Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Komisjon vähendab järsult üleliigset halduskoormust, mis on seotud auto registreerimisega teises liikmesriigis

Brüssel, 4. aprill 2012. Euroopa Liidu kodanikud ja ettevõtted viivad aastas teise liikmesriiki kokku ligikaudu 3,5 miljonit sõidukit, mille nad peavad riiklike õigusaktide kohaselt registreerima. Kuid auto registreerimine, mida peaks 21. sajandi ühtse turu tingimustes olema lihtne teha, on erinevate eeskirjade ja paljude vastuoluliste nõuete tõttu jätkuvalt tülikas ja aeganõudev haldusprotseduur. Keskmiselt võtab see aega 5 nädalat ning läheb kodanikele ja ettevõtjatele maksma ligikaudu 400 eurot. Lisaks takistab see probleem oluliselt kaupade, teenuste ja töötajate vaba liikumist ning seega ka majanduskasvu ja töökohtade loomist Euroopas. See on põhjus, miks Euroopa Komisjon astub täna jõulisi samme sellise ülemäärase halduskoormuse vähendamiseks. Asepresident Antonio Tajani esitatud ettepaneku tulemusena lihtsustataks haldusprotsessi märkimisväärselt ning ettevõtted, kodanikud ja registreerimisasutused võiksid seega säästa vähemalt 1,500 miljardit eurot aastas.

Ettepanek on selgesõnaline ja selles käsitletakse väga konkreetseid valdkondi. Teisest liikmesriigist pärit sõiduki uuesti registreerimise puhul on nõudeid oluliselt vähendatud. Näiteks ei pea kodanikud, kelle töökoht on teises liikmesriigis ja kes kasutavad tööandja registreeritud autot, seda autot enam uuesti registreerima. Märgatavalt lihtsustatakse autode, kaubikute, busside ja veoautode ELi sisese uue registreerimisega seotud halduskorda näiteks juhtudel, kui on tegemist elukohavahetusega ühest liikmesriigist teise või kui teisest liikmesriigist ostetakse kasutatud sõiduk. Võimatuks muutub varastatud auto registreerimine teises liikmesriigis. Autorendifirmad säästavad suuri summasid seetõttu, et saavad nüüd puhkuseperioodidel autosid ilma uue registreerimiseta ELi teise liikmesriiki üle viia. Sellest on kasu ka turistidele, sest pärast ettepaneku vastuvõtmist muutub autorent eeldatavasti odavamaks.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso sõnas: „Tänase ettepanekuga soovib komisjon muuta Euroopa Liidu piires liikumise ja autode registreerimise kodanike ja ettevõtjate jaoks nii lihtsaks kui võimalik. Autode teises liikmesriigis registreerimise lihtsustatud eeskirjad ning halduskoormuse märkimisväärne vähendamine toetavad ühtse turu ladusat toimimist ning seega ka majanduskasvu ja töökohtade loomist.”

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: „On vastuvõetamatu, et 20 aastat pärast siseturu jõustumist on kodanike ja ettevõtete ees jätkuvalt nii palju takistusi. Meie ettepanekuga kõrvaldatakse paljud auto registreerimisega seotud formaalsused ja aeganõudvad menetlused. See tähendab märkimisväärset kokkuhoidu autorendifirmadele, kuid sellest võidab kogu majandus ning eelkõige turism.”

Teisest liikmesriigist pärit mootorsõiduki registreerimine

Auto teises liikmesriigis uuesti registreerimisega seotud formaalsusi vähendatakse tunduvalt

Täna esitatud ettepanekuga lihtsustatakse nende inimeste olukorda, kes veedavad osa aastast teises liikmesriigis, kuna senise korra kohaselt pidid nad oma sõiduki sageli uuesti registreerima. Ettepanekuga võetakse kasutusele põhimõte, mille kohaselt peab auto olema registreeritud omaniku elukohaliikmesriigis ning teised liikmesriigid ei või nõuda auto registreerimist oma asutustes hoolimata sellest, et auto omanik viibib pikemalt nende territooriumil.

Kui Euroopa Parlament ja nõukogu ettepaneku vastu võtavad:

  • ei pea kodanikud, kes veedavad osa aastast oma teises elukohas muus liikmesriigis, autot seal uuesti registreerima

  • on teise liikmesriiki püsivalt elama asuvatel kodanikel aega 6 kuud, et oma auto seal uuesti registreerida;

  • pääsevad kodanikud, kes ostavad või müüvad teises liikmesriigis kasutatud auto, täiendava tehnilise kontrolli tegemisest sellele autole ja seega ka kaasnevatest haldusprobleemidest;

  • ei pea kodanikud, kes töötavad teises liikmesriigis ja kasutavad tööandja registreeritud autot, seda autot oma koduriigis enam registreerima;

  • autorendifirmad saavad puhkuseperioodidel autosid ilma uue registreerimiseta ELi teise liikmesriiki viia (näiteks saab sama autot suvel üürida mereäärses kuurordis ja talvel Alpides). See peaks odavdama autorendihindu;

  • sama põhimõtet kohaldatakse ettevõtete suhtes: autod, bussid, kaubikud ja veoautod tuleb registreerida liikmesriigis, kus asub ettevõtte peakorter ning teised liikmesriigid peavad seda aktsepteerima;

  • registreerimisasutused teevad tihedamat koostööd ning seega on varastatud autosid lihtsam üles leida. Varastatud auto registreerimine teises liikmesriigis muutub võimatuks;

  • paljudest kontrollitoimingutest loobutakse, kuna ametiasutused saavad mis tahes vajaliku teabe auto kohta otse oma kolleegidelt selles liikmesriigis, kus auto on registreeritud.

Taustteave

Komisjon nimetas ELi kodakondsust käsitlevas 2010. aasta aruandes „ELi kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine”1 (IP/10/1390, MEMO/10/525) autode registreerimisega kaasnevaid probleeme üheks suuremaks takistuseks, miks kodanikud ei saa oma ELi õigusest tulenevaid õigusi igapäevaelus kasutada. Selliste takistuste kõrvaldamiseks ettenähtud 25 meetme hulka kuulus ka teises liikmesriigis registreeritud sõiduki registreerimisega seotud tingimuste lihtsustamine.

2011. aastal korraldatud avalikus arutelus osalenud 651 kodanikku ja 151 ettevõtet tõid esile järgmised probleemid:

Registreerimisega seotud probleemid mõjutavad negatiivselt nii kodanikke kui ka ettevõtjaid. Peamiste takistustena märgiti aeganõudvat menetlust (77,8% kodanikke ja 83,1% ettevõtjaid) ja lisakulusid (vastavalt 86,5% ja 81,4%). 50,8% ettevõtetest hoidus auto viimisest teise liikmesriiki. See on põhjuseks, miks 55,9% ettevõtetest märkis, et see vähendab tõsiselt nende tootlikkust. 64,4% arvates mõjutab see probleem ka nende kasvu. 23,7% kodanikest ja 28,8% ettevõtetest väitis, et lõppkokkuvõttes ei õnnestunud neil sõidukit asjaomases liikmesriigis registreerida.

Edasised sammud

Järgmisena arutavad ettepanekut Euroopa Parlament ja nõukogu. Pärast seda, kui ettepanek heaks kiidetakse, on liikmesriikidel aega üks aasta, et uued menetlused (nt teabevahetusega seotud tarkvara jne) ette valmistada.

Komisjon selgitab veel selle aasta jooksul ELi eeskirju, mida liikmesriigid peavad sõidukite registreerimis- ja liiklusmaksude puhul järgima. Komisjon esitab soovitused ühtse turu edendamiseks eelkõige selle osas, kuidas vältida autode topeltmaksustamist juhul, kui kodanikud siirduvad ühest liikmesriigist teise ning kuidas kõrvaldada takistused piiriüleselt autorendilt.

Lisateave: vt MEMO/12/242

Kontaktisikud:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03

1 :

KOM(2010) 603, 27.10.2010.


Side Bar