Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen gør det lettere at indregistrere en bil i et andet EU-land

Bruxelles, den 4. april 2012. Hvert år skal EU-borgerne og virksomheder flytte omkring 3,5 mio. biler til et andet EU-land, og de skal indregistrere dem i henhold til den nationale lovgivning. Indregistreringen, som burde være en enkel procedure i det 21. århundredes indre marked, er imidlertid fortsat en meget besværlig og langvarig administrativ procedure, fordi der er meget forskellige bestemmelser og en lang række indbyrdes modstridende krav. Proceduren varer i gennemsnit 5 uger og koster borgeren og virksomhederne ca. 400 EUR. Disse problemer udgør også en markant hindring for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og arbejdstagere og således for vækst og jobskabelse i Europa. Derfor griber Europa-Kommissionen i dag aktivt ind for drastisk at mindske denne unødvendige administrative byrde. Det forslag, som næstformanden i Kommissionen, Antonio Tajani, har fremlagt, fører til en meget omfattende administrativ forenkling med en samlet besparelse på mindst 1 500 mio. EUR årligt for virksomheder, borgere og motorkontorer.

Forslaget er meget ligetil og omhandler helt konkrete spørgsmål. Omfanget af omregistrering af biler, der kommer fra et andet EU-land, vil blive begrænset; for eksempel vil borgere, som arbejder i et andet land, og som bruger en bil, der er registreret af deres arbejdsgiver, ikke være nødt til at omregistrere denne. Generelt vil de administrative formaliteter ved omregistrering i EU af biler, varevogne, busser og lastvogne blive stærkt forenklet, f.eks. når man flytter bopæl fra et EU‑land til et andet, og når man køber en brugt bil i et andet EU‑land. Det vil også blive umuligt at indregistrere en stjålen bil i et andet EU-land. Biludlejningsfirmaer vil spare meget, fordi de vil kunne overføre biler til et andet EU-land i ferieperioder uden omregistrering. Dette er en positiv nyhed for turister, da man forventer, at det vil blive billigere at leje en bil, når det aktuelle forslag bliver godkendt.

Formanden for Europa‑Kommissionen, José Manuel Durão Barroso, har udtalt: "Kommissionen vil gerne gøre det så let som muligt for borgerne og virksomhederne at flytte og indregistrere biler på tværs af grænserne i EU. Stærkt forenklede regler for grænseoverskridende indregistrering af biler og en væsentlig mindre administrativ byrde vil bringe os et skridt videre hen imod et velfungerende indre marked, der er katalysatoren for vækst og jobskabelse."

Europa-Kommissionens næstformand, Antonio Tajani, med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri har udtalt: "20 år efter det indre markeds ikrafttræden er det ikke acceptabelt, at borgerne og virksomhederne fortsat konfronteres med så mange hindringer. Vores forslag sætter en stopper for mange formaliteter og langvarige procedurer. Dette betyder store besparelser for biludlejningsfirmaer. Økonomien som helhed vil vinde herved og især turistindustrien."

Indregistrering af motorkøretøjer, der kommer fra et andet EU-land

Formaliteterne ved en omregistrering af en bil i et andet EU‑land vil blive drastisk mindsket

Forslaget, der er fremlagt i dag, indebærer en forbedring for borgere, som tilbringer en del af året i et andet EU‑land, og som i dag ofte skal omregistrere deres bil. Med forslaget indføres princippet om, at en bil skal indregistreres i det land, hvor ejeren bor, og at alle andre medlemsstater ikke kan forlange af borgeren, at han indregistrerer bilen i en anden medlemsstat, selv hvis bilens ejer opholder sig et længere tidsrum her.

Når forslaget er vedtaget af Europa‑Parlamentet og Rådet, vil dette indebære:

  • Borgere, som tilbringer en del af året på et feriested i et andet EU‑land, skal ikke omregistrere deres bil her.

  • Borgere, som flytter permanent til et andet EU‑land, vil have seks måneder til omregistrering af deres bil her.

  • Borgere, som køber eller sælger en brugt bil i et andet EU-land, konfronteres ikke med krav om yderligere tekniske kontrolforanstaltninger og administrative problemer.

  • Borgere, som arbejder i et andet EU-land og kører i en bil, der er indregistreret af deres arbejdsgiver dér, skal ikke længere indregistrere den i deres hjemland.

  • Biludlejningsfirmaer vil kunne overføre biler til et andet EU‑land i ferieperioder uden omregistrering (f.eks. ved at have de samme biler ved havet om sommeren og i Alperne om vinteren). Dette burde sænke prisen for udlejningsbiler

  • For virksomheder gælder det samme princip: Biler, busser, varevogne og lastbiler bør indregistreres i det EU-land, hvor hovedkontoret er etableret, og andre EU-lande skal acceptere dette

  • Motorkontorerne vil i stigende grad samarbejde indbyrdes og gøre det lettere at spore stjålne biler. Det vil blive umuligt at indregistrere en stjålen bil i et andet EU-land.

  • Mange former for kontrol vil blive ophævet fuldstændigt, når myndighederne får alle nødvendige tekniske oplysninger om bilen direkte fra deres kollegaer i det land, hvor den allerede er indregistreret.

Baggrund

I rapporten om unionsborgerskab 2010 "Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder"1 (IP/10/1390, MEMO/10/525) har Kommissionen peget på problemer i forbindelse med indregistrering af biler som én af de vigtigste hindringer, som borgerne står over for, når de gør brug af deres rettigheder i henhold til EU‑lovgivningen i deres dagligdag, og Kommissionen har bebudet, at en af de planlagte 25 konkrete aktioner til fjernelse af sådanne hindringer vil omhandle en forenkling af formaliteter og betingelser for indregistrering af biler, som er indregistreret i et andet EU-land.

De 651 borgere og 151 virksomheder, der svarede i den offentlige høring i 2011, omtalte følgende problemer:

Problemer med indregistrering har negative virkninger for borgerne og virksomhederne. Langvarige procedurer (for 77,8 % af borgerne og 83,1 % af virksomhederne) og ekstraudgifter (for 86,5 % af borgerne og 81,4 % af virksomhederne) nævnes som de vigtigste virkninger, hvor 50,8 % af virksomhederne opgiver tanken om at flytte biler fra ét EU-land til et andet. Dette er baggrunden for, at 55,9 % af de virksomheder, der er blevet hørt, føler, at deres produktivitet i høj grad påvirkes. For 64,4 % påvirkes væksten ligeledes. Endelig anførte 23,7 % af borgerne og 28,8 % af virksomhederne, at de i sidste ende ikke kunne indregistrere en bil i det pågældende EU-land.

Fremtidige tiltag

Forslaget vil nu blive drøftet af Europa-Parlamentet og Rådet. Når forslaget er blevet vedtaget, vil medlemsstaterne få et år til forberede de nye procedurer, bl.a. skal der udvikles software til udveksling af data mv.

Kommissionen vil senere i år tage initiativ til at fastlægge mere klare EU-bestemmelser, som medlemsstaterne skal overholde, når det drejer sig om indregistrering og vægtafgifter. Kommissionen vil udarbejde henstillinger, der styrker det indre marked, især med henblik på at undgå dobbeltbeskatning af biler, når borgere flytter fra én medlemsstat til en anden, og fjerner hindringer for biludlejning på tværs af grænserne.

Angående yderligere oplysninger, se MEMO/12/242.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03

1 :

KOM(2010) 603 af 27.10.2010.


Side Bar