Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Verslumo ugdymo pozicijos tvirtėja

Briuselis, 2012 m. balandžio 13 d. Europos Komisijos paskelbtoje naujoje ataskaitoje teigiama, kad daugumoje Europos šalių verslumo ugdymas remiamas vis labiau. Aštuonios šalys (Danija, Estija, Lietuva, Nyderlandai, Švedija, Norvegija, Velsas ir Belgijos Flandrijos regionas) jau pradėjo įgyvendinti konkrečias strategijas, kuriomis remiamas verslumo ugdymas, o 13 kitų šalių (Austrija, Bulgarija, Čekija, Suomija, Graikija, Vengrija, Islandija, Lichtenšteinas, Lenkija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija ir Turkija) verslumo ugdymą yra įtraukusios į nacionalines mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ar ekonomikos augimo strategijas. Pusė Europos šalių vykdo švietimo reformas, į kurias įtrauktas ir verslumo ugdymo stiprinimas. Tyrime, kurį atlikus parengta ataskaita „Verslumo ugdymas Europos mokyklose“ (Entrepreneurship Education at School in Europe), dalyvavo 31 Europos šalis ir penki regionai.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou kalbėjo: „Verslumo ugdymas yra būsimo ekonomikos augimo varomoji jėga. Jis labai svarbus rengiant ateities verslininkus. Kad išliktų konkurencinga, Europa turi investuoti į žmones, jų įgūdžius, gebėjimą prisitaikyti ir kurti naujoves. Tai reiškia, kad turime skatinti realius mąstysenos pokyčius Europoje ir gerinti požiūrį į verslumą, o verslumo dvasią reikia pradėti ugdyti nuo pat pirmųjų švietimo sistemos lygmenų.“

Iš ataskaitos matyti, kad dviejuose trečdaliuose tirtų šalių verslumo ugdymas yra neatskiriama pradinio mokymo programų dalis. Nors verslumo ugdymas nėra atskira pradinių mokyklų disciplina, tačiau pusė šalių yra nustačiusios, kad reikia siekti rezultatų, susijusius su požiūriu į verslumą ir įgūdžiais, tokiais kaip iniciatyvumas, gebėjimas rizikuoti ir kūrybiškumas.

Pusė šalių verslumo ugdymą yra integravusios į vidurinio lavinimo mokyklų privalomuosius dalykus, pavyzdžiui, ekonomiką ir socialinius mokslus. Dviejose šalyse (Lietuvoje ir Rumunijoje) verslumo mokoma kaip privalomojo atskiro dalyko. Konkrečių praktinių verslumo įgūdžių yra nustačiusios keturios šalys (Lietuva, Rumunija, Lichtenšteinas ir Norvegija).

Ataskaitos duomenimis, keliolika šalių remia su verslumo ugdymu susijusias iniciatyvas, pavyzdžiui, skatina glaudesnį švietimo institucijų ir įmonių bendradarbiavimą ir moksleivių valdomų įmonėlių steigimą. Tačiau šios srities mokytojų rengimo konkrečių priemonių imtasi tik Belgijos Flandrijos regione, Bulgarijoje ir Nyderlanduose. Bendras verslumo ugdymo gaires ir mokomąją medžiagą yra parengusios vos trečdalis Europos šalių.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjunga skatina verslumą kaip vieną svarbiausių konkurencingumo veiksnių ir pabrėžia Europos verslumo kultūros puoselėjimo svarbą skatinant atitinkamą mąstyseną ir su verslumu susijusius įgūdžius.

2006 m. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų verslumas yra vienas iš aštuonių bendrųjų gebėjimų1.

Reikmė gerinti piliečių verslumo ir inovacinius gebėjimus pabrėžta ir trijose darbo vietų kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo strategijos „Europa 2020“ pavyzdinėse iniciatyvose – „Inovacijų sąjunga“, „Judus jaunimas“ ir „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“.

Be to, kūrybiškumo, novatoriškumo ir verslumo skatinimas visuose švietimo ir mokymo sistemos lygmenyse – ilgalaikis Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos „ET 2020“2 tikslas.

2011 m. lapkričio mėn. Komisija įsteigė verslumo ugdymo darbo grupę. Grupę sudaro 24 šalių ekspertai bei verslo ir profesinių sąjungų atstovai. Šios grupės tikslas – paremti valstybių narių pastangas įgyvendinant verslumo ugdymo programas ir konsultuoti Komisiją verslumo ugdymo klausimais. Iki 2013 m. pabaigos ši grupė turėtų parengti verslumo ugdymo politikos vadovą.

Europos inovacijos ir technologijos institutas

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) skiria itin daug dėmesio verslumui ir siekia parengti naują jaunųjų verslininkų kartą. Jis taip pat skatina ir remia pavienius asmenis ir įmones, kuriančius ir praktiškai įgyvendinančius novatoriškas idėjas. EIT žinių ir inovacijų bendrijų įsteigtos pirmosios naujos bendrovės neseniai pristatytos EIT verslininkų apdovanojimo iškilmėse (IP/12/160).

Eurydice

Tinklas Eurydice teikia informaciją apie Europos švietimo sistemas ir politiką ir ją analizuoja. Tinklą sudaro 37 nacionaliniai skyriai, įkurti 33 šalyse, dalyvaujančiose ES mokymosi visą gyvenimą programoje (ES valstybėse narėse, Kroatijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Turkijoje). Tinklo veiklą koordinuoja ir jam vadovauja Briuselyje įsikūrusi ES Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga, rengianti tyrimus ir siūlanti daugybę interneto išteklių.

Daugiau informacijos

Visa ataskaita anglų kalba pateikiama čia:

Entrepreneurship Education at School in Europe.

Europos Komisija: Education and training

Priedas

  • 1.2 pav. Nacionalinės ir regioninės verslumo ugdymo vidurinėse mokyklose (ISCED 1–3) 2011–2012 m. įgyvendinimo strategijos ir iniciatyvos

  • 2.3 pav. Mokomieji dalykai, į kuriuos integruotas verslumo ugdymas, bendrojo lavinimo pagrindinėse mokyklose (ISCED 2) 2011–2012 m.

Verslumas

Ekonomika, verslas ir profesinis orientavimas

Socialiniai mokslai

Matematika, gamtos mokslai, technologijos, IRT

Dailė ir muzika

Neprivalomieji (pasirenkamieji) dalykai

Privalomieji dalykai

Šaltinis: Eurydice.

Pastaba

Jungtinėje Karalystėje (UK) verslumo ugdymas integruotas į asmeninio, socialinio, sveikatos ir ekonomikos švietimo (Personal, Social and Health and Economic Education) dalyką. Mokyklos mokyti šio dalyko neprivalo, tačiau daugumoje mokyklų jis yra siūlomas ir yra privalomas.

  • 3.3 pav. Bendros verslumo ugdymo gairės ir mokomoji medžiaga 2011–2012 m.

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58; Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

Wim Vansteenkiste, Komunikacija ir leidiniai, Eurydice, tel. +32 2 299 5058

Ania Bourgeois, autorė, Eurydice, tel. +32 2 296 45 31

1 :

() http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:lt:PDF

2 :

() http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/policy-framework_en.htm


Side Bar