Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Ettevõtlusharidus tõusuteel

Brüssel, 13. aprill 2012 – Euroopa Komisjoni avaldatud uuest aruandest selgub, et suuremas osas Euroopa riikidest edendatakse ettevõtlusharidust üha rohkem. Kaheksa riiki (Taani, Eesti, Leedu, Madalmaad, Rootsi, Norra, Wales ja Belgia flaamikeelne kogukond) on algatanud ettevõtlushariduse edendamiseks eristrateegiad, samas kui 13 riigis (Austria, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Soome, Kreeka, Ungari, Island, Liechtenstein, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja Türgi) on ettevõtlusharidus hõlmatud riiklike strateegiatega elukestva õppe, noorsoo või majanduskasvu valdkonnas. Pool Euroopa riikidest tegeleb haridusreformidega, mis näevad ette ettevõtlushariduse tugevdamist. Aruanne, mis kannab pealkirja „Ettevõtlusharidus Euroopa koolides”, annab ülevaate 31 Euroopa riigi ja viie piirkonna kohta.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou ütles: „Ettevõtlusharidus on edasise majanduskasvu edasiviivaks jõuks ja aitab meil tulevasi ettevõtjaid inspireerida. Kui Euroopa soovib konkurentsis püsida, peab ta investeerima oma inimestesse ja nende oskustesse ning nende võimesse kohaneda ja uuendusi luua. See tähendab, et meil Euroopas tuleb suhtumist julgelt muuta ettevõtliku hoiaku suunas ning esimese sammuna tuleks ettevõtlusvaimu juurutada juba haridusetee alguses.”

Aruandest ilmneb, et ettevõtlusharidust tunnustatakse selgesõnaliselt kahe kolmandiku uuritud riikide alghariduse õppekavades. Kuigi ettevõtlust ei õpetata algkoolis eraldi õppeainena, on pool riikidest määratlenud õpitulemused, mis seostuvad ettevõtlikkusega ning selliste oskustega nagu algatusvõime, riskivalmidus ja loovus.

Põhihariduse ülemise astme ja keskhariduse andmisel integreerivad pooled riikidest ettevõtluse selliste kohustuslike ainete hulka nagu majandus- ja ühiskonnaõpetus. Kahes riigis (Leedu ja Rumeenia) õpetatakse ettevõtlust eraldi kohustusliku ainena. Praktilised ettevõtlusoskused on täpsustatud neljas riigis (Leedu, Rumeenia, Liechtenstein ja Norra).

Aruandest selgub, et tosinkond riiki toetab selliseid ettevõtlusharidusega seotud algatusi nagu tihedam koostöö hariduse ja ettevõtluse valdkonnas ning tudengite juhitavate väikeettevõtete asutamine. Selle valdkonna õpetajate koolitamine on siiski võimalik üksnes Belgia flaamikeelses kogukonnas, Bulgaarias ja Madalmaades. Üksnes kolmandikus Euroopa riikidest on olemas üldsuunised ja õppematerjal ettevõtluse õpetamiseks.

Taustteave

Euroopa Liit edendab ettevõtlust kui konkurentsivõime põhitegurit ning rõhutab, kui oluline on tugevdada Euroopa ettevõtluskultuuri ning toetada õiget suhtumist ja ettevõtlusega seotud oskuste omandamist.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2006. aasta soovituses võtmepädevuste kohta elukestvas õppes1 on ettevõtlust nimetatud üheks kaheksast võtmepädevusest.

Vajadust parandada kodanike ettevõtlusvaimu ja innovatsioonisuutlikkust rõhutati ka tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” kolmes juhtalgatuses: „Innovatiivne liit”, „Noorte liikuvus” ja „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava”.

Loovuse ja innovatsiooni ning sealhulgas ettevõtluse tugevdamine kõikidel hariduse ja koolituse tasanditel on eesmärgina sõnastatud strateegilises raamistikus üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal2 (ET 2020).

Selle raames moodustas komisjon 2011. aasta novembris ettevõtlushariduse töörühma. Rühm koosneb 24 riigist pärit ekspertidest ning samuti ettevõtete ja liitude esindajatest. Selle eesmärk on aidata kaasa liikmesriikide jõupingutustele ettevõtlushariduse andmisel ning juhtida komisjoni tööd ettevõtlushariduse edendamisel. Töörühm koostab ettevõtlushariduse tegevuspõhimõtete käsiraamatu enne 2013. aasta lõppu.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) pöörab ettevõtlusele tõsist tähelepanu ja soovib parandada järgmise põlvkonna noorte ettevõtjate teadmisi. Samuti julgustab ja toetab ta üksikisikuid ja ettevõtteid uuenduslike ideede väljatöötamisel ja nende turustamisel. Esimesi EIT teadmis- ja innovaatikakogukondades loodud idufirmasid esitleti hiljuti esimese EIT ettevõtlusauhinna raames (IP/12/160).

Eurydice

Teabevõrk Eurydice Network pakub teavet ja analüüse Euroopa haridussüsteemide ja -poliitika kohta. Kõnealuses võrgustikus on 37 riiklikku üksust 33-st Euroopa Liidu elukestva õppe programmis osalevast riigist (ELi liikmesriigid, Horvaatia, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits ja Türgi). Teabevõrgu tegevust kooskõlastab ja haldab Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus, mis koostab uuringuid ja pakub internetis tervet hulka allikmaterjale.

Lisateave:

Aruande täielik tekst inglise keeles

Entrepreneurship Education at School in Europe.

Euroopa Komisjon: Education and training

Lisa

  • Joonis 1.2. Riiklikud/piirkondlikud strateegiad ja algatused ettevõtlushariduse integreerimiseks üldharidusse (ISCED 1-3), 2011/12

  • Joonis 2.3. Õppeained, mis hõlmavad ettevõtlust põhihariduse ülemises astmes
    (ISCED 2), 2011/12

Ettevõtlus

Majandus-, äri- ja karjääriõpetus

Ühiskonnaõpetus

Matemaatika, loodusained, tehnoloogia, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Kunsti- ja muusikaõpetus

Mitte-kohustuslikud/ valikained

Kõigile kohustuslikud

Allikas: Eurydice.

Riigipõhine märkus:

Ühendkuningriik (Inglismaa): Ettevõtlusharidust antakse osana õppeprogrammist, mis hõlmab isiklikku, ühiskonna-, tervishoiu- ja majandusalast haridust. Koolidel ei ole kohustust seda ainet õppeprogrammi lisada, kuid sellegipoolest õpetatakse seda enamikus koolides ja see on seega õpilastele kohustuslik.

  • Joonis 3.3. Üldsuuniste ja ettevõtlusalaste õppematerjalide olemasolu, 2011/12

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) ; Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Wim Vansteenkiste, Teabevahetus ja väljaanded, Eurydice (+32 2 299 5058)

Ania Bourgeois, autor, Eurydice (+32 2 296 45 31)

1 :

() http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:et:PDF

2 :

() http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm


Side Bar