Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή θα εξετάσει τα φορολογικά μέτρα για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2012 – Οι φορολογικές διατάξεις των κρατών μελών πρόκειται να εξεταστούν διεξοδικά, στο πλαίσιο στοχοθετημένης πρωτοβουλίας που δρομολογήθηκε από την Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν γίνονται διακρίσεις σε βάρος των διασυνοριακών εργαζομένων οι οποίοι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπερβαίνουν τα 1,2 εκατ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ακαθάριστες απολαβές των διασυνοριακών και των εποχικών εργαζομένων ανήλθαν το 2010 σε 46,9 δισ. ευρώ. Η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την τόνωση της ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα φορολογικά εμπόδια εξακολουθούν να αποτρέπουν τους πολίτες από την αναζήτηση εργασίας σε άλλο κράτος μέλος.

Για τον λόγο αυτόν, καθόλη τη διάρκεια του 2012, η Επιτροπή θα προβεί σε διεξοδική αξιολόγηση των εθνικών άμεσων φόρων, προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον οι φόροι αυτοί επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τους εργαζομένους που ζουν σε ένα κράτος μέλος και εργάζονται σε άλλο. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν δυσμενείς διακρίσεις ή παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών της ΕΕ, η Επιτροπή θα τις επισημάνει στις εθνικές αρχές, καλώντας τις να προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις. Εάν δεν επιλυθούν τα προβλήματα, η Επιτροπή θα κινήσει διαδικασίες λόγω παράβασης κατά των οικείων κρατών μελών.

Ο Algirdas Šemeta, αρμόδιος Επίτροπος για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης, δήλωσε: «Οι κανόνες της ΕΕ είναι σαφείς: όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα στην Ενιαία Αγορά. Δεν επιτρέπονται οι διακρίσεις ούτε ο περιορισμός του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Τα περισσότερα κράτη μέλη τηρούν τις βασικές αυτές αρχές, αλλά είμαι διατεθειμένος να λάβω κάθε απαραίτητο μέτρο για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω αρχές λαμβάνονται δεόντως υπόψη στη φορολογική νομοθεσία όλων των κρατών μελών. »

Δεδομένου ότι τα φορολογικά εμπόδια εξακολουθούν να αποτελούν τροχοπέδη για τη διασυνοριακή κινητικότητα, η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες σε πολλούς τομείς με σκοπό την εξάλειψη των εμποδίων για τους εργαζομένους στην ΕΕ όπως, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της πρότασής της για την καταπολέμηση της διπλής φορολόγησης (IP/11/1337) ή για την ενίσχυση της προστασίας των αποσπασμένων εργαζομένων (IP/12/267).

Ιστορικό

Στο πλαίσιο της πρόσφατης αυτής πρωτοβουλίας, η Επιτροπή θα εξετάσει διεξοδικά:

  • αν οι πολίτες που αποκτούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε άλλο κράτος μέλος φορολογούνται βαρύτερα από τους πολίτες του εν λόγω κράτους μέλους. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προσπαθεί να εξακριβώσει αν όλες οι προσωπικού και οικογενειακού χαρακτήρα εκπτώσεις που προβλέπονται για τους κατοίκους ημεδαπής παρέχονται στην πράξη και στους κατοίκους αλλοδαπής.

  • αν τα κράτη μέλη προβαίνουν σε διάκριση μεταξύ των δικών τους πολιτών και των πολιτών άλλων κρατών μελών οι οποίοι εργάζονται περιστασιακά στην επικράτειά τους, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα έκπτωσης των δαπανών και την εφαρμογή διαφορετικών φορολογικών συντελεστών.

Η Επιτροπή θα εξετάσει όχι μόνο την κατάσταση των μισθωτών και των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αλλά και των αυτοαπασχολουμένων και των συνταξιούχων.

Οι βασικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται για τη φορολόγηση των διασυνοριακών εργαζομένων εδραιώθηκαν σε ορισμένες αποφάσεις - ορόσημα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι αποφάσεις Schumacker (C-279/93), Wielockx (C-80/94), Turpeinen (C-520/04) και Gerritse (C-234/01).

Το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται οπουδήποτε στην ΕΕ αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών και βασικό μέσο για την ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Η Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για τη διαμόρφωση πολιτικών που συμβάλλουν στην άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων στην κινητικότητα των εργαζομένων (π.χ. Νεολαία σε κίνηση - IP/10/1124) και επίσης διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των διακινούμενων και των ημεδαπών εργαζομένων καθώς και την παροχή των ιδίων κοινωνικών και φορολογικών πλεονεκτημάτων και στις δύο αυτές κατηγορίες εργαζομένων (για περισσότερες πληροφορίες).

Υπάρχουν δύο υπηρεσίες που βοηθούν τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να προασπίσουν τα δικαιώματά τους στην ΕΕ: Η Ευρώπη σου - Συμβουλές και SOLVIT. Η υπηρεσία Η Ευρώπη σου - Συμβουλές απαντά σε ερωτήσεις πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους, όπως για παράδειγμα στον τομέα της ασφάλισης υγείας ή του επιδόματος ανεργίας όταν αποφασίζουν να φύγουν για να ζήσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό. Η υπηρεσία SOLVIT προσφέρει έγκαιρα πρακτικές λύσεις στους πολίτες και τις επιχειρήσεις που συναντούν διοικητικά εμπόδια, όπως για παράδειγμα σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων σε άλλο κράτος μέλος, ώστε να μπορούν να εργαστούν εκεί. Και οι δύο αυτές υπηρεσίες έδωσαν τη δυνατότητα σε χιλιάδες ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ενιαία Αγορά.

Ιστοσελίδα του Επιτρόπου κ. Algirdas Šemeta, αρμόδιου για τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της απάτης:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar