Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

EU-kommissionen vill ha synpunkter på prioriterade miljömål

Bryssel den 30 mars 2012 – EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att samla in synpunkter på EU:s sjunde miljöhandlingsprogram, som kommer att innehålla de prioriterade mål som ska uppnås fram till 2020. Samrådet är öppet fram till den 1 juni.

–I EU finns några av de mest ambitiösa miljöbestämmelserna i världen, säger EU:s miljökommissionär Janez Potočnik. De är viktiga för att skydda miljön och människorna, men de måste genomföras och vi måste anpassa dem till nya förhållanden. Vi vill att folk talar om vad vi, tillsammans med medlemsländerna och andra intressenter kan göra för att bättre skydda miljön och välståndet med de förutsättningar som finns på vår planet. EU kan inte göra allt, men vi skulle vilja veta var och hur vi på bästa sätt kan förbättra miljön, för vår egen och kommande generationers skull.

Under de senaste månaderna har kommissionen antagit ett antal strategiska miljöpolitiska initiativ: färdplanen för effektiva resurser, 2020-strategin för biologisk mångfald och ett meddelande om att förbättra genomförandet av EU:s lagstiftning. Syftet är att förbättra Europas konkurrenskraft och ekologiska återhämtningsförmåga. Initiativen är en integrerad del av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

Det sjunde miljöhandlingsprogrammet ska vara en övergripande ram för dessa strategiska initiativ, där man fastställer prioriterade mål och tydligt visar hur miljöpolitiken kan bidra till grön tillväxt och bättre hälsa och välbefinnande. Det är tänkt att alla berörda parter ska delta i programmet – EU-institutioner, medlemsländer, regionala och lokala förvaltningar, företag och den privata sektorn, icke-statliga organisationer och det civila samhället – med en gemensam agenda.

Det sjunde miljöhandlingsprogrammet bör speciellt syfta till att:

  • förbättra genomförandet och verkställandet av EU:s miljöregler för att nå bättre miljöresultat

  • EU:s övriga politik också bidrar till klimat- och miljömålen

  • säker information och de senaste vetenskapliga rönen ligger till grund för miljöpolitiken

  • fylla luckor i politiken när detta är motiverat med hänsyn till de senaste vetenskapliga rönen och i linje med försiktighetsmetoden.

Nästa steg

Resultaten av det offentliga samrådet, tillsammans med synpunkter från Europeiska unionens råd, Europaparlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, kommer att ligga till grund för det fortsatta utarbetandet av kommissionens förslag till det sjunde miljöhandlingsprogrammet, som den har för avsikt att lägga fram i år.

Bakgrund

Miljöhandlingsprogrammen har varit vägledande för utvecklingen av EU:s miljöpolitik sedan början av sjuttiotalet. När kommissionen utarbetar förslaget till det sjunde miljöhandlingsprogrammet kommer resultaten av samrådet vara rådgivande, tillsammans med de frågor som tas upp i Europeiska miljöbyråns lägesrapport om miljön från 2010 och slutsatserna från den slutliga bedömningen av det sjätte miljöhandlingsprogrammet, samt synpunkter från övriga EU-institutioner om resultaten av det sjätte miljöhandlingsprogrammet.

Mer information:

Samrådet kan fyllas i på

http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm

Mer information om miljöhandlingsprogrammet finns på

http://ec.europa.eu/environment/newprg/7eap.htm

Kontaktpersoner :

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar