Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията се допитва относно правилата за свързани в мрежа „интелигентни“ вещи — „интернет на нещата“

Брюксел, 12 април 2012 г. „Интернет на нещата“ (ИН): това е бъдещето, в което ежедневно употребявани вещи като телефони, автомобили, домакински уреди, дрехи и дори храни ще са свързани безжично към интернет чрез интелигентни чипове, така че да са в състояние да събират и обменят данни. Европейската комисия желае да установи каква рамка е необходима за оползотворяване на икономическия и социален потенциал на ИН, като същевременно се гарантира адекватно равнище на контрол върху устройствата за събиране, обработване и съхранение на данни. Съответната информация се отнася до моделите на поведение, местоположението и предпочитанията на потребителите. Комисията желае да се гарантира зачитането на правата на личността, във връзка с което започва обществена консултация, като кани за представяне на мнения до 12 юли 2012 г.

Днес средностатистическият човек притежава поне две вещи, свързани към интернет, и се очаква до 2015 г. този брой да нарасне на 7, а общият брой на безжично свързаните устройства в света — на 25 милиарда. До 2020 г. този общ брой може да се удвои на 50 милиарда. Това означава, че в бъдеще е възможно множество неща от ежедневието да бъдат обвързани помежду си. Например, ако университетски преподавател отмени сутрешна лекция поради заболяване, би могло настройката на будилниците и кафемашините на студентите автоматично да се промени, така че те да спят час повече. Ако лице в напреднала възраст забрави да глътне важно хапче, на близък член на семейството или дори на местен център за спешна помощ би могло да се изпрати съответно предупредително съобщение, така че някой да позвъни, за да провери дали всичко е наред.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия, отговаряща за Програмата в областта на цифровите технологии, заяви: „Интернет на нещата, при който вещи от ежедневието ще са в състояние да обработват и съхраняват данни, ще бъде следващата голяма крачка напред. Искам да спомогна за развитието на интернет на нещата, което да служи на нашите икономически и обществени цели, като същевременно се запази сигурността, неприкосновеността на личния живот и зачитането на етичните ценности."

За оползотворяването на огромния икономически и обществен потенциал на интернет на нещата е необходима равнопоставеност на всички участници, така че те да могат да се конкурират при еднакви условия — без „разрешители“ и зависими потребители. За приемането му от обществото се налага определянето на етична и правна рамка, обезпечена технически и осигуряваща на хората контрол и сигурност. Чрез консултацията Европейската комисия се стреми да получи мнения във връзка с неприкосновеността на личния живот, безопасността и сигурността, сигурността на критичната инфраструктура за ИН, етиката, оперативната съвместимост и стандартите. Резултатите от консултацията ще бъдат отразени в препоръката на Европейската комисия относно ИН, която ще бъде представена до лятото на 2013 г. Подкрепата за интернет на нещата е приоритет в Програмата за цифрови технологии в Европа (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200).

Контекст

Днешният интернет осигурява достъп до информация, съдържаща се главно в уебсайтове, чрез множество крайни устройства като персонални компютри, „интелигентни“ телефони (смартфони) или телевизори. Благодарение на развитието в бъдеще ще стане възможен достъпа до информация относно физическата среда чрез свързани предмети, способни да осезават своето обкръжение и да обменят данни чрез „интелигентни“ чипове за радиочестотна идентификация (RFID), със или без намеса на човека.

Съществуват безбройни примери за това развитие към свързване на устройства в мрежа: например даден автомобил може да съобщава за състоянието на своите различни подсистеми с оглед на дистанционна диагностика и поддръжка чрез вградени датчици, способни да комуникират; хора, които са в движение, могат да получават чрез своя смартфон предавана от сензори в жилището им информация относно състоянието на обекти в него — врати, капаци на прозорци или дори за съдържанието на хладилника; автомобилът може да определи подходящ маршрут за избягване на евентуално задръстване; устройства за лична употреба могат да предават на централна служба данни за текущото здравно състояние на пациенти, за които се полагат грижи от разстояние.

Настоящата обществена консултация ще послужи за изготвяне на нова препоръка относно ИН. Тази препоръка ще доразвива Съобщението на Комисията относно интернет на предметите, публикувано през 2009 г. (вж. IP/09/952), в което бяха определени 14 направления на действие, за да се даде възможност на Европа да разработи такива технологии и системи за интернет на нещата, които са съвместими с нейни основни ценности, като например защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни.

Полезни интернет връзки

Документът за обществената консултация

2009 Съобщение от 2009 г. относно интернет на нещата

Видеоклипове относно интернет на нещата

Радиочестотна идентификация (RFID) и интернет на нещата

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии

Уебсайт на Нели Крус

Нели Крус в Twitter

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar