsti

Apvienotā Karaliste (UK-ENG): Uzņēmējdarbības izglītība ir personīgās, sociālās un veselības izglītības un ekonomikas izglītības daļa. Skolām nav noteikts obligāti mācīt šo priekšmetu, taču vairumā skolu tas tiek mācīts un tādējādi tas ir skolēniem obligāts.

  • 3.3. attēls. Vispārēju pamatnostādņu un materiālu nodrošinājums uzņēmējdarbības izglītības jomā, 2011./2012. gadā

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) ; Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Wim Vansteenkiste, komunikācija un publikācijas, Eurydice (+32 2 299 5058)

Ania Bourgeois, autore, Eurydice (+32 2 296 45 31)

1 :

() http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:lv:PDF

2 :

() http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm


Side Bar