Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Výchova k podnikání je na vzestupu

Brusel 13. dubna 2012 – Podpoře vzdělávání v oblasti podnikání se ve většině evropských zemí dostává stále větší pozornosti, jak uvádí Evropská komise ve své nové zprávě. Konkrétní strategie na podporu podnikatelského vzdělávání zavedlo osm zemí (Dánsko, Estonsko, Litva, Nizozemsko, Švédsko, Norsko, Wales a vlámská část Belgie) a třináct dalších (Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Řecko, Maďarsko, Island, Lichtenštejnsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Turecko) tuto oblast začlenilo do svých stávajících strategií celoživotního učení, strategií pro mládež či pro růst. Do procesu reforem v oblasti vzdělávání, které zahrnují i posílení odborné přípravy budoucích podnikatelů, je zapojena polovina evropských zemí. Průzkumu, ze kterého vychází zpráva nazvaná „Vzdělávání v oblasti podnikání na školách v Evropě“, se zúčastnilo celkem 31 evropských zemí a 5 regionů.

Komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou uvedla: „Výchova k podnikatelskému myšlení a jednání je motorem budoucího růstu, pomáhá inspirovat budoucí podnikatele. Chce-li Evropa zůstat konkurenceschopná, musí investovat do svých lidí, do jejich dovedností, do jejich schopnosti přizpůsobit se a jejich inovačních schopností. To znamená, že musíme podnítit skutečnou změnu způsobu myšlení Evropanů, tak aby byli více otevření podnikání a osvojili si podnikatelského ducha. A s tím je třeba začít již od útlého věku.“

Ve zprávě se uvádí, že ve dvou třetinách zemí, které se průzkumu zúčastnily, má výchova k podnikání své jasně vymezené místo v učebních plánech základních škol. Podnikatelské myšlení a jednání sice není na základních školách náplní samostatného předmětu, ale v polovině zemí se školy snaží žákům zprostředkovat dovednosti, které s těmi podnikatelskými souvisí, jako je např. smysl pro aktivní jednání, riskování a kreativita.

Na středních školách v polovině zemí je rozvoj podnikatelských dovedností součástí povinných předmětů jako ekonomie a sociální vědy. Ve dvou zemích (v Litvě a Rumunsku) je podnikání vyučováno jako samostatný povinný předmět. K jasnému vymezení praktických podnikatelských dovedností přistoupili ve čtyřech zemích (v Litvě, Rumunsku, Lichtenštejnsku a Norsku).

Ze zprávy vyplývá, že dvanáct zemí podporuje iniciativy týkající se podnikatelského vzdělávání, jako je rozvoj užší spolupráce mezi školským a podnikatelským sektorem a zakládání malých firem řízených studenty. Odborná příprava učitelů zaměřená na tuto konkrétní oblast však existuje pouze ve vlámské části Belgie, v Bulharsku a v Nizozemsku. Pouze ve třetině evropských zemí jsou k dispozici jednotné univerzální pokyny a materiály pro výuku podnikatelských dovedností.

Souvislosti

Evropská unie podporuje podnikavost jako klíčový faktor konkurenceschopnosti. Tím, že se zasazuje o širší přijetí podnikatelského způsobu myšlení a rozvoj podnikatelských dovedností, upozornila na to, jak je důležité pozvednout evropskou podnikatelskou kulturu.

V doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní učení z roku 2006 je podnikavost označena za jednu z klíčových schopností1.

Potřebu zlepšit podnikatelské a inovační schopnosti občanů zdůrazňují i tři ze stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 pro zaměstnanost a růst: „Unie inovací“, „Mládež v pohybu“ a „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“.

Zlepšení kreativity a inovací, včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy je i jedním z dlouhodobých úkolů strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy „ET 2020“ 2.

Komise v této souvislosti zřídila v listopadu 2011 pracovní skupinu pro podnikatelské vzdělávání. Tuto skupinu tvoří odborníci z 24 zemí a zástupci podnikatelského sektoru a odborů. Jejím cílem je podpořit úsilí členských států při zavádění příslušných opatření v této oblasti a pomáhat Komisi při propagaci podnikatelského vzdělávání. Do konce roku 2013 skupina vypracuje strategickou příručku pro podnikatelské vzdělávání.

Evropský inovační a technologický institut

Evropský inovační a technologický institut (EIT) klade na podnikavost velký důraz a dává si za cíl vychovat příští generaci mladých podnikatelů. Podporuje rovněž jednotlivce a společnosti při vyvíjení inovačních koncepcí a uplatňování těchto koncepcí na trhu. První začínající společnosti založené v rámci znalostních a inovačních společenství EIT byly nedávno představeny na prvním slavnostním vyhlášení vítězů podnikatelských cen EIT (IP/12/160).

Eurydice

Síť Eurydice poskytuje informace o evropských vzdělávacích systémech a politikách a jejich analýzy. Skládá se z 37 národních jednotek ve všech 33 zemích, které jsou zapojeny do programu celoživotního učení EU (členské státy EU, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko). Tuto síť koordinuje a řídí Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, která vypracovává studie a poskytuje řadu různých zdrojů online.

Další informace:

Celý text zprávy naleznete v angličtině zde:

Entrepreneurship Education at School in Europe.

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Příloha

  • Obrázek 1.2: Národní/regionální strategie a iniciativy pro začlenění podnikatelského vzdělávání jako součásti obecného vzdělávání (ISCED 1-3), 2011/12

  • Obrázek 2.3: Školní předměty, které na druhém stupni všeobecného základního vzdělávání zahrnují výuku podnikatelských dovedností
    (ISCED 2), 2011/12

Podnikání

Ekonomie, podniková ekonomika a profesní vzdělávání

Sociální vědy

Matematika, přírodní vědy, technika, IT

Umění a hudba

Nepovinné/volitelné předměty

Předměty povinné pro všechny

Zdroj: Eurydice.

Poznámka

Spojené království (UK-ENG): Výuka podnikatelských dovedností probíhá v rámci předmětu PSHE (Personal, Social and Health and Economic Education). Školy tento předmět nemusí mít povinně zahrnutý ve svém učebním plánu, je však vyučován na většině škol a pro žáky je pak povinný.

  • Obrázek 3.3: Existence jednotných univerzálních pokynů a materiálů pro výuku podnikatelských dovedností, 2011/12

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Dina Avraam (+32 22959667)

Wim Vansteenkiste, Communication & Publications, Eurydice (+32 22995058)

Ania Bourgeois, autor, Eurydice (+32 22964531)

1 :

) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:cs:PDF

2 :

) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm


Side Bar