Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija ketina nagrinėti pasienio darbuotojams taikomas mokestines priemones

Briuselis, 2012 m. balandžio 2 d. Komisija pradeda iniciatyvą, kurios tikslas – išnagrinėti valstybių narių mokesčių nuostatas siekiant užtikrinti, kad jomis nebūtų diskriminuojami pasienio darbuotojai. Apskaičiuota, kad dirbti į kitą šalį Europos Sąjungoje važinėja daugiau nei 1,2 milijono žmonių. Pasienio ir sezoniniams darbuotojams sumokėto bruto darbo užmokesčio suma 2010 m. siekė 46,9 mlrd. EUR. Darbuotojų judumas – vienas iš pagrindinių Europos ekonomikos augimo ir užimtumo skatinimo veiksnių. Tačiau mokestinės kliūtys tebėra viena iš svarbiausių priežasčių, dėl kurių piliečiai vengia ieškoti darbo kitoje valstybėje narėje.

Todėl 2012 m. Komisija išsamiai įvertins nacionalinius tiesioginius mokesčius ir nustatys, ar juos taikant vienoje valstybėje narėje gyvenantiems, o kitoje dirbantiems asmenims nesukuriamos nepalankios sąlygos. Nustačiusi, kad minėti asmenys diskriminuojami ar kad pažeidžiamos ES pagrindinės laisvės, Komisija informuos nacionalines valdžios institucijas ir griežtai pareikalaus trūkumus ištaisyti. Jei problemos nebus išspręstos, Komisija pradės atitinkamų valstybių narių pažeidimų nagrinėjimo procedūras.

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė:ES taisyklės labai aiškios: bendrojoje rinkoje visiems ES piliečiams būtina sudaryti vienodas sąlygas. Neturi būti jokios diskriminacijos ar kliūčių darbuotojams pasinaudoti laisvo judėjimo teise. Dauguma valstybių narių šių pagrindinių principų paiso, tačiau esu pasiruošęs imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jie būtų įtvirtinti visų valstybių narių mokesčių taisyklėse.

Mokesčių kliūtys tebėra vienas iš pagrindinių trukdžių tarpvalstybiniam judumui, todėl, siekdama sugriauti ES darbuotojams trukdančius barjerus, Komisija dirba įvairiomis kryptimis: ji pateikė pasiūlymą spręsti dvigubo apmokestinimo problemas (IP/11/1337) ir didinti komandiruotų darbuotojų apsaugą (IP/12/267).

Pagrindiniai faktai

Įgyvendindama šią naujausią iniciatyvą, Komisija atidžiai peržiūrės:

  • ar piliečiai, didžiąją dalį pajamų uždirbantys kitoje valstybėje narėje, moka didesnius mokesčius nei tos valstybės narės piliečiai. Komisija tikrins, ar visomis rezidentams suteikiamomis asmeninėmis ir šeimos mokesčių lengvatomis gali praktiškai pasinaudoti ir nerezidentai;

  • ar valstybės narės savo piliečiams ir kitų valstybių narių piliečiams, kurie kartais dirba jų teritorijoje, taiko skirtingas taisykles, visų pirma susijusias su patirtų išlaidų atskaitos teise, ir skirtingus mokesčių tarifus.

Komisija išnagrinės ne tik samdomųjų darbuotojų, bet ir savarankiškai dirbančių asmenų ir pensininkų situaciją.

Pagrindiniai pasienio darbuotojų apmokestinimo principai nustatyti keliais svarbiais ES Teisingumo Teismo sprendimais tokiose bylose kaip Schumacker (C-279/93), Wielockx (C-80/94), Turpeinen (C-520/04) ir Gerritse (C-234/01).

Teisė gyventi ir dirbti bet kurioje ES šalyje – viena iš pagrindinių Europos piliečių teisių ir svarbus visos Europos darbo rinkos plėtros veiksnys. Komisija ne tik padeda valstybėms narėms rengti strategijas, kuriomis siekiama šalinti teisines ir administracines profesinio judumo kliūtis (pvz., „Judus jaunimas“, IP/10/1124), bet ir užtikrina, kad pasienio darbuotojams, palyginti su šalies piliečiais, nebūtų sudarytos skirtingos sąlygos ir kad jie galėtų naudotis tomis pačiomis socialinėmis ir mokesčių lengvatomis kaip ir vietiniai darbuotojai (skaityti daugiau informacijos).

ES veikia dvi tarnybos, padedančios Europos piliečiams ir įmonėms suprasti ir ginti savo teises: Jūsų Europos patarėjas ir SOLVIT. Jūsų Europos patarėjas atsako į piliečių klausimus apie jų teises, pavyzdžiui, teises į sveikatos draudimą ar bedarbio pašalpą išvykstant gyventi ir dirbti į užsienį. SOLVIT padeda piliečiams ir įmonėms praktiškai ir greitai išspręsti administracines problemas, pavyzdžiui, pasiekti, kad profesinė kvalifikacija būtų pripažinta kitoje valstybėje narėje ir būtų galima ten dirbti. Abi šios tarnybos padėjo tūkstančiams Europos piliečių ir įmonių pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis.

Už ES mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar