Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Обучението по предприемачество набира скорост

Брюксел, 13 април 2012 г. — повечето европейски държави все по-активно насърчават обучението по предприемачество, както става ясно от публикувания нов доклад на Европейската комисия. В осем държави (Дания, Естония, Литва, Нидерландия, Швеция, Норвегия, Обединеното кралство — Уелс, и Белгия — фламандската част) са в ход специални стратегии за насърчаване на обучението по предприемачество, а в други 13 държави (Австрия, България, Гърция, Исландия, Испания, Лихтенщайн, Полша, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Финландия и Чешката република) този вид обучение е включен в националните стратегии, насочени към ученето през целия живот, младежта и растежа. Половината европейски държави провеждат образователни реформи, включващи разширяване на обучението по предприемачество. Общо 31 европейски държави и 5 региона попаднаха във фокуса на доклада, озаглавен „Обучение по предприемачество в училищата в Европа“.

Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, заяви: „Обучението по предприемачество е стимул за растеж и извор на вдъхновение за бъдещите предприемачи. Ако Европа иска да остане конкурентоспособна, тя трябва да инвестира в гражданите си, в техните възможности да се приспособяват и да бъдат новатори. За тази цел ние трябва да съдействаме за реална промяна в нагласата в Европа към възприемане на предприемачески подход, а това започва с пробуждане на предприемаческия дух още от ранните етапи на обучение.“

Данните в доклада сочат, че обучението по предприемачество има ясно определено място в учебните планове в две трети от наблюдаваните държави. Макар предприемачеството да не се преподава като отделен предмет в началните училища, половината държави са си поставили учебни цели, свързани с възпитаване на предприемачески подход и усвояване на умения като инициативност, поемане на риск и творчески дух.

Половината от държавите са включили предприемачеството в учебния план за основното и средното образование в рамките на задължителни предмети като икономика и социални науки. В две държави (Литва и Румъния) предприемачеството се преподава като отделен задължителен предмет. Придобиването на конкретни предприемачески умения е формулирано като цел в четири държави (Литва, Румъния, Лихтенщайн и Норвегия).

Според доклада дванадесет държави подкрепят инициативи във връзка с обучението по предприемачество, например разгръщане на по-тясно сътрудничество между образованието и бизнеса и създаване на малки предприятия, ръководени от учащи се. Специална подготовка за преподавателите в тази област обаче се предлага само във фламандската част на Белгия, България и Нидерландия. Едва една трета от европейските държави предоставят централизирани насоки и учебни материали за обучението по предприемачество.

Контекст

Европейският съюз насърчава предприемачеството като основен фактор за конкурентоспособност и подчертава значимостта на европейската предприемаческа култура и нейното развиване чрез изграждането на правилна нагласа и предприемачески умения.

Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 2006 г. относно ключовите умения за учене през целия живот включва предприемачеството като едно от осемте ключови умения1.

Необходимостта от подобряване на предприемаческите и новаторските способности на гражданите беше изтъкната също така в три от водещите инициативи в рамките на „ЕВРОПА 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“: „Съюз за иновации“, „Младежта в движение“ и „Програма за нови умения и работни места“.

Разгръщането на творчеството и иновациите, включително предприемачеството, на всички равнища на образованието и обучението също представлява дългосрочна цел за стратегическата рамка за европейско сътрудничество „Образование и обучение 20202“.

Като част от този процес през 2011 г. Комисията създаде работна група по въпросите на обучението по предприемачество. Групата е съставена от експерти от 24 държави, както и от представители на бизнеса и синдикатите. Целта ѝ е да подпомага усилията на държавите членки за въвеждането на обучение по предприемачество и да направлява действията на Комисията за насърчаване на този вид обучение. Преди края на 2013 г. групата ще изготви насоки за провеждането на политики за обучение по предприемачество.

Европейски институт по иновации и технологии

Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) отдава голямо значение на предприемачеството и си поставя за цел да обучи следващото поколение млади предприемачи. Той също така насърчава и подкрепя лица и предприятия при разработването на новаторски идеи и пускането им на пазара. Първите предприятия, създадени в рамките на общностите на знанието и иновациите на ЕИТ, неотдавна бяха представени по време на първите награди на ЕИТ за предприемачество (IP/12/160).

Евридика

Мрежата „Евридика“ предоставя анализи и информация за европейските образователни системи и политики. Тя включва 37 национални структури, разположени в 33-те държави, участващи в програмата на ЕС за учене през целия живот (държавите — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Хърватия и Швейцария). Мрежата се координира и ръководи от Изпълнителната агенция на ЕС за образование, аудиовизия и култура, която изготвя проучвания и предоставя широк набор онлайн ресурси.

За повече информация:

Пълният текст на доклада на английски език може да намерите на: Обучение по предприемачество в училищата в Европа (Entrepreneurship Education at School in Europe).

Европейска комисия: Образование и обучение

Приложение

  • Фигура 1.2: Национални/регионални стратегии и инициативи за включване на обучението по предприемачество в общото образование (ISCED 1-3), 2011/12

  • Фигура 2.3: Предмети, включващи обучение по предприемачество в прогимназиалния етап на основното образование
    (ISCED 2), 2011/12

Предприемачество

Икономика, стопански науки и професионална ориентация

Социални науки

Математика, природни науки, технологии, ИКТ

Изкуства и музика

Незадължителни/избираеми модули

Задължителни за всички

Източник: Евридика.

Бележка за една от държавите:

Обединено кралство (UK-ENG): Предприемачеството се преподава като част от индивидуалните образователни планове и обучението по социални, здравни и икономически науки. Училищата не са задължени да преподават предмета, но в повечето от тях той се изучава и е задължителен за учениците.

  • Фигура 3.3: Предоставяне на централизирани насоки и материали за обучението по предприемачество, 2011/12

За контакти :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) ;

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Wim Vansteenkiste, Комуникация и публикации, Евридика (+32 2 299 5058)

Ania Bourgeois, автор, Евридика (+32 2 296 45 31)

1 :

() http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF

2 :

() http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm


Side Bar