Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon analüüsib piiriüleste töötajate maksustamist

Brüssel, 2. aprill 2012. Liikmesriikide maksusätteid tuleb üksikasjalikult analüüsida komisjoni sihtalgatuse raames, et tagada, et nende sätetega ei diskrimineeritaks piiriüleseid töötajaid. ELis töötab piiriüleselt hinnanguliselt rohkem kui 1,2 miljonit inimest. 2010. aastal moodustasid piiriülestele ja hooajatöölistele makstud brutopalgad kokku 46,9 miljardit eurot. Töötajate liikuvust on peetud üheks peamiseks võimaluseks suurendada majanduskarvu ja tööhõivet Euroopas. Teises liikmesriigis tööd otsivatele kodanikele on maksutõkked siiski jätkuvalt ühed peamised heidutavad asjaolud.

Seepärast hindab komisjon kogu 2012. aasta jooksul põhjalikult liikmesriikide otseseid makse, et määrata kindlaks, kas nendega luuakse ebaõiglaselt ebasoodne olukord töötajatele, kes elavad ühes liikmesriigis ning töötavad teises. Juhul kui tuvastatakse diskrimineerimist või ELi põhivabaduste rikkumist, teatab komisjon neist liikmesriikide ametiasutustele ning nõuab vajalike muudatuste tegemist. Kui probleemid püsivad, algatab komisjon asjaomase liikmesriigi suhtes rikkumismenetluse.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta ütles: „ELi reeglid on selged: kõiki ELi kodanikke tuleb ühtsel turul kohelda võrdselt. Diskrimineerimist ei saa olla ning töötajate vaba liikumise õigust ei tohi rikkuda. Enamik liikmesriike järgib neid peamisi põhimõtteid, kuid olen valmis võtma mis tahes vajalikke meetmeid, et tagada, et need põhimõtted kajastuvad kõigi liikmesriikide maksueeskirjades.”

Kuna maksutõkked on jätkuvalt ühed piiriülese liikuvuse peamised heidutavad asjaolud, töötab komisjon mitmel rindel, et kõrvaldada tõkked ELi töötajate liikuvuselt. Näideteks on komisjoni ettepanekud topeltmaksustamise vastu võitlemiseks (IP/11/1337) või lähetatud töötajate kaitsmise suurendamiseks (IP/12/267).

Taustteave

Oma hiljutise algatuse raames analüüsib komisjon põhjalikult järgmist:

  • kas kodanikke, kes teenivad enamuse oma tulust teises liikmesriigis, maksustatakse kõrgemalt kui sama liikmesriigi kodanikke. Selle raames kontrollib komisjon, et kõik isiklikke ja perekondlikke asjaolusid arvestavad mahaarvamised, mida saavad kasutada residendid, on tegelikult kättesaadavad ka kõnealustele mitteresidentidele;

  • kas liikmesriigid eristavad oma kodanikke ja neid teiste liikmesriikide kodanikke, kes ajutiselt töötavad nende territooriumil, eelkõige seoses kulude mahaarvamise õigusega ning eri maksumäärade kohaldamisega.

Komisjon ei vaata üksnes töötavate ja sõltuvate töötajate olukorda, vaid olukorda ka füüsilisest isikust ettevõtjate ja pensionäride puhul.

Peamised põhimõtted, mida tuleb kohaldata piiriüleste töötajate maksustamise suhtes, on kehtestatud Euroopa Liidu Kohtu mõne pretsedenti loova otsusega, näiteks Schumacker (C-279/93), Wielockx (C-80/94), Turpeinen (C-520/04) ja Gerritse (C-234/01).

Õigus elada ja töötada kõikjal ELis on nii Euroopa kodanike põhiõigus kui ka üleeuroopalise tööturu arendamise võtmeinstrument. Komisjon toetab liikmesriike põhimõtete väljatöötamisel, et tegeleda töötajate liikuvuse õiguslike ja haldustakistustega (nt juhtalgatus "noorte liikuvus” – IP/10/1124), kui ka tagada, et piiriüleseid töötajaid ei kohelda riigi enda töötajatest erinevalt ning neil on samad sotsiaalsed ja maksusoodustused nagu riigi enda töötajatel (lisateave).

Kaks teenust, mis aitavad Euroopa kodanikel ja ettevõtjatel oma õigusi mõista ja kaitsta ELis, on Teie Euroopa Nõuanne ja SOLVIT. Teie Euroopa Nõuanne vastab nende kodanike küsimustele, kes küsivad oma õiguste kohta, näiteks oma tervisekindlustuse või töötuskindlustushüvitise õiguste kohta välismaale elama ja tööle minemise korral. SOLVIT pakub praktilisi ja õigeaegseid lahendusi kodanikele ja ettevõtjatele, kes on silmitsi haldustakistustega, näiteks kutsekvalifikatsioonide tunnustamisel teises liikmesriigis, et nad saaksid seal töötada. Mõlemad teenused on võimaldanud tuhandetel Euroopa kodanikel ja ettevõtjatel saada kasu ühtse turu pakutavatest võimalustest.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar