Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen granskar skatteregler för gränsarbetare

Bryssel den 2 april 2012 – Kommissionen ska genom ett särskilt initiativ granska medlemsstaternas skatteregler för att se till att de inte diskriminerar gränsarbetare. Man uppskattar att mer än 1,2 miljoner människor i EU arbetar gränsöverskridande. Den totala bruttolönen för sådana gräns- och säsongsarbetare uppgick under 2010 till 46,9 miljarder euro. Arbetstagarnas rörlighet har också identifierats som en av nyckelfaktorerna för ökad tillväxt och sysselsättning i Europa. Skattehinder är dock fortfarande en av de största avskräckande faktorerna för människor som söker jobb i andra medlemsstater.

Kommissionen kommer därför under 2012 att göra en grundlig utvärdering av nationella direkta skatter för att bedöma om de på ett orättvist sätt missgynnar arbetstagare som är bosatta i en medlemsstat och arbetar i en annan. Om man upptäcker skatteregler som är diskriminerande eller strider mot EU:s grundläggande friheter kommer kommissionen att göra de nationella myndigheterna uppmärksamma på detta och kräva att nödvändiga ändringar görs. Om problemen inte åtgärdas kommer kommissionen att inleda överträdelseförfaranden mot de berörda medlemsstaterna.

EU:s bestämmelser är klara och tydliga: alla EU-medborgare måste behandlas lika på den inre marknaden,” säger Algirdas Šemeta, som är den kommissionär som ansvarar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning. Det får inte förekomma diskriminering, och arbetstagarnas fria rörlighet får inte begränsas. De flesta medlemsstaterna respekterar dessa grundläggande principer men jag är beredd att vidta alla åtgärder som krävs för att se till att de återspeglas i samtliga medlemsstaters skattelagstiftning”.

Eftersom skattehinder fortfarande är en av de största avskräckande faktorerna för rörlighet över gränserna arbetar kommissionen på många fronter för att avlägsna hindren för EU:s arbetstagare, t.ex. genom förslag för att ta itu med dubbelbeskattning (IP/11/1337) och för att stärka skyddet för utstationerade arbetstagare (IP/12/267).

Bakgrund

Genom det nya initiativet vill kommissionen få svar på följande frågor:

  • Beskattas en person från en viss medlemsstat (A) som får större delen av sina inkomster i en annan medlemsstat (B) hårdare än en person som är medborgare i B? Kommissionen ska därför undersöka om alla person- och familjerelaterade skatteavdrag som kan göras av arbetstagare bosatta i ett visst land i praktiken också är tillgängliga för arbetstagare som är bosatta någon annanstans.

  • Skiljer medlemsstaterna på sina egna medborgare och sådana medborgare från andra medlemsstater som ibland arbetar inom deras gränser? Detta gäller särskilt avdragsrätt för utgifter och tillämpning av olika skattesatser.

Kommissionen kommer inte att bara titta på situationen för anställda och ekonomiskt beroende arbetstagare utan även för egenföretagare och pensionärer.

De viktigaste principerna för beskattning av gränsarbetare har fastställts i ett antal grundläggande domar från EU:s domstol, t.ex. Schumacker (mål C-279/93), Wielockx (C-80/94), Turpeinen (C-520/04) och Gerritse (C-234/01).

Rätten att bo och arbeta var som helst i EU är både en grundläggande rättighet för EU-medborgare och en nyckelfaktor för utvecklingen av en Europatäckande arbetsmarknad. Kommissionen stöder medlemsstaterna i arbetet med att avlägsna juridiska och administrativa hinder för arbetstagares rörlighet (t.ex. Unga på väg – IP/10/1124), men också för att se till att gränsarbetare inte behandlas annorlunda än inhemska arbetstagare och att de får samma sociala och skattemässiga förmåner som inhemska arbetstagare (mer information).

Två tjänster som gör det lättare för personer och företag i EU att förstå och hävda sina rättigheter är Ditt Europa – Rådgivning och Solvit. Ditt Europa – Rådgivning svarar på frågor om rättigheter (t.ex. sjukförsäkring och arbetslöshetsförmåner) från människor som planerar att bosätta sig och arbeta utomlands. Solvit erbjuder praktiska och snabba lösningar till enskilda och företag som stöter på olika typer av administrativa hinder, exempelvis när det gäller att få yrkeskvalifikationer erkända i en annan medlemsstat så att de kan arbeta där. Båda dessa tjänster har gjort det möjligt för tusentals personer och företag i EU att ta vara på den inre marknadens möjligheter.

Kommissionär Algirdas Šemetas webbplats finns på

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar