Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija iestājas pret nevajadzīgu slogu, reģistrējot transportlīdzekli citā dalībvalstī

Briselē, 2012. gada 4. aprīlī. Katru gadu ES pilsoņiem un uzņēmumiem uz citu dalībvalsti jāpārvieto aptuveni 3,5 miljoni transportlīdzekļu un tie jāreģistrē atbilstoši valsts tiesību aktiem. Tomēr vienkāršas reģistrācijas procedūras vietā 21. gadsimta vienotajā tirgū noteikumu dažādības un pretrunīgu prasību dēļ tā izvēršas par sarežģītu un laikietilpīgu administratīvu procedūru. Procedūra aizņem vidēji 5 nedēļas un izmaksā iedzīvotājiem un uzņēmumiem aptuveni 400 eiro. Turklāt minētās problēmas rada arī nopietnus šķēršļus preču un pakalpojumu brīvai apritei un traucē darba ņēmēju brīvu pārvietošnos, tādējādi kavējot izaugsmi un jaunu darba vietu veidošanu Eiropā. Tādēļ šodien Eiropas Komisija rīkojas, lai būtiski samazinātu šo nevajadzīgo administratīvo slogu. Priekšlikumā, ar ko šodien iepazīstināja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni, paredzēts panākt ievērojamu administratīvu vienkāršošanu, ietaupot uzņēmumiem, iedzīvotājiem un reģistrācijas iestādēm kopā vismaz 1,5 miljardus eiro gadā.

Priekšlikums ir tiešs, un ar tā palīdzību plānots risināt konkrētas problēmas. Citā ES valstī reģistrēta transportlīdzekļa pārreģistrācija tiks ierobežota, piemēram, citā ES valstī strādājošajiem, kas lieto darba devēja reģistrētu transportlīdzekli, tas nebūs jāpārreģistrē. Kopumā automašīnu, autofurgonu, autobusu un kravas automobiļu pārreģistrēšanas administratīvās formalitātes Eiropas Savienībā tiks būtiski vienkāršotas, piemēram, pārceļoties dzīvot no vienas ES valsts uz citu un pērkot lietotu automašīnu no citas ES valsts. Tāpat arī nebūs iespējams citā ES valstī reģistrēt zagtu transportlīdzekli. Autonomas uzņēmumi varēs būtiski ietaupīt līdzekļus, brīvdienu periodos pārvedot automašīnas uz citu ES valsti bez pārreģistrācijas. Tās ir labas ziņas tūristiem, jo gaidāms, ka pēc šīsdienas priekšlikuma pieņemšanas nomāt automašīnu kļūs lētāk.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu sacīja: "Ar šīsdienas priekšlikumu Komisija vēlas maksimāli atvieglot iedzīvotājiem un uzņēmumiem pārrobežu pārvietošanos un transportlīdzekļu reģistrāciju Eiropas Savienībā. Būtiski vienkāršoti noteikumi attiecībā uz transportlīdzekļu pārrobežu reģistrāciju un ievērojami samazināts administratīvais slogs būs solis tuvāk netraucētai vienotā tirgus darbībai, kas ir mūsu izaugsmes un jaunu darba vietu izveides dzinējspēks."

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni, kura atbildības joma ir rūpniecība un uzņēmējdarbība, sacīja: "20 gadus pēc iekšējā tirgus stāšanās spēkā ir nepieņemami, ka iedzīvotāji un uzņēmumi aizvien vēl saskaras ar tik daudziem šķēršļiem. Mūsu priekšlikums pieliek punktu neskaitāmajām transportlīdzekļa reģistrēšanas formalitātēm un laikietilpīgajām procedūrām. Tas nozīmē būtiskus ietaupījumus autonomas uzņēmumiem. Ieguvēja būs gan ekonomika kopumā, gan īpaši tūrisma nozare."

Citas ES valsts transportlīdzekļu reģistrācija

Ar transportlīdzekļa pārreģistrāciju citā ES valstī saistītās formalitātes tiks ievērojami samazinātas

Šīsdienas priekšlikums nozīmē uzlabojumu personām, kas daļu gada pavada citā ES valstī un kas patlaban bieži vien saskaras ar prasību pārreģistrēt savu transportlīdzekli. Priekšlikumā ierosināts princips, ka transportlīdzeklis būtu jāreģistrē tajā ES valstī, kurā dzīvo tā īpašnieks, un ka visas pārējās dalībvalstis nevar likt īpašniekam transportlīdzekli pārreģistrēt citā valstī, pat ja viņš tur uzturas ilgu laika periodu.

Kad priekšlikumu pieņems Eiropas Parlamentā un Padomē, tas nozīmēs, ka

  • iedzīvotājiem, kas daļu gada pavada brīvdienu mājoklī citā ES valstī, nevajadzēs tur pārreģistrēt savu automašīnu;

  • iedzīvotājiem, kas pārceļas uz pastāvīgu dzīvi citā ES valstī, būs 6 mēneši laika, lai pārreģistrētu tur savu automašīnu;

  • iedzīvotāji, kas pērk vai pārdod lietotas automašīnas citā ES valstī, nesaskarsies ar papildu tehniskajām pārbaudēm un administratīvām problēmām;

  • citā ES valstī strādājošajiem, kas lieto tur darba devēja reģistrētu transportlīdzekli, tas nebūs jāreģistrē savā mītnes zemē;

  • autonomas uzņēmumi varēs brīvdienu periodos pārvest automašīnas uz citu ES valsti bez pārreģistrācijas (piemēram, izmantot vienas un tās pašas automašīnas pie jūras vasarā un Alpos ziemā), tādējādi samazinot autonomas cenas;

  • tādi paši principi attiecas arī uz uzņēmumiem: automašīnas, autobusi, autofurgoni un kravas automobiļi būtu jāreģistrē tajā ES valstī, kur atrodas uzņēmuma galvenā mītne, un pārējām ES valstīm tas jāpieņem;

  • reģistrācijas iestādes arvien ciešāk savstarpēji sadarbosies, atvieglojot zagta transportlīdzekļa izsekošanu. Reģistrēt zagtu transportlīdzekli citā ES valstī nebūs iespējams;

  • daudzas pārbaudes tiks atceltas pavisam, un iestādes saņems nepieciešamo tehnisko informāciju par automašīnu tieši no tās valsts kolēģiem, kurā transportlīdzeklis jau reģistrēts.

Priekšvēsture

2010. gada ziņojumā par ES pilsonību "Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai"1 (IP/10/1390, MEMO/10/525), Komisija kā vienu no galvenajiem šķēršļiem, ar ko, ikdienā īstenojot savas tiesības atbilstoši ES tiesību aktiem, saskaras iedzīvotāji, identificēja problēmas saistībā ar automašīnu reģistrāciju, un turpmāk šādu šķēršļu novēršanai paredzēto konkrēto 25 pasākumu ietvaros paziņoja par citā dalībvalstī reģistrēta transportlīdzekļa pārreģistrācijas un citu formalitāšu vienkāršošanu.

651 iedzīvotājs un 151 uzņēmums, kas 2011. gadā piedalījās sabiedriskajā apspriešanā, norādīja uz šādām problēmām:

problēmas ar reģistrāciju negatīvi ietekmē gan iedzīvotājus, gan uzņēmumus. Kā galveno ietekmi iedzīvotāji un uzņēmumi norādīja laikietilpīgas procedūras (pēc 77,8 % iedzīvotāju un 83,1 % uzņēmumu domām) un papildu izmaksas (pēc 88,5 % iedzīvotāju un 81,4 % uzņēmumu domām), pie tam 50,8 % uzņēmumu izvairās pārvietot savu transportlīdzekli uz citu ES dalībvalsti. Tādēļ 55,9 % no aptaujātajiem uzņēmumiem atzina, ka tas būtiski ietekmē ražīgumu. 64,4 % – ka tas ietekmē arī izaugsmi. Visbeidzot 23,7 % iedzīvotāju un 28,8 % uzņēmumu norādīja, ka beigās viņi nav varējuši reģistrēt transportlīdzekli attiecīgajā dalībvalstī.

Turpmākā rīcība

Patlaban priekšlikumu izskata Eiropas Parlaments un Padome. Pēc tā pieņemšanas dalībvalstīm būs gads laika, lai sagatavotos jaunajām procedūrām, piemēram, datu apmaiņas programmatūra, u. c.

Šī gada gaitā Komisija nāks klajā ar iniciatīvu precizēt ES tiesību aktus, kas dalībvalstīm jāievēro, piemērojot transportlīdzekļa reģistrācijas vai transporta nodevas. Komisija izstrādās ieteikumus vienotā tirgus uzlabošanai, jo īpaši lai izvairītos no transportlīdzekļa dubultas aplikšanas ar nodokļiem, iedzīvotājiem pārvietojoties no vienas dalībvalsts uz citu, kā arī lai likvidētu šķēršļus pārrobežu autonomai.

Plašāka informācija pieejama MEMO/12/242

Kontakpersonas:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03

1 :

COM(2010)603, 27.10.2010.


Side Bar