Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie geeft startschot voor het Europees burgerinitiatief

Brussel, 30 maart 2012 – Zondag vormt de start van de Europese burgerinitiatieven. Vanaf die datum kunnen een miljoen burgers uit heel Europa samen een initiatief nemen over een kwestie die voor hen van belang is, en de Commissie verzoeken hier iets aan te doen.

Vicevoorzittter Šefčovič zei hierover: "Ik ben erg blij dat na al het harde werk en het lange wachten de Europeanen eindelijk burgerinitiatieven zullen kunnen starten door deze te registreren op de website van de Commissie. Ik ben persoonlijk dan ook zeer benieuwd om te weten te komen wat voor ideeën de burgers aandragen".

"Dit is een nooit eerder geziene uitbreiding van de participatiedemocratie. De burgers hebben hiermee een krachtig instrument in handen om de Europese agenda uit te stippelen. Ik hoop dat dit ook de ontwikkeling van een echte Europese "demos" zal aanmoedigen, want burgers komen nu over de grenzen heen samen om te discussiëren over thema 's die voor hen allemaal van belang zijn."

De registratie van de initiatieven is een belangrijke eerste stap in het proces. Het verzoek moet uitgaan van een comité dat is samengesteld uit ten minste zeven EU-burgers die hun woonplaats hebben in ten minste zeven verschillende EU-lidstaten.

Als het initiatief eenmaal geregistreerd is, beschikt het comité over twaalf maanden voor het inzamelen van de nodige steunbetuigingen uit ten minste zeven lidstaten. De drempel om te worden meegerekend als een van deze zeven lidstaten wordt vastgesteld op 750 maal het aantal europarlementariërs voor dat land. Iedereen die de stemgerechtigde leeftijd voor de Europese verkiezingen heeft bereikt (op dit moment 18 in alle EU-landen, met uitzondering van Oostenrijk waar het 16 is), kan een initiatief steunen.

Het aantal steunbetuigingen dient door de bevoegde autoriteiten in de lidstaten te worden gecertificeerd. De Commissie heeft vervolgens drie maanden de tijd om het initiatief te onderzoeken en te besluiten op welke manier zij er gevolg aan zal geven. De Commissie ontmoet de organisatoren, zodat deze dieper kunnen ingaan op de kwesties die zij in hun initiatief hebben aangekaart. De organisatoren krijgen ook de gelegenheid om hun initiatief te presenteren op een hoorzitting in het Europees Parlement.

De Commissie neemt vervolgens een mededeling aan waarin zij haar conclusies over het initiatief aangeeft, alsook de eventueel te nemen maatregelen en de redenen daarvoor.

De Europese Commissie heeft hard gewerkt om het proces zo makkelijk mogelijk te maken voor de burgers, en ook heeft zij de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat er geen initiatieven geregistreerd worden die duidelijk onrechtmatig, triviaal, beledigend, of in strijd met Europese waarden zijn, of die buiten het kader van de bevoegdheden van de Commissie vallen. Voorts zijn maatregelen genomen om de persoonsgegevens van diegenen die de initiatieven ondersteunen goed te beschermen.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief is ingevoerd met het Verdrag van Lissabon. Het stelt één miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten in staat om de Europese Commissie te verzoeken wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarvoor zij bevoegdheid is.

De verordening die het Europees burgerinitiatief regelt, is op 16 februari 2011 goedgekeurd. Op verzoek van de lidstaten die tijd nodig hadden om mechanismen voor de certificering van steunbetuigingen op te zetten, kunnen burgers echter pas met ingang van 1 april 2012 burgerinitiatieven starten.

Link naar de website van het Europees burgerinitiatief:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Link naar de verordening over het Europees burgerinitiatief:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:NL:PDF

Contactpersonen :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar