Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Yrittäjyyskasvatus nousussa

Bryssel, 13. huhtikuuta 2012 – Euroopan komission julkaiseman raportin mukaan yrittäjyyskasvatusta edistetään yhä enemmän useimmissa Euroopan maissa. Kahdeksan maata tai aluetta (Tanska, Viro, Liettua, Alankomaat, Ruotsi, Norja, Wales ja Belgian flaaminkielinen osa) on käynnistänyt erityisiä strategioita yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi, kun taas muut 13 maata (Itävalta, Bulgaria, Tšekki, Suomi, Kreikka, Unkari, Islanti, Liechtenstein, Puola, Slovakia, Slovenia, Espanja ja Turkki) sisällyttävät sen osaksi kansallisia elinikäisen oppimisen, nuorisoasioiden tai kasvustrategioitaan. Puolet Euroopan maista on tekemässä koulutusuudistuksia ja vahvistaa yrittäjyyskoulutuksen asemaa tässä yhteydessä. Kouluissa annettavaa yrittäjyyskasvatusta käsittelevää raporttia (Entrepreneurship Education at School in Europe) varten tarkasteltiin yhteensä 31:tä Euroopan maata ja viittä aluetta.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaari Androulla Vassilioun mukaan yrittäjyyskasvatus edistää tulevaa kasvua ja antaa innoitusta tuleville yrittäjille. ”Jos Euroopassa halutaan pysyä kilpailukykyisenä, on investoitava ihmisiin sekä heidän taitoihinsa, mukautumiskykyynsä ja innovointivalmiuksiinsa. Euroopassa on saatava aikaan todellinen muutos yrittäjyyteen liittyvissä asenteissa, ja tämä edellyttää yrittäjähengen vaalimista varhaiskasvatuksesta lähtien.”

Raportti osoittaa, että kahdessa kolmasosassa maista yrittäjyyskasvatus on otettu nimenomaisesti huomioon alemman perusasteen koulutuksen opetussuunnitelmissa. Vaikka yrittäjyyttä ei opeteta erillisenä oppiaineena alemmalla perusasteella, puolet maista on määritellyt oppimistavoitteita, jotka liittyvät yrittäjyysmyönteisiin asenteisiin ja taitoihin, kuten nuorten aloitteellisuuteen, luovuuteen ja riskinottoon.

Toisen asteen koulutuksen yhteydessä puolet maista sisällyttää yrittäjyyden pakollisiin oppiaineisiin, esimerkiksi talous- ja yhteiskuntatieteisiin. Kahdessa maassa (Liettuassa ja Romaniassa) yrittäjyyttä opetetaan omana pakollisena oppiaineenaan. Käytännön yrittäjätaidot määritellään neljässä maassa (Liettuassa, Romaniassa, Liechtensteinissa ja Norjassa).

Kertomuksesta käy ilmi, että 12 maata tukee yrittäjyyskasvatukseen liittyviä aloitteita, joissa esimerkiksi pyritään tiivistämään koulutuksen ja liike-elämän välistä yhteistyötä ja perustamaan opiskelijoiden pyörittämiä pienimuotoisia yrityksiä. Opettajat saavat tätä alaa koskevaa erityiskoulutusta kuitenkin ainoastaan Belgian flaaminkielisessä yhteisössä, Bulgariassa ja Alankomaissa. Ainoastaan kolmannes Euroopan maista tarjoaa ohjeita ja opetusmateriaaleja yrittäjyyskasvatuksen opettamista varten.

Taustaa

Euroopan unioni edistää yrittäjyyttä kilpailukyvyn keskeisenä tekijänä. Se korostaa, että on tärkeää kehittää eurooppalaista yrityskulttuuria muuttamalla ajatustapoja yrittäjyysmyönteisemmiksi ja kohentamalla yrittäjyyteen liittyviä taitoja.

Yrittäjyys sisältyy elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuonna 2006 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseen yhtenä kahdeksasta avaintaidosta1.

Tarvetta parantaa kansalaisten yrittäjyys- ja innovatiivisuusvalmiuksia korostetaan myös työllisyyttä ja kestävää kasvua edistävän Eurooppa 2020 -strategian kolmessa lippulaivahankkeessa: ’Innovaatiounioni’, ’Nuoret liikkeellä’ ja ’Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma’.

Luovuuden, innovoinnin ja yrittäjyyden edistäminen kaikilla yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen tasoilla on myös Koulutus 2020 -työohjelman –eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden – pitkän aikavälin tavoite2.

Osana tätä toimintaa komissio perusti marraskuussa 2011 yrittäjyyskasvatusta käsittelevän työryhmän. Ryhmä koostuu 24 maan asiantuntijoista sekä liike-elämän ja ammattijärjestöjen edustajista. Tavoitteena on jäsenvaltioiden toimin toteuttaa yrittäjyyskoulutusta ja ohjata yrittäjyyskoulutuksen tukemista koskevaa komission työtä. Ryhmä laatii yrittäjyyskasvatuksen käsikirjan ennen vuoden 2013 loppua.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) toiminnassa korostetaan voimakkaasti yrittäjyyttä, ja tavoitteena on kouluttaa seuraavan sukupolven nuoria yrittäjiä. Se rohkaisee ja tukee yksilöitä ja yrityksiä kehittämään innovatiivisia ideoita ja markkinoimaan niitä. EIT:n osaamis- ja innovointiyhteisöjen puitteissa perustettuja yrityksiä esiteltiin äskettäin, kun ensimmäiset EIT: n yrittäjyyspalkinnot jaettiin (IP/12/160).

Eurydice

Eurydice-verkosto tarjoaa tietoja ja analyysejä Euroopan maiden koulutusjärjestelmistä ja -politiikoista. Verkostoon kuuluu 37 kansallista yksikköä kaikissa 33 maassa, jotka osallistuvat EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaan (EU-maat, Islanti, Kroatia, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Turkki). Verkostoa koordinoi ja hallinnoi koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto, joka laatii verkoston tutkimukset ja tuottaa erilaisia online-resursseja.

Lisätietoja:

Raportti kokonaisuudessaan englanniksi:

Entrepreneurship Education at School in Europe.

Euroopan komissio: koulutussivusto (englanniksi)

Liite

  • Kuvio 1.2: Kansalliset/alueelliset strategiat ja aloitteet yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi osana yleistä koulutusta (ISCED 1-3), 2011/12

  • Kuvio 2.3: Ylemmän perusasteen oppiaineet, joihin sisältyy yrittäjyyskasvatusta
    (ISCED 2), 2011/12

Yrittäjyys

Talous, liiketoiminnan opinnot ja ammatinvalinnanohjaus

Yhteiskuntatieteet

Matematiikka, luonnontieteet, tekniikka, tieto- ja viestintätekniikka

Taide ja musiikki

Valinnaisaine

Kaikille pakollinen aine

Lähde: Eurydice.

Maakohtainen huomautus

Yhdistynyt kuningaskunta (UK-ENG): Yrittäjyyskasvatusta opetetaan osana oppiainekokonaisuutta ”Personal, Social and Health and Economic Education”. Koulujen ei ole pakko ottaa tätä kokonaisuutta opetusohjelmaansa, mutta sitä opetetaan useimmissa kouluissa ja näissä kouluissa oppilaiden on osallistuttava opetukseen.

  • Kuvio 3.3: Ohjeiden ja opetusmateriaalien tarjoaminen yrittäjyyskasvatuksen opettamista varten, 2011/12

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) ; Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Wim Vansteenkiste, viestintä ja julkaisut, Eurydice (+32 2 299 5058)

Ania Bourgeois, raportin kirjoittaja, Eurydice (+32 2 296 45 31)

1 :

() http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:fi:PDF.

2 :

() http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm.


Side Bar