Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija gerokai sumažina automobilio registracijos kitoje valstybėje narėje naštą

2012 m. balandžio 4 d., Briuselis. ES piliečiai ir bendrovės kasmet į kitą valstybę narę atsigabena apie 3,5 mln. transporto priemonių ir privalo pasirūpinti, kad jos būtų įregistruotos pagal nacionalinius teisės aktus. Tačiau tai, kas XXI a. bendrojoje rinkoje turėtų būti paprasta registracijos procedūra, dėl skirtingų taisyklių ir įvairių prieštaringų reikalavimų tebėra sudėtinga ir ilgai trunkanti administracinė procedūra. Ji užtrunka vidutiniškai penkias savaites, o išlaidos apytikriai sudaro 400 eurų piliečiams ir įmonėms. Be to, šios problemos taip pat yra didelė kliūtis laisvam prekių, paslaugų ir darbuotojų judėjimui, taigi ir augimui bei darbo vietų kūrimui Europoje. Todėl Europos Komisija imasi veiksmų radikaliai sumažinti šią administracinę naštą. Pirmininko pavaduotojo Antonio Tajani pateiktas pasiūlymas lemtų labai didelį administracinį supaprastinimą, dėl kurio įmonės, piliečiai ir registravimą atliekančios institucijos bendrai sutaupytų ne mažiau kaip 1,500 mlrd. EUR per metus.

Pasiūlymas yra aiškus ir juo sprendžiami labai konkretūs klausimai. Atvejų, kuomet perregistruojamos iš kitos ES šalies atvykusios transporto priemonės, skaičius bus sumažintas, pavyzdžiui, kitoje ES šalyje dirbantys piliečiai, besinaudojantys jų darbdavio įregistruota transporto priemone, neprivalės jos perregistruoti. Apskritai bus žymiai supaprastinti automobilių, vanų, autobusų ir sunkvežimių perregistravimo ES administraciniai formalumai, pavyzdžiui, persikeliant gyventi iš vienos ES šalies į kitą ar perkant naudotą automobilį iš kitos ES šalies. Be to, pasidarys neįmanoma kitoje ES šalyje įregistruoti pavogtą automobilį. Daug sutaupys automobilių nuomos bendrovės, nes atostogų laikotarpiais jos galės naudoti automobilius kitoje ES šalyje, jų neperregistruodamos. Tai gera naujiena turistams, nes tikimasi, kad patvirtinus šiandienos pasiūlymą automobilių nuoma atpigs.

Europos Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso pasakė: „Šiandieniniu pasiūlymu Komisija siekia, kad piliečiams ir bendrovėms būtų kuo paprasčiau gabenti automobilius iš vienos Europos Sąjungos šalies į kitą ir ten juos registruoti. Gerokai supaprastinę iš kitos šalies atgabentų automobilių registracijos taisykles ir iš esmės sumažinę administracinę naštą, žengsime žingsnį link sklandaus bendrosios rinkos, kuri yra mūsų augimo ir darbo vietų kūrimo variklis, veikimo“.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani pasakė: „Praėjus 20 metų nuo vidaus rinkos veikimo pradžios nepriimtina, kad tebėra tiek daug kliūčių piliečiams ir įmonėms. Mūsų pasiūlymu siekiama panaikinti daug automobilių registracijos formalumų ir ilgų procedūrų. Tai reiškia, jog automobilių nuomos bendrovės sutaupytų nemažai išlaidų. Tai bus naudinga visai ekonomikai, o visų pirma turizmo pramonei“.

Iš kitos ES šalies atgabentų variklinių transporto priemonių registracija

Radikaliai sumažės perregistravimo kitoje ES šalyje formalumų

Šiandien teikiamu pasiūlymu numatoma pagerinti asmenų, kurie tam tikrą laiką per metus praleidžia kitoje ES šalyje ir šiuo metu dažnai privalo perregistruoti savo transporto priemonę, padėtį. Pasiūlymu nustatomas principas, kad automobilis turėtų būti įregistruotas toje ES šalyje, kurioje jos savininkas gyvena, ir kad visos kitos valstybės narės negali reikalauti, kad jis registruotų automobilį jose, net jei automobilio savininkas ten praleidžia ilgesnį laiką.

Kai pasiūlymą priims Europos Parlamentas ir Taryba:

  • tam tikrą laiką per metus atostogų būste kitoje ES šalyje praleidžiantys piliečiai neturės perregistruoti ten savo automobilio;

  • išvykstantys nuolat gyventi kitoje ES šalyje žmonės turės per šešis mėnesius perregistruoti ten savo automobilį;kitoje ES šalyje naudotą automobilį perkantys ar parduodantys piliečiai nepatirs papildomų techninių patikrinimų ir administracinių problemų;kitoje ES šalyje dirbantys piliečiai, besinaudojantys jų darbdavio įregistruotu automobiliu, nebeprivalės jo įregistruoti savo gyvenamojoje šalyje;automobilių nuomos bendrovės atostogų laikotarpiais galės naudoti automobilius kitoje ES šalyje, jų neperregistruodamos (pvz., laikyti tuos pačius automobilius pajūryje vasarą, o Alpėse žiemą). Dėl to turėtų sumažėti automobilių nuomos kainos;

  • bendrovėms taikomas tas pats principas: automobiliai, autobusai, furgonai ir sunkvežimiai turėtų būti įregistruoti toje ES šalyje, kurioje įsteigta pagrindinė buveinė, ir kitos ES šalys turi tai pripažinti;

  • transporto priemones registruojančios institucijos vis labiau tarpusavyje bendradarbiaus, kad būtų lengviau susekti pavogtus automobilius. Įregistruoti kitoje ES šalyje pavogtą automobilį taps neįmanoma;

  • daug patikrinimų bus visiškai panaikinta ir visą joms reikalingą techninę informaciją apie automobilį institucijos gaus tiesiogiai iš savo kolegų šalyje, kurioje automobilis įregistruotas.

Pagrindiniai faktai

2010 m. ES pilietybės ataskaitoje „Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas“1 (IP/10/1390, MEMO/10/525) automobilių registracijos problemas Komisija įvardijo kaip vieną iš pagrindinių kliūčių, kurių piliečiams kyla kasdieniniame gyvenime įgyvendinant savo teises pagal ES teisę, ir, kaip vieną iš 25 konkrečių veiksmų, numatytų tokioms kliūtims šalinti, nurodė kitoje valstybėje narėje įregistruotų transporto priemonių registracijai taikomų formalumų ir sąlygų supaprastinamą.

651 pilietis ir 151 įmonė, atsakę į klausimus viešųjų konsultacijų 2011 m. metu, nurodė tokias problemas:

Registracijos problemos turi neigiamos įtakos piliečiams ir įmonėms. Kaip veiksnys įvardytos ilgos procedūros (77,8 proc. piliečių ir 83,1 proc. įmonių) bei papildomos sąnaudos (86,5 proc. piliečių ir 81,4 proc. įmonių), 50,8 proc. įmonių atsisakė automobilių gabenimo iš vienos valstybės narės į kitą. Dėl šių priežasčių 55,9 proc. apklaustų įmonių mano, kad labai kenkiama jų produktyvumui. 64,4 proc. įmonių tai turi poveikio augimui. Galiausiai, 23,7 proc. piliečių ir 28,8 proc. įmonių nurodė negalėję atitinkamoje valstybėje narėje įregistruoti transporto priemonės.

Tolesni veiksmai

Dabar pasiūlymą svarstys Europos Parlamentas ir Taryba. Jį patvirtinus valstybėms narėms bus suteiktas vienerių metų laikotarpis pasirengti naujoms procedūroms, pavyzdžiui, apsikeitimo duomenimis programinei įrangai paruošti ir kt.

Vėliau šiais metais Komisija imsis iniciatyvos, kad būtų išaiškintos ES taisyklės, kurių valstybės narės turi laikytis, kai taikomi automobilių registracijos ir naudojimo mokesčiai. Komisija pateiks rekomendacijas, kaip patobulinti bendrąją rinką, ypač kad būtų išvengta dvigubo automobilių apmokestinimo, kai piliečiai iš vienos valstybės narės persikelia į kitą, ir būtų pašalintos tarpvalstybinės automobilių nuomos kliūtys.

Daugiau informacijos rasite MEMO/12/242

Kontaktai:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03

1 :

KOM(2010) 603, 2010 10 27.


Side Bar