Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissionen vil undersøge skatteforanstaltninger for grænsearbejdere

Bruxelles, den 2. april 2012 – I forbindelse med et målrettet initiativ, som Kommissionen har iværksat, skal medlemsstaternes skattebestemmelser undersøges nærmere for at sikre, at de ikke diskriminerer mod grænsearbejdere. Det anslås, at mere end 1,2 mio. mennesker arbejder på tværs af grænserne i EU. De udbetalte bruttolønninger til grænse- og sæsonarbejdere i 2010 beløb sig til 46,9 mia. EURO. Arbejdstagernes mobilitet anses for et af de vigtigste potentialer, når det drejer sig om at øge vækst og beskæftigelse i Europa. Skattemæssige hindringer udgør imidlertid stadig en af de vigtigste faktorer, der kan afholde borgerne fra at søge arbejde i en anden medlemsstat.

Derfor vil Kommissionen i hele 2012 foretage en grundig vurdering af de nationale direkte skatter for at finde ud af, om de skaber urimelige ulemper for arbejdstagere, der bor i en medlemsstat og arbejder i en anden. Når der konstateres diskrimination eller brud på EU's grundlæggende friheder, vil Kommissionen meddele det til de nationale myndigheder og kræve, at de nødvendige ændringer foretages. Skulle problemerne vare ved, vil Kommissionen iværksætte overtrædelsesprocedurer mod de pågældende medlemsstater.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, udtalte i forbindelse hermed: "EU's regler er tydelige: alle EU-borgere skal behandles ens inden for det indre marked. Der ikke må være forskelsbehandling, og arbejdstagernes ret til fri bevægelighed må ikke hæmmes. De fleste medlemsstater overholder disse grundlæggende principper, men jeg er parat til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de afspejles i alle medlemsstaternes skatteregler."

Eftersom skattemæssige hindringer fortsat er en af de vigtigste faktorer, der hæmmer den grænseoverskridende mobilitet, arbejder Kommissionen på mange fronter for at fjerne barriererne for EU's arbejdstagere, f.eks. i dens forslag om bekæmpelse af dobbeltbeskatning (IP/11/1337) eller beskyttelse af udstationerede arbejdstagere (IP/12/267).

Baggrund

Med dette seneste initiativ undersøger Kommissionen:

  • om borgere, der tjener størstedelen af deres indtægt i en anden medlemsstat, beskattes hårdere end borgerne i denne medlemsstat. I den forbindelse kontrollerer Kommissionen, om alle de personfradrag og familiefradrag, der er til rådighed for et lands egne borgere, rent faktisk også er til rådighed for disse ikke-hjemmehørende borgere.

  • om medlemsstaterne skelner mellem deres egne borgere og borgere fra andre medlemsstater, som lejlighedsvis arbejder på deres område, navnlig for så vidt angår retten til at fradrage omkostninger og anvendelsen af forskellige skattesatser.

    Kommissionen vil ikke blot se nærmere på situationen for beskæftigede og afhængige arbejdstagere, men også for selvstændigt erhvervsdrivende og pensionister.

De vigtigste principper for beskatning af grænsearbejdere blev fastlagt i en række skelsættende domme afsagt af EU-Domstolen, såsom Schumacker (C-279/93), Wielockx (C-80/94), Turpeinen (C-520/04) og Gerritse (C-234/01).

Retten til at bo og arbejde overalt i EU er både en grundlæggende ret for EU-borgerne og et nøgleinstrument for udvikling af et arbejdsmarked, som dækker hele Europa. Kommissionen støtter medlemsstaterne i deres indsats for at udforme politikker, der kan løse de juridiske og administrative hindringer for mobiliteten på arbejdsmarkedet (f.eks. Youth on the move - IP/10/1124), men også sikre, at grænsearbejdere ikke behandles anderledes end nationale arbejdstagere, og at de nyder de samme sociale og skattemæssige fordele som nationale arbejdstagere (yderligere oplysninger).

To tjenester, som hjælper Europas borgere og virksomheder med at forstå og forsvare deres rettigheder i EU, er Dit Europa – Råd & Vink og SOLVIT. Dit Europa – Råd & Vink besvarer spørgsmål fra borgerne om deres rettigheder med hensyn til f.eks. sygesikring og arbejdsløshed, når de bor og arbejder i udlandet. SOLVIT giver praktiske og passende løsninger til borgere og virksomheder, som støder på administrative hindringer, f.eks. anerkendelse af faglige i en anden medlemsstat, således at de kan arbejde dér. Begge disse tjenester har gjort det muligt for tusinder af europæiske borgere at drage fordel af de muligheder, som det indre marked frembyder.

Hjemmeside for Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar