Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio poistaa turhia esteitä auton rekisteröimiseltä toiseen EU-maahan

Bryssel 4. huhtikuuta 2012. EU:n kansalaiset ja yritykset joutuvat vuosittain siirtämään noin 3,5 miljoonaa ajoneuvoa toiseen jäsenvaltioon ja rekisteröimään ne kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Rekisteröinnin pitäisi 2000-luvun sisämarkkinoilla sujua vaivattomasti, mutta erilaisten sääntöjen ja ristiriitaisten vaatimusten vuoksi menettely on edelleen työläs ja pitkäkestoinen. Muodollisuuksien hoitamiseen menee keskimäärin viisi viikkoa, ja se maksaa kansalaisille ja yrityksille arviolta 400 euroa. Sitä paitsi nämä ongelmat ovat merkittävä este tavaroiden, palvelujen ja työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle ja haittaavat siten kasvun ja työpaikkojen aikaansaamista Euroopassa. Tämän vuoksi Euroopan komissio ryhtyy toimiin, joilla halutaan selvästi keventää tätä turhaa hallinnollista taakkaa. Varapuheenjohtaja Antonio Tajanin esittelemällä ehdotuksella tehdään hallintomenettelyistä selvästi yksinkertaisempia, minkä ansiosta yritykset, kansalaiset ja rekisteröintiviranomaiset säästävät vähintään 1,500 miljardia euroa vuodessa.

Ehdotus on mutkaton, ja sillä puututaan erittäin konkreettisiin kysymyksiin. Toisesta EU-maasta tulevien ajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä rajoitetaan esimerkiksi sellaisten kansalaisten kohdalla, jotka työskentelevät toisessa jäsenvaltiossa ja käyttävät työnantajansa rekisteröimää autoa. Heidän ei jatkossa enää tarvitse rekisteröidä autoa uudelleen. Nyt on tarkoitus yksinkertaistaa huomattavasti hallinnollisia muodollisuuksia, jotka koskevat henkilö-, paketti-, linja- ja kuorma-autojen uudelleenrekisteröintiä EU:n sisällä esimerkiksi silloin, kun henkilö muuttaa jäsenvaltiosta toiseen tai ostaa käytetyn auton jostakin toisessa jäsenvaltiosta. Varastetun auton rekisteröiminen toisessa EU-maassa on lisäksi jatkossa mahdotonta. Autovuokraamoille tulee merkittäviä säästöjä siitä, että ne voivat siirtää autoja toiseen jäsenvaltioon lomakausina ilman uudelleenrekisteröintiä. Se on hyvä asia myös turistien kannalta, koska auton vuokraamisen odotetaan halpenevan, kunhan tänään esitetty ehdotus hyväksytään.

Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan komissio haluaa tällä ehdotuksella tehdä kansalaisille ja yrityksille mahdollisimman helpoksi siirtää ja rekisteröidä auto Euroopan unionin jostakin jäsenmaasta toiseen. ”Kun toiseen jäsenvaltioon vietävän auton rekisteröintiä koskevia sääntöjä yksinkertaistetaan ja siihen liittyviä hallintomenettelyjä kevennetään merkittävästi, kasvua ja työpaikkoja luovien EU:n sisämarkkinoiden kitkaton toiminta on selvästi lähempänä.”

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani pitää kestämättömänä sitä, että vielä 20 vuotta sisämarkkinoiden voimaantulon jälkeen kansalaiset ja yritykset kohtaavat niin monia esteitä. ”Ehdotuksella poistetaan monet auton rekisteröintiin liittyvistä muodollisuuksista ja aikaa vievistä menettelyistä”, toteaa Tajani ja jatkaa: ”Siitä koituu huomattavia säästöjä autovuokraamoille”. ”Ehdotuksesta hyötyy koko talous ja erityisesti matkailuala.”

Toisesta jäsenvaltiosta tulevien moottoriajoneuvojen rekisteröinti

Auton uudelleenrekisteröintiin toisessa jäsenvaltiossa liittyviä muodollisuuksia vähennetään reilusti

Tänään esitettävä ehdotus helpottaa niiden tilannetta, jotka asuvat osan vuodesta jossakin toisessa jäsenvaltiossa, sillä tällä hetkellä heidän on usein rekisteröitävä ajoneuvonsa uudelleen. Ehdotuksella otetaan käyttöön periaate, jonka mukaan auto pitäisi rekisteröidä siinä EU-maassa, jossa sen omistaja asuu, ja että muut jäsenvaltiot eivät voi vaatia omistajaa rekisteröimään autoaan niiden viranomaisissa, vaikka tämä oleskelisi niiden alueella pitempään.

Kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet ehdotuksen, tilanne muuttuu seuraavasti:

  • Kansalaisten, jotka asuvat osan vuotta jossakin toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevassa loma-asunnossa, ei tarvitse rekisteröidä autoaan uudelleen kyseisessä maassa.

  • Johonkin toiseen jäsenvaltioon pysyvästi muuttavilla on kuusi kuukautta aikaa rekisteröidä autonsa uudelleen kyseisessä valtiossa.

  • Käytetyn ajoneuvon toisessa jäsenvaltiossa ostavat tai myyvät kansalaiset välttyvät ylimääräisiltä teknisiltä tarkastuksilta ja hallinnollisilta ongelmilta.

  • Toisessa EU-maassa työskentelevien ja työnantajansa kyseisessä valtiossa rekisteröimää autoa käyttävien ei enää tarvitse rekisteröidä autoa kotimaassaan.

  • Autovuokraamot voivat siirtää autoja toiseen jäsenvaltioon lomakausina ilman uudelleenrekisteröintiä (esim. samoja ajoneuvoja voidaan vuokrata kesällä merenrannalla ja talvella Alpeilla). Tämän oletetaan laskevan autonvuokrauksen hintaa.

  • Yritysten kohdalla sovelletaan samaa periaatetta: henkilö-, linja-, paketti- ja kuorma-autot pitäisi rekisteröidä siinä EU-maassa, jossa yrityksen päätoimipaikka sijaitsee, ja muiden EU-maiden on hyväksyttävä se.

  • Ajoneuvorekisteriviranomaiset lisäävät yhteistyötään, mikä helpottaa varastettujen autojen jäljittämistä. Varastetun auton rekisteröiminen toisessa jäsenvaltiossa on jatkossa mahdotonta.

  • Monet tarkastuksista poistetaan kokonaan, sillä viranomaiset saavat kaikki tarvitsemansa auton tekniset tiedot suoraan sen maan viranomaisilta, jossa auto on aiemmin rekisteröity.

Tausta

Komission esittämässä Katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen1 (IP/10/1390, MEMO/10/525) katsottiin ajoneuvojen rekisteröintiin liittyvät ongelmat yhdeksi suurimmista esteistä, jotka estävät kansalaisia käyttämästä EU:n lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiaan jokapäiväisessä elämässään. Komissio ilmoitti aikovansa yhtenä 25 kaavaillusta konkreettisesta toimenpiteestä poistaa nämä esteet muun muassa yksinkertaistamalla aiemmin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen rekisteröintiin liittyviä muodollisuuksia ja edellytyksiä.

Vuonna 2011 järjestettyyn julkiseen kuulemiseen vastasi 651 kansalaista ja 151 yritystä. Vastaajat mainitsivat seuraavat ongelmat:

Rekisteröintiin liittyvät ongelmat haittaavat kansalaisia ja yrityksiä. Keskeisinä vaikutuksina pidettiin pitkiä menettelyjä (77,8 % kansalaisista ja 83,1 % yrityksistä) ja lisäkustannuksia (86,5 % kansalaisista ja 81,4 % yrityksistä). Yrityksistä 50,8 % on haluton siirtämään autoja jäsenvaltiosta toiseen. Kuulluista yrityksistä 55,9 % kertoi siksi näiden ongelmien heikentävän niiden tuottavuutta vakavasti. 64,4 % mainitsi myös kasvuun kohdistuvat vaikutukset. Kansalaisista 23,7 % ja yrityksistä 28,8 % totesi lisäksi, että loppujen lopuksi ajoneuvon rekisteröiminen kyseisessä jäsenvaltiossa ei onnistunut.

Jatkotoimet

Ehdotus viedään nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi. Kun se on hyväksytty, jäsenvaltioilla on vuosi aikaa valmistautua uusiin menettelyihin, kuten tietojen vaihtamiseen käytettävään atk-ohjelmistoon.

Komissio selkeyttää myöhemmin tänä vuonna niitä EU:n sääntöjä, joita jäsenvaltioiden on noudatettava rekisteröinti- ja käyttöveroja sovellettaessa. Komissio esittää suosituksia sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi etenkin siten, että vältetään autojen kaksinkertainen verotus, kun kansalaiset siirtyvät jäsenvaltiosta toiseen. Lisäksi poistetaan esteitä autojen vuokraamiselta valtioiden rajan ylitse.

Lisätietoja: MEMO/12/242

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03

1 :

KOM(2010) 603, 27.10.2010.


Side Bar