Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

„EÚ nesmie ani v období krízy zabúdať na tých najbiednejších“, uviedol komisár Piebalgs. EÚ aj v roku 2011 potvrdila svoju pozíciu najväčšieho poskytovateľa pomoci 

Brusel 4. apríla 2012 – Ako vyplýva z predbežných údajov o oficiálnej rozvojovej pomoci, ktoré dnes uverejnila OECD, zostáva Európska únia a jej 27 členských štátov aj naďalej najväčším svetovým poskytovateľom pomoci, keďže v roku 2011 vynaložila na rozvojovú pomoc 53 miliárd EUR, čo predstavuje viac ako polovicu celosvetovej oficiálnej rozvojovej pomoci. Šestnásť členských štátov dokázalo aj v období výrazných rozpočtových obmedzení zvýšiť objem svojej pomoci, pričom tri z nich patria medzi piatich najväčších poskytovateľov pomoci v celosvetovom meradle a štyri štáty už splnili stanovený cieľ, ktorým bolo vynaloženie 0,7 % hrubého národného dôchodku (HND) na poskytovanie pomoci. Oficiálna rozvojová pomoc poskytovaná Európskou úniou dosiahla výšku 0,42 % jej HND, čo presahuje výsledky ostatných významných darcov. Je však ešte potrebné vyvíjať ďalšie úsilie, aby sa dosiahol cieľ venovať do roku 2015 na rozvojovú pomoc 0,7 % HND Európskej únie.

Komisár Piebalgs ďalej uviedol: „Európa aj napriek kríze opätovne potvrdzuje svoju solidaritu s tými najbiednejšími vo svete. Pomoc zo strany EÚ za posledných desať rokov vytrhla z biedy milióny ľudí a zachránila nespočetné životy. Rozvojová pomoc je prejavom solidarity a zároveň aj investíciou, ktorá pomôže vytvoriť bezpečnejší a viac prosperujúci svet. Vyzývam preto členské štáty, aby opätovne potvrdili svoj záväzok zvýšiť do roku 2015 oficiálnu rozvojovú pomoc na 0,7 % HND“.

Aj napriek finančnej a hospodárskej kríze objem oficiálnej rozvojovej pomoci poskytovanej Európskou úniou po tri roky nepretržite rástol. V minulom roku sa však v porovnaní s rokom 2010 znížil približne o 500 miliónov EUR, čo znamená pokles z 0,44 % HND v roku 2010 na 0,42 % v roku 2011. Tieto údaje sa zakladajú na nerovnomerných výsledkoch dosiahnutých v jednotlivých členských štátoch.

  • Štyri členské štáty EÚ (Švédsko, Dánsko, Holandsko a Luxembursko) aj naďalej prekračujú stanovený cieľ 0,7 %, pričom Dánsko, Luxembursko a Švédsko napredujú k dosiahnutiu úrovne 1 % HND.

  • Ďalšie členské štáty, ako napríklad Spojené kráľovstvo, smerujú k dosiahnutiu cieľovej hodnoty 0,7 %, alebo zachovávajú objem poskytovanej rozvojovej pomoci nad úrovňou cieľa stanoveného pre rok 2010, ktorým bolo dosiahnutie 0,51 % HND (Belgicko, Fínsko, Írsko). Nemecko a Taliansko v roku 2011 značne zvýšili svoje rozpočty určené na rozvojovú pomoc.

  • Z členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ počnúc rokom 2004, všetky štáty s výnimkou jedného buď zvýšili, alebo zachovali objem poskytovanej rozvojovej pomoci. Malta pritom zaznamenala v rámci EÚ najvyšší rast a Rumunsko, Litva a Estónsko takisto dosiahli výrazné zvýšenie.

Kontext:

V roku 2005 sa členské štáty EÚ zaviazali zvýšiť do roku 2015 finančné prostriedky venované na oficiálnu rozvojovú pomoc na 0,7 % hrubého národného dôchodku (HND). Za predbežný cieľ si pritom predsavzali do roku 2010 dosiahnuť úroveň 0,56 % HND. Tieto ukazovatele vychádzali z dvoch individuálnych cieľov: EÚ-15 mala dosiahnuť hodnotu 0,7 % HND a dvanásť členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v rokoch 2004 a 2007, mali dosiahnuť 0,33 % HND. Ani jeden z ostatných darcov sa nezaviazal výraznejšie zvýšiť výdavky na rozvojovú pomoc.

Dnes uverejnené údaje pochádzajú z dvoch zdrojov: Informácie týkajúce sa väčšiny členských štátov EÚ poskytla Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá zbiera údaje o objeme rozvojovej pomoci poskytnuté členmi jej Výboru pre pomoc, ako aj inými štátmi, ktoré jej oznamujú údaje o výške pomoci. Údaje o zvyšných členských štátoch EÚ zozbierala Komisia v rámci prípravy výročnej správy o zodpovednosti EÚ v oblasti financovania rozvoja za rok 2012, ktorá bude predložená v júni 2012.

Ďalšie informácie

Pozri aj MEMO/12/243.

Webová stránka európskeho komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webová stránka GR pre rozvoj a spoluprácu – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontaktné osoby :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Graf č. 1: Oficiálna rozvojová pomoc poskytovaná Európskou úniou – globálne súvislosti

Graf č. 2: Smerovanie k splneniu cieľa pre rok 2015

Tabuľka 1: Výška oficiálnej rozvojovej pomoci v roku 2011 a predpokladaný vývoj v období do roku 2015


Side Bar