Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen vill att det ska bli lättare att omregistrera bilen i ett annat EU-land

Bryssel den 4 april 2012 – Varje år måste privatpersoner och företag i EU flytta omkring 3,5 miljoner fordon till andra EU-länder och få dem registrerade enligt den lagstiftning som gäller där. Det som borde vara en enkel procedur på dagens inre marknad visar sig dock vara krångligt och tidsödande på grund av de olika reglerna och de motstridiga kraven. I genomsnitt tar det fem veckor och kostar uppskattningsvis 400 euro att få en ny registrering. Det här är också ett allvarligt hinder för den fria rörligheten för varor, tjänster och arbetstagare och motverkar därför tillväxten och sysselsättningen i EU. Därför tar EU-kommissionen i dag krafttag för att minska denna onödiga administrativa börda. Det förslag som kommissionens vice ordförande Antonio Tajani presenterar i dag kan leda till väsentliga förenklingar och spara minst 1,5 miljarder euro om året för företag, privatpersoner och registreringsmyndigheter.

Förslaget är enkelt och inriktad på konkreta problem. Enligt förslaget ska det inte alltid vara obligatoriskt att omregistrera bilen, t.ex. för dem som arbetar i ett annat EU-land än det de bor i och kör en firmabil som är registrerad på arbetsgivaren. Dessutom kommer formkraven i allmänhet för att omregistrera bilar i EU att förenklas kraftigt, t.ex. när man flyttar från ett EU-land till ett annat eller köper en begagnad bil från ett annat EU-land. Det ska också bli omöjligt att registrera en stulen bil i ett annat EU-land. Biluthyrningsföretag kommer att spara mycket pengar, eftersom de kommer att kunna flytta bilar till andra EU-länder under semestern utan att behöva omregistrera dem. Det är goda nyheter för turisterna, eftersom förslaget sannolikt leder till billigare hyrbilar om det antas.

– Med dagens förslag vill kommissionen göra det så lätt som möjligt för privatpersoner och företag att flytta och registrera bilar inom EU, säger kommissionens ordförande José Manuel Durão Barroso. Enklare regler för registrering av bilar i andra EU-länder och minskat krångel kommer att ta oss ett steg närmare en väl fungerande inre marknad, vår drivkraft för tillväxt och sysselsättning.

– Det är oacceptabelt att EU:s invånare och företag efter tjugo år med den inre marknaden fortfarande ställs inför så mycket krångel, säger Antonio Tajani, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för näringsliv och företagande. Genom förslaget avskaffas många formkrav vid bilregistrering och tidsödande förfaranden. Det innebär stora besparingar för biluthyrningsfirmor. Hela ekonomin tjänar på det, särskilt turistindustrin.

Registrering av motorfordon som kommer från ett annat EU-land

Formkraven vid omregistrering av en bil i ett annat EU-land minskar drastiskt

Förslaget innebär en förbättring för dem som tillbringar en del av året i ett annat EU-land, eftersom de i dag ofta är skyldiga att omregistrera sitt fordon. Förslaget bygger på principen att en bil ska vara registrerad i det EU-land där ägaren bor, och att inga andra EU-länder får kräva att ägaren registrerar bilen där i stället, även om ägaren tillbringar en längre tid där.

Om Europaparlamentet och rådet antar förslaget kommer det att innebära att

  • människor som tillbringar en del av året i en semesterbostad i ett annat EU-land inte behöver omregistrera sin bil där,

  • människor som flyttar permanent till ett annat EU-land har sex månader på sig att omregistrera sin bil där,

  • människor som köper eller säljer en begagnad bil i ett annat EU-land inte ställs inför ytterligare kontroller eller administrativa problem,

  • människor som arbetar i ett annat EU-land och använder en bil som är registrerad av deras arbetsgivare där inte längre måste registrera bilen i sitt hemland,

  • biluthyrningsföretag kan överföra bilar till ett annat EU-land under semester­perioderna utan att omregistrera dem (och t.ex. ha samma bilar vid havet under sommaren och i Alperna under vintern), något som borde sänka kostnaderna för hyrbilar,

  • samma princip gäller för företag, dvs. att deras personbilar, lastbilar eller bussar ska registreras i det land där de har sitt huvudkontor, och andra EU-länder måste godta det,

  • registreringsmyndigheterna samarbetar mer med varandra så att det blir lättare att spåra stulna bilar och omöjligt att registrera en stulen bil i ett annat EU-land,

  • många kontroller avskaffas helt, så att myndigheterna i stället hämtar alla uppgifter om bilen de behöver från sina motsvarigheter i det land där bilen redan är registrerad.

Bakgrund

I 2010 års rapport om EU-medborgarskapet Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter1 (IP/10/1390, MEMO/10/525) konstaterade kommissionen att problem med registrering av bilar var ett av största hindren för medborgarna att utöva sina rättigheter enligt EU-lagstiftningen i vardagslivet. En av de 25 åtgärder som kommissionen tillkännagav var därför att förenkla förfarandena och villkoren för registrering av bilar som är registrerade i ett annat EU-land.

De 651 privatpersoner och 151 företag som svarade på samrådet 2011 tog upp följande problem:

Registreringsproblem drabbar privatpersoner och företag. Långdragna förfaranden (77,8 % av privatpersonerna och 83,1 % av företagen) och merkostnader (86,5 % av privatpersonerna och 81,4 % av företagen) utpekas som de allvarligaste följderna, och 50,8 % av företagen avskräcks från att flytta bilar mellan EU-länderna. Av företagen anser 55,9 % att deras produktivitet påverkas allvarligt, och 64,4 % att också deras tillväxt påverkas. Slutligen uppger 23,7 % av privatpersonerna och 28,8 % av företagen att de i slutändan inte kunde registrera ett fordon i det aktuella EU-landet.

Vad händer nu?

Europaparlamentet och rådet kommer nu att diskutera förslaget. Om de godkänner det får EU-länderna ett år på sig att förbereda de nya rutinerna, bl.a. ta fram program för elektroniskt datautbyte.

Kommissionen kommer senare i år att förtydliga de EU-regler om bilregistrering och trafikskatter som EU-länderna ska följa. Kommissionen kommer att lägga fram rekommendationer om förbättringar av den inre marknaden, bl.a. för att undvika dubbelbeskattning av bilar när människor flyttar från ett EU-land till ett annat och för att undanröja hinder för biluthyrning mellan EU-länderna.

Mer information: MEMO/12/242

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03

1 :

KOM(2010) 603, 27.10.2010.


Side Bar