Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija pārbaudīs nodokļu pasākumus saistībā ar pārrobežu darba ņēmējiem

Briselē, 2012. gada 2. aprīlī. Izmantojot mērķtiecīgu Komisijas iniciatīvu, tiks rūpīgi pārbaudīti dalībvalstu nodokļu noteikumi, lai nodrošinātu, ka tie nav diskriminējoši attiecībā pret pārrobežu darba ņēmējiem. Aplēsts, ka ES vairāk nekā 1,2 miljoni cilvēku ir pārrobežu darba ņēmēji. Pārrobežu un sezonas darba ņēmējiem 2010. gadā izmaksāto bruto algu apjoms sasniedza EUR 46,9 miljardus. Darba ņēmēju mobilitāte ir atzīta par vienu no galvenajām iespējām, kā Eiropā palielināt izaugsmi un nodarbinātību. Tomēr nodokļu šķēršļi joprojām ir viens no galvenajiem faktoriem, kas cilvēkus attur no darba meklēšanas citā dalībvalstī.

Tāpēc visa 2012. gada laikā Komisija rūpīgi izvērtēs valstu tiešos nodokļus, lai konstatētu, vai tie rada netaisnīgus apgrūtinājumus darba ņēmējiem, kas dzīvo vienā dalībvalstī, bet strādā citā. Atklājot ES pamattiesību pārkāpumus, Komisija par tiem ziņos valstu iestādēm un pieprasīs, lai tiktu veikti nepieciešamie grozījumi. Ja problēmas šādā veidā neizdosies novērst, Komisija pret attiecīgajām dalībvalstīm uzsāks pienākumu neizpildes procedūras.

ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta sacīja: "ES noteikumi ir skaidri: vienotajā tirgū attieksmei pret visiem ES iedzīvotājiem jābūt vienlīdzīgai. Diskriminācija nav pieļaujama, un nedrīkst ierobežot darba ņēmēju brīvas pārvietošanās tiesības. Vairums dalībvalstu ievēro šos pamatprincipus, un es esmu gatavs veikt jebkādus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie ir ņemti vērā dalībvalstu nodokļu noteikumos."

Tā kā nodokļu šķēršļi joprojām ir viens no galvenajiem pārrobežu mobilitāti bremzējošajiem elementiem, Komisija strādā daudzās jomās, lai ES darba ņēmējiem likvidētu šķēršļus. Piemēram, tā ir nākusi klajā ar priekšlikumu dubultās nodokļu uzlikšanas novēršanai (IP/11/1337) un priekšlikumu darbā norīkoto darba ņēmēju aizsardzības stiprināšanai (IP/12/267).

Vispārīga informācija

Šajā jaunākajā iniciatīvā Komisija pēta:

  • vai iedzīvotāji, kuri galvenos ienākumus gūst citā dalībvalstī, tiek aplikti ar lielākiem nodokļiem nekā citi tās pašas dalībvalsts iedzīvotāji. Šajā kontekstā Komisija pārbauda, vai visas personiskās atlaides un ģimenes atlaides, kas pieejamas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, ir pieejamas arī šiem nerezidentiem;

  • vai dalībvalstis nodala savus iedzīvotājus no citu dalībvalstu iedzīvotājiem, kuri laiku pa laikam strādā to teritorijā, jo īpaši attiecībā uz tiesībām atskaitīt izdevumus un piemērot dažādas nodokļu likmes.

Komisija vērtēs ne tikai nodarbinātu un ekonomiski atkarīgu darba ņēmēju situāciju, bet arī pašnodarbināto personu un pensionāru situāciju.

Galvenie principi, kas piemērojami saistībā ar nodokļu uzlikšanu pārrobežu darba ņēmējiem, tika noteikti vairākos nozīmīgos ES Tiesas spriedumos, piemēram, Schumacker (C-279/93), Wielockx (C-80/94), Turpeinen (C-520/04) un Gerritse (C-234/01).

Tiesības dzīvot un strādāt jebkur ES ir gan viena no Eiropas iedzīvotāju pamattiesībām, gan svarīgs instruments Eiropas mēroga darba tirgus attīstīšanai. Komisija ne tikai atbalsta dalībvalstis saistībā ar politiku izstrādi, lai novērstu strādājošo mobilitātes juridiskos un administratīvos šķēršļus (piemēram, „Jaunatne kustībā” – IP/10/1124), bet arī nodrošina, lai pret pārrobežu darba ņēmējiem būtu tāda pati attieksme kā pret vietējiem darba ņēmējiem un lai viņiem būtu pieejamas tās pašas sociālās un nodokļu priekšrocības kā attiecīgās valsts darba ņēmējiem (sīkāka informācija).

Divi dienesti, kas palīdz Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem saprast un aizstāvēt savas tiesības ES, ir Tavs Eiropas padomdevējs un SOLVIT. Tavs Eiropas padomdevējs atbild uz iedzīvotāju jautājumiem par to tiesībām, piemēram, tiesībām uz veselības apdrošināšanu vai bezdarba pabalstu, dzīvojot un strādājot ārzemēs. SOLVIT sniedz praktiskus un savlaicīgus risinājumus iedzīvotajiem un uzņēmumiem, kas saskaras ar administratīviem šķēršļiem, piemēram, profesionālās kvalifikācijas atzīšanu citā dalībvalstī, lai viņi tajā varētu strādāt. Abi šie dienesti ir devuši iespēju tūkstošiem Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu izmantot vienotā tirgus sniegtās iespējas.

ES komisāra nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirda Šemetas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar