Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия ще проучи действащите разпоредби в областта на данъчното облагане на трансграничните работници

Брюксел, 2 април 2012 г. — Комисията стартира целева инициатива за осъществяване на контрол на данъчните разпоредби на държавите членки, което да гарантира, че те не дискриминират трансграничните работници, чийто брой в ЕС се изчислява на над 1,2 милиона души. През 2010 година общият размер на брутните заплати на трансграничните и сезонните работници е възлязъл на 46,9 милиарда евро. Мобилността на работната ръка се смята за един от ключовите фактори за увеличаване на икономическия растеж и трудовата заетост в Европа. Данъчните пречки обаче все още са основно препятствие за гражданите, които търсят работа в друга държава членка.

Ето защо през 2012 година Комисията ще извърши цялостна оценка на националните преки данъци, за да установи дали те не поставят в неравностойно и неизгодно положение работниците, които живеят в една, а работят в друга държава членка. В случай, че констатира дискриминация или нарушаване на основните свободи на ЕС, Комисията ще алармира националните власти и ще настоява за въвеждане на необходимите изменения. Ако нередностите не бъдат отстранени, тя ще започне срещу съответните държави членки производства за установяване на неизпълнение на задължения.

Алгирдас Шемета, комисар по данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, заяви: „Правилата на ЕС са ясни: в рамките на единния пазар всички граждани на ЕС трябва да бъдат третирани равнопоставено. Дискриминация не може да има и правото на работниците на свободно движение не може да се нарушава. Повечето държави членки съблюдават тези основополагащи принципи. Твърдо съм решен да предприема необходимите мерки, за да се гарантира, че те са залегнали в данъчните разпоредби във всички държави членки.“

Тъй като данъчните пречки продължават да спъват трансграничната мобилност, Комисията работи на много фронтове за тяхното премахване. Израз на нейната загриженост са например предложенията, насочени към избягване на двойното данъчно облагане (IP/11/1337) и към укрепване на закрилата на командированите работници (IP/12/267).

Контекст

В рамките на най-новата си инициатива Комисията ще извърши контрол:

  • дали гражданите, заработващи по-голяма част от доходите си в друга държава членка, се облагат с по-високи данъци в сравнение с нейните граждани. В тази връзка Комисията ще провери дали те като непостоянно пребиваващи лица могат да се ползват от всички лични и семейни данъчни облекчения, които се предоставят на постоянно пребиваващите.

  • дали при прилагането на данъчни ставки и при зачитането на правото на приспадане на разходи държавата членка прави разграничение между собствените си граждани и гражданите на други държави членки, които понякога работят на нейна територия.

Комисията ще проследи условията не само за заетите лица и за членовете на семейства, които са заети лица, но получават значително по-ниски доходи, но също така и за самостоятелно заетите лица и пенсионерите.

Основните принципи, които трябва да се прилагат при данъчното облагане на трансгранични работници, се съдържат в някои ключови решения на Съда, като например Schumacker (Дело C-279/93), Wielockx (Дело C-80/94), Turpeinen (Дело C-520/04) и Gerritse (Дело C-234/01).

Правото да живеят и работят навсякъде в ЕС е както основно право на европейските граждани, така и важно средство за изграждането на общоевропейски пазар на труда. Комисията подкрепя държавите членки в изготвянето на политики за премахване на законовите и административните пречки пред трудовата мобилност (вж. инициативата „Младежта в движение“, IP/10/1124) и гарантира, че трансграничните работници се третират наравно с местните работници и се ползват от същите социални придобивки и данъчни облекчения (повече информация).

В помощ на европейските граждани и предприятия за по-добро разбиране и защита на техните права са интернет услугите Вашата Европа — Съвети и SOLVIT. Вашата Европа — Съвети дава отговори на въпроси на граждани, възнамеряващи да живеят и работят в чужбина, относно техните права, като например здравното осигуряване или правото на обезщетение за безработица. SOLVIT предоставя практически и своевременни решения за граждани и предприятия, които са се сблъскали с административни пречки, като признаването на професионалната квалификация във връзка с работа в друга държава членка. Двете услуги дават възможност на хиляди европейски граждани и предприятия да се възползват от преимуществата на единния пазар.

Интернет страница на европейския комисар по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, Алгирдас Шемета:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar