Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: usmernenia na obmedzovanie zástavby pôdy

Brusel 12. apríla 2012 – Zástavba pôdy – pokrývanie pôdy nepriepustným materiálom – je jednou z hlavných príčin degradácie pôdy v EÚ. Zástavba pôdy sa často týka úrodnej poľnohospodárskej pôdy, ohrozuje biodiverzitu, zvyšuje riziko záplav a nedostatku vody a prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Nové usmernenia týkajúce sa najlepších postupov na obmedzovanie, zmierňovanie a kompenzovanie zástavby pôdy, ktoré dnes uverejnila Európska komisia, obsahujú súhrn príkladov politík, právnych predpisov, systémov financovania, nástrojov miestneho plánovania, informačných kampaní a mnohých ďalších najlepších postupov uplatňovaných v rámci EÚ. Usmernenia obsahujú výzvu na inteligentnejšie priestorové plánovanie a používanie priepustnejších materiálov na ochranu našej pôdy.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Strata pôdnych zdrojov v dôsledku urbanizácie a premeny našej krajiny je jednou z najzávažnejších environmentálnych výziev, ktorým čelí Európa. Je nevyhnutné, aby sa tento cenný zdroj začal okamžite využívať racionálnejším spôsobom s cieľom zaistiť jeho mnohé životne dôležité funkcie pre budúce generácie. Naše šance na udržateľnú budúcnosť si jednoducho nemôžeme zaliať do betónu.“

V celosvetovom meradle je Európa najurbanizovanejším svetadielom. Na uspokojenie ľudských potrieb je každoročne potrebných ďalších 1 000 km2 (plocha väčšia ako Berlín), z čoho veľký podiel skončí ako zastavaná plocha. Ak tento vývoj bude pokračovať rovnakým tempom, o sto rokov bude zmenená plocha porovnateľná s rozlohou Maďarska.

Pôda sa tvorí veľmi pomaly (na vytvorenie jedného centimetra sú potrebné celé storočia) a zástavba pôdy ju teda vážne poškodzuje a často vyúsťuje do jej trvalej straty. Preto hoci sa musí podporovať výstavba infraštruktúry na zvyšovanie hospodárskeho rastu, je potrebný účinnejší a zodpovednejší priestorový manažment.

Zástavba pôdy sa dá obmedziť prostredníctvom inteligentného priestorového plánovania a obmedzenia rozširovania výstavby. Namiesto toho sa dá využívať potenciál výstavby v rámci zastavaných oblastí, napríklad prostredníctvom obnovovania nevyužívaných priemyselných zón. Medzi opatrenia zmierňujúce vplyv zástavby patria používanie priepustných materiálov namiesto cementu alebo asfaltu, podpora „zelenej infraštruktúry“ a širšie používanie systémov zachytávania prírodnej vody. Ak sú opatrenia na nejakom konkrétnom mieste nedostatočné, môže sa zvážiť prijatie kompenzačných opatrení zlepšujúcich pôdne funkcie niekde inde.

Usmernenia Komisie podčiarkujú význam integrovaného prístupu k priestorovému plánovaniu. Účinnými sa ukázali aj špecifické regionálne prístupy a mobilizácia nevyužitých zdrojov na miestnej úrovni.

V súčasnosti sa dôkladne preskúmavajú existujúce politiky financovania výstavby infraštruktúry s cieľom znížiť dotácie, ktoré by mohli podnecovať neudržateľné zaberanie pôdy a jej zástavbu. Znižovanie podielu poplatkov súvisiacich s urbanizáciou v rozpočtoch miestnych samospráv môže takisto podporiť dlhodobé plánovanie.

Ďalšie kroky

Usmernenia budú predstavené a bude sa o nich diskutovať na Konferencii o rekultivácii a zástavbe pôdy, ktorú organizuje Komisia 10. a 11. mája 2012 v Bruseli. V priebehu roka budú sprístupnené v mnohých jazykoch. Usmernenia sú určené pre príslušné orgány na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj pre odborných pracovníkov, ktorí sa zaoberajú priestorovým plánovaním a obhospodarovaním pôdy. Okrem tohto sú určené na zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o neustálej degradácii pôdy.

Kontext

Zástavba pôdy je jednou z najväčších hrozieb pre pôdu, ktorej sa venuje Tematická stratégia na ochranu pôdy a sprievodný návrh rámcovej smernice o ochrane pôdy. Usmernenia vychádzajú z nedávno prijatého Plánu pre Európu efektívne využívajúcu zdroje, ktorý vydala Európska komisia 20. septembra 2011. V pláne sa navrhuje, aby do roku 2020 politiky EÚ zohľadňovali ich priamy a nepriamy vplyv na využívanie pôdy a aby miera zaberania pôdy (napr. strata poľnohospodárskej, poloprírodnej alebo prírodnej pôdy) zodpovedala cieľu dosiahnuť do roku 2050 nulové čisté zabratie pôdy.

Ďalšie informácie:

Usmernenia o najlepších postupoch na obmedzovanie, zmierňovanie alebo kompenzovanie zástavby pôdy:

http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing_guidelines.htm

Konferencia 10. – 11. mája 2012:

http://ec.europa.eu/environment/soil/conference_may2012.htm

Bezplatný obrazový spravodajský materiál o zástavbe pôdy: TVLINK.ORG

Pozri aj:

http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Robert Flies (+32 2 295 79 79)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar