Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie toetst toepassing van belastingsvoorschriften op grensoverschrijdende werknemers

Brussel, 2 april 2012 – De Commissie maakt zich op om in het kader van een gericht initiatief na te gaan of grensoverschrijdende werknemers op fiscaal gebied niet worden gediscrimineerd ten opzichte van de overige werknemers. Het aantal werknemers die in de EU grensoverschrijdend werk verrichten, wordt geschat op meer dan 1,2 miljoen. Grensoverschrijdende werknemers en seizoensarbeiders kregen in 2010 46,9 miljard euro aan brutoloon uitbetaald. Mobiliteit van werknemers wordt beschouwd als één van de krachtigste motoren voor groei en werkgelegenheid in Europa. Het probleem is dat fiscale belemmeringen nog steeds een zeer moeilijk te nemen hindernis vormen voor burgers die werk zoeken in een andere lidstaat.

Daarom zal de Commissie in de loop van 2012 nauwgezet nagaan of werknemers die in één lidstaat wonen en in een andere lidstaat werken, onbillijke nadelen ondervinden van de toepassing van het nationale stelsel van directe belastingen. Indien gevallen van discriminatie of inbreuken tegen de fundamentele vrijheden van de EU worden geconstateerd, zal de Commissie de nationale autoriteiten daarop attent maken en erop aandringen dat de nodige wijzigingen worden aangebracht. Als de problemen blijven bestaan, zal de Commissie een inbreukprocedure tegen de betrokken lidstaten inleiden.

Algirdas Šemeta, EU‑commissaris voor belastingen en douane‑unie, audit en fraudebestrijding, verwoordde het als volgt: "De regels van de EU zijn duidelijk: alle EU‑burgers moeten in de interne markt gelijk worden behandeld. Discriminatie is ontoelaatbaar en het recht van vrij verkeer van de werknemer mag niet in het gedrang komen. De meeste lidstaten nemen deze kernbeginselen in acht. Mochten er toch lidstaten zijn waar de belastingsvoorschriften niet aan deze beginselen voldoen, dan ben ik bereid al het mogelijke te doen om deze situatie recht te zetten."

Aangezien fiscale belemmeringen nog steeds tot de voornaamste hindernissen behoren die de grensoverschrijdende mobiliteit van EU‑werknemers in de weg staan, spant de Commissie zich in om op tal van gebieden deze barrières neer te halen – bijvoorbeeld in haar voorstel om dubbele belasting aan te pakken (IP/11/1337) of om gedetacheerde werknemers beter te beschermen (IP/12/267).

Achtergrond

In het kader van dit meest recente initiatief gaat de Commissie na:

  • of burgers die het grootste deel van hun inkomen in een andere lidstaat verdienen, zwaarder worden belast dan de burgers van die lidstaat. In dit verband onderzoekt de Commissie of deze werknemers uit een andere lidstaat gebruik kunnen maken van dezelfde mogelijkheden voor persoons‑ en gezinsgebonden aftrek die de ingezetenen van de lidstaat waar zij werken, ter beschikking staan;

  • of de lidstaten een onderscheid maken tussen hun eigen burgers en burgers uit een andere lidstaat die incidenteel op hun grondgebied werken, met name wat betreft het recht op aftrekposten en de toepassing van verschillende belastingstarieven.

De Commissie zal zich in haar onderzoek niet beperken tot mensen in loondienst en in een dienstbetrekking, maar zal ook de situatie van zelfstandigen en gepensioneerden onder de loep nemen.

De voornaamste beginselen die van toepassing zijn op de belasting van grensoverschrijdende werknemers, zijn verankerd in een aantal principe‑arresten van het Hof van Justitie van de EU, onder meer in de zaken Schumacker (C-279/93), Wielockx (C-80/94), Turpeinen (C-520/04) en Gerritse (C-234/01).

Het recht om waar dan ook in de EU te wonen en te werken is niet alleen een fundamenteel recht voor de Europese burgers, maar ook een essentieel instrument voor de uitbouw van een arbeidsmarkt met een onmiskenbaar Europese dimensie. De Commissie steunt de lidstaten bij het ontwerpen van beleidslijnen om juridische en administratieve problemen die arbeidsmobiliteit bemoeilijken, aan te pakken (bijv. Jeugd in beweging - IP/10/1124) en om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende werknemers niet anders worden behandeld dan de werknemers uit de eigen lidstaat en dezelfde sociale en fiscale voordelen genieten als de werknemers uit de eigen lidstaat (meer informatie).

Twee diensten die de Europese burgers en bedrijven in de EU helpen inzicht te krijgen in hun rechten en hun rechten te verdedigen zijn Uw Europa - Advies en SOLVIT. Op Uw Europa - Advies worden vragen van burgers over hun rechten beantwoord – bijvoorbeeld: een werknemer die in het buitenland gaat wonen en werken, wil weten welke rechten hij heeft op het gebied van ziekteverzekering of werkloosheidsuitkering. SOLVIT levert op korte termijn pragmatische oplossingen aan burgers en bedrijven die administratieve problemen ondervinden, bijv. bij de erkenning van beroepskwalificaties met het oog op een baan in een andere dan hun eigen lidstaat. Duizenden Europese burgers en bedrijven hebben al een beroep gedaan op deze diensten en hebben dankzij dat advies kunnen profiteren van de kansen die de interne markt biedt.

De homepage van Algirdas Šemeta, EU‑commissaris voor Belastingen en douane‑unie, audit en fraudebestrijding, vindt u op het volgende adres:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar